Aneꞌ Tutunaꞌnaneꞌ
KOORIN-nupoong
Paulaꞌke Daarievuruꞌnaneꞌ
Kara Baavootunanka Aneꞌkooning
1:1 Dootuuꞌnupoong Pokaꞌaririoꞌ Naroong-antanaare
5:1 Dootuuꞌnupoong-koo Meuꞌ Orara Aarumo Koong-antanaare
7:1 Nampeesi-koo Nau-antanaare
8:1 Taamang Kumponing Tositosinanka-koo Darimpaamaung-koonaare
11:2 Avuavuꞌnanka Tanuaang Meekung-etaning Eeꞌnoko Dootuuꞌ Tampaꞌ Nkonaꞌ
15:1 Nantoong Boorouꞌning Napoꞌ Daaꞌariaing-koonaare
16:1 Asiꞌnaare, Pauraꞌke Bakaang Miruꞌ, Tautau, eeꞌnoko Siꞌnaraꞌkoonaare
Dootuuꞌnupoong Pokaꞌaririoꞌ Naroong-antanaare
1
(1:1–4:21)
Aung karavoto˜ tee ninge Paulaꞌke daariamang, ninge eeꞌnarai Kumponinge bakaang piai bokumuuꞌnunge Jiisuuꞌ Karistooꞌ bakaang kara-okomui-nka deemaraaꞌnaang. Eeꞌnoko tang pakumui teie mmaikoꞌke Sostenisie nariꞌ daarirerompimang diiꞌ Kumponing bakaning teke Koorin-namono-koo dootuuꞌdarimaing, eeꞌnoko ootukuning nantoong-koo ootukunairu-koo otoroining nariꞌ eentavarimaing Jiisuuꞌ Karistooꞌkoo miring tampaama, tee biikaang Ovoring eeꞌnoko niiꞌke niikaange. Diiꞌ eeꞌning Jiisuuꞌ Karistooꞌkoo kuung otorining banturi bokururira bakaning deeng-antaruruꞌning meekaꞌantaruri. Biraanke eeꞌnoko mooa diiꞌkoo otoaing Kumponing Niuma-itaing eeꞌnoko teieta Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ.
Pauraꞌke Tampaꞌ Tang
Doong kante ninge tampara tampamaung nkaang Kumponing-koo diiꞌ eeꞌning-koo, teie biraankeruruꞌnung-koo Jiisuuꞌ Karistooꞌkoo kuunge. Diiꞌ tee tee-koo maantoꞌduruꞌning avaro-tevaro. Teie pakururimaung noruꞌkoo ookara kapooꞌ masikananka eeꞌnoko tampaꞌ kareriaꞌnaang tee-koo. 6-7 Niikaang doorenang Karistooꞌkoong tee diikaang domang-koo dateꞌparioꞌ ookara avuavuꞌ tanuaang-etaning nkaverira komperimaung nemperitaaꞌ poainooꞌ tee niikaang Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ. Napoꞌ teie pinkaꞌantaruriainge oꞌdoma basirariiꞌnaang tuumpirariaꞌ teroong-koo bera Karistooꞌ toroaravainaꞌmung-koo basi. Kumponinge eeꞌnarai teeꞌ bokururuꞌ Bauring Jiisuuꞌ Karistooꞌ niikaang Ovoring ninka domang nariꞌ otoꞌkoo. Kumponing tee bakei makosi masikung niiꞌ tee-koo baitomariri otoꞌkoo.
Urantanuka-koo Baa Deto Basi Matau Tang-koo Tataꞌeema Pokaꞌariruꞌnaꞌ
10 Teka eeꞌ minkurampimang mmaikoriꞌ tee-koo niikaang Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ bakaang miring-koo: Naroꞌ kareriai, eeꞌnoko pokapokaꞌdeeriaukaꞌ, teka tapoꞌdeeriai noruꞌ narung-koo, narung miruꞌ ninka. 11 Aiꞌ, mmaikoriꞌ, diiꞌ ninge doore taararampirining Koloui bakaning-koo niiꞌninge naumaioꞌ, diiꞌkoo meuꞌke turanturang otong. 12 Aung tee eeꞌ minkuamaang: Niiꞌning diiꞌkooninge narunaꞌ narunaꞌ aaꞌperimaung, “Ning Paulaꞌ bakanavitu-koong.” “Ning Apolos bakanavitu-koong.” Napoꞌ niiꞌninge aaꞌperimaung, “Ning Siipas bakanavitu-koong.” Eeꞌnoko niiꞌninge aaꞌperimaunge, “Ning Karistooꞌ bakanavitu-koong.” 13 Karistooꞌ ee tankaampari otong? Ning Paulaꞌ ee diiꞌkoo aaꞌbarataꞌkoo moontuꞌ? Ning Paulaꞌ nkaang miring-koo ntong-koo minkirarira meekaꞌantarariruꞌninge diiꞌ? 14 Ning enang dotumaramang naning diiꞌkoong ntong-koo minkie meekaꞌantavamparuuꞌnooꞌkoo, aꞌnooꞌ Krispas naanka Gaias deekoꞌ. 15 Naninge eeꞌ minkuvuaukaꞌ, “Paulaꞌ bakaang miring-koo ntong-koo minkivurima meekaꞌantavurimaung.” 16 Oi, napoꞌ ninge tee, Sitepanas bakanava-kooning deekoꞌ ntong-koo minkiaramira meekaꞌantavarantuꞌ. Teing-koo damaꞌdue pa napoꞌ niiꞌning ntong-koo minkie meekaꞌ antavarampaꞌ. 17 Karistooꞌke ning tee nantoong ntong-koo minkie meekaꞌanta-koo botomuaꞌ, teka tee doorenang tampara daanki-koo botomuuꞌ, baruꞌ kara tariiꞌke daangamarapeuꞌnaꞌ deeaꞌ, Karistooꞌ aaꞌbarataꞌkoo boora mooꞌmuruꞌnung-koong doore paaꞌaravarooꞌnaang.
