5
Aung tee Aadama bakanaving-koong mirinanka, tee naning Kumponinge nkovuuꞌnung baka bakaang oroꞌ siompui otoko. Kumponinge kenaankara nkovuretuꞌ, donkaani eeꞌnoko manikuma, eeꞌnoko biraankevureta “naninka” tampuretuꞌ.
Tenang Aadama mareꞌ narung daakuꞌketa beenaumo kivora [130] deemparama bauring narung nkoaruꞌ tee-pinaꞌ masikaꞌ oroꞌ. Miring Set tampuuꞌ tee. Temareꞌketa Set pontoꞌaruꞌnamareꞌketa deto Aadama ˜beenaumo-taa daakuꞌ [800] mareꞌ otouꞌ, eeꞌnoko teing-koo mareꞌkoo kuunge napoꞌ niiꞌning baurukaaꞌ donkaang eeꞌnoko manikuꞌ nkoariruꞌ. Ookara mareꞌ naroꞌka Aadama otouꞌning ˜karenaumo-taa daakuꞌ bera beenaumo kivora [930] deemparama bouꞌ.
Teketa tee Set mareꞌ narung daakuꞌketa paꞌnokoꞌ [105] deemparako bauring narung pontoꞌaruꞌ miring Iinosiꞌ. Temareꞌketa Iinosiꞌ pontoꞌaruꞌnamareꞌketa deto tee Set ˜beenaumo-taa daakuꞌ bera ˜kenaanka-taa [807] mareꞌ otouꞌ, eeꞌnoko teing-koo mareꞌkoo kuunge napoꞌ niiꞌning baurukaaꞌ nkoariruꞌ donkaang eeꞌnoko manikuꞌ. Ookara mareꞌ Set otouꞌning naroꞌka ˜karenaumo-taa daakuꞌ bera kivora-ita kenaanka [912] deemparama booꞌparuꞌ.
Tenang tee Iinosiꞌ mareꞌ ˜karenaumo-taa kivora [90] deemparama bauring narung nkoaruꞌ miring Kenan. 10 Temareꞌketa Kenan pontoꞌ aruꞌnamareꞌketa tee Iinosiꞌ ˜beenaumo-taa daakuꞌ bera kivora-ita paꞌnokoꞌ [815] mareꞌ otouꞌ, eeꞌnoko teing-koo mareꞌkoo kuunge napoꞌ niiꞌning baurukaaꞌ pontoꞌariruꞌ, donkaang eeꞌnoko manikuꞌ. 11 Ookara mareꞌ Iinosiꞌ otouꞌning naroꞌka ˜karenaumo-taa daakuꞌ bera paꞌnokoꞌ [905] deemparama booꞌparuꞌ.
12 Teketa tee Kenan mareꞌ ˜kenaanka-taa kivora [70] deemparako bauring narung Maaleliꞌ pontoꞌaruꞌ. 13 Eeꞌnoko temareꞌketa Maaleliꞌ pontoꞌaruꞌnamareꞌketa deto Kenan ˜beenaumo-taa daakuꞌ bera karenaumo kivora [840] mareꞌ otouꞌ, eeꞌnoko teing-koo mareꞌkoo kuunge napoꞌ niiꞌning baurukaaꞌ nkoariruꞌ, donkaang eeꞌnoko manikuꞌ. 14 Ookara mareꞌ Kenan otouꞌning naroꞌka ˜karenaumo-taa daakuꞌ bera kivora [910] deemparama bouꞌ.
15 Tenang tee Maaleliꞌ ˜narung-taa kivora bera paꞌnokoꞌ [65] mareꞌ deemparako bauring narung Jereteꞌ pontoꞌaruꞌ. 16 Temareꞌketa Jereteꞌ pontoꞌaruꞌnamareꞌketa deto Maaleliꞌ ˜beenaumo-taa daakuꞌ bera beenaumo kivora [830] mareꞌ otouꞌ, eeꞌnoko teing-koo mareꞌkoo kuunge napoꞌ niiꞌning baurukaaꞌ pontoꞌariruꞌ, donkaang eeꞌnoko manikuꞌ. 17 Eeꞌnoko ookara mareꞌ Maaleliꞌ otouꞌning naroꞌka ˜beenaumo-taa daakuꞌ bera ˜karenaumo-taa eeꞌnoko paꞌnokoꞌ [895] deemparama booꞌparuꞌ.
18 Teketa Jereteꞌ mareꞌ narung daakuꞌketa ˜narung-taa kivora bera kenaanka [162] deemparako bauring Iinoke pontoꞌaruꞌ. 19 Temareꞌketa Iinoke pontoꞌaruꞌnamareꞌketa deto Jereteꞌ ˜beenaumo-taa daakuꞌ [800] mareꞌ otouꞌ, eeꞌnoko teing-koo mareꞌkoo kuunge napoꞌ niiꞌning baurukaaꞌ pontoꞌariruꞌ, donkaang eeꞌnoko manikuꞌ. 20 Eeꞌnoko Jereteꞌ ookara mareꞌ naroꞌka ˜karenaumo-taa daakuꞌ bera ˜narung-taa kivora-ita kenaanka [962] otora bouꞌ.
21 