Jiisuuꞌke Narunge Mooꞌmurioꞌ Niiꞌka Daangamariri Pokaꞌkoo Tee Orakaꞌ
18 Tee daankinang Karistooꞌ bakaang booꞌkoong tee-koo aaꞌbarataꞌkoo tee kanuꞌanta-pinaꞌ teing-koo nantoong mosianung-aape nanaamaatomaing-koo. Teka niiꞌkoo, Kumponinge domang-antamurimatomaing-koo tee tee kara bakaang iriꞌpoꞌnung nantoong domang-anta-koo. 19 Aiꞌ teie Daari Meekunge teeꞌ minkuvuuꞌ,
“Ninge orari-antavampaing biiꞌka norukasiꞌnanka tamparimaing biikaang noruꞌ, eeꞌnoko tontaꞌampaing biiꞌka mataunanka tamparimaing biikaang matau.” (Aisaiaꞌ 29:14)
20 Teeꞌkoo tee, arekeeꞌ nantoong pokaꞌarima biiꞌka daangamparipeuꞌ aaꞌning tamparima: norukasiꞌnanka, Boto Meekung-koong Dariraari tanatanuka, eeꞌnoko kara-koo boreꞌke deerenuka Kumponing-koo dutakanooꞌke? Makotuaꞌ. Kumponinge biikaang matau daang-antaevuri otong. 21 Aaꞌnoioꞌ Kumponing bakaang matau-koo makosiaavaruuꞌ teing kansiꞌnupoong Kumponing noruꞌkoo biiꞌka biikaang noruꞌke. Teeꞌkoo Kumponing dotuaruꞌ teie minkunaa daang-koong tampaamaunge niiꞌke daankiampimaunge domaang mooꞌuriaing teing nantoong masikaꞌantavaavaining. 22 Juꞌnupoonge tee naning masikaꞌantavaavaung taaꞌniꞌanta aaꞌnaꞌ iriꞌ ninka oroꞌparavaruko, eeꞌnoko teing Juꞌdeeainge naning masikaꞌantavaavaunge biikaang kansiꞌkoong matau-pinaꞌ nariꞌ oroꞌparavaruko. 23 Teka niiꞌke aampariꞌmarima Karistooꞌ, tee Domang-anta aaꞌbarataꞌkoo˜ taakavauꞌnung-koong, daankiampimaung, Juꞌnupoonge maimaiaꞌnaꞌ maremaare-pinaꞌ taaravaamaung, eeꞌnoko Juꞌdeeainge kanuꞌpinaꞌ taaravaakooꞌ. 24 Teka teing-koo bokuvuruꞌning-koo naroꞌka, Juꞌnupoong eeꞌnoko Juꞌdeeaing tee, Kumponinge tee teroita Pakoꞌpariꞌniiꞌ iriꞌ ninka daaꞌuuꞌnung niiꞌ domamurira tampaꞌ taremurimatooꞌnaang, eeꞌnoko tee-koo kuung oꞌnori Kumponing bakaang purintoꞌ eeꞌnoko matau deto basi tasiꞌpampiri dotumarimaung. 25 Tee Kumponing bakaang noruꞌ bane daang-pinaꞌ oroꞌke, aaꞌnaꞌ deto basi nantoong biikaang noruꞌ pankaing-koo, eeꞌnoko Kumponing bakaang iriꞌ, bane taruaꞌpinaꞌ oroꞌ, aaꞌnaꞌ deto basi nantoong biikaang iriꞌ pankaing-koo.
26 Mmaikoriꞌ ee, norunoruꞌdariaing Kumponinge kansiꞌnung aarumo puruꞌui bokururuꞌnung-koo, aiꞌ ooꞌoorariai diiꞌka diikanavitu diiꞌkoo nantoong mmauꞌ otoroaꞌ aaꞌnupoong: norukasiꞌnuka tantaarimaing, iriꞌpoꞌnupoong eeꞌnoko ovontung biurukaaꞌ. 27 Teka Kumponinge bampuuꞌ kapooꞌke kansiꞌnupoonge kanuꞌ tampaamaunge biikaning noruꞌpoꞌnupoong maiaꞌantavuriiꞌnaang, eeꞌnoko napoꞌ bampuuꞌ kapooꞌke teinge iriꞌdopa tampaamaunge biikaning iirakutananka maiaꞌantavuriiꞌnaang. 28-29 Kumponinge bampuuꞌnung kapooꞌ kansiꞌnupoonge doonko ooaama, orakaꞌ noruꞌaama, otoaung-pinaꞌ noruꞌaamaunge duaꞌantavuaing biikaang kapooꞌ masikung tampaamaung, naning daangamparaꞌneeng Kumponing-koo uroꞌka-nooꞌke. 30 Kumponinge niiꞌ Jiisuuꞌ Karistooꞌkoo kuung siꞌmuruꞌ, eeꞌnoko Kumponinge Jiisuuꞌ Karistooꞌ niikaang noruꞌ okovenung deeng-antavuuꞌ. Teie eeꞌnarai niiꞌ koontoꞌnuka deeng-antamuruꞌ Kumponing-koo eeꞌnoko Kumponing bakaning taaꞌniꞌantanisinuka deemurira Kumponinge mooꞌmuruꞌ. 31 Teeꞌkoo eeꞌ minkuamaang, Daari Meekunge aaꞌpumanaꞌ,
“Naning daangang-koo piavora tee daangamparavaing tee-koo Ovoring-koo.” (Jeremaia 9:24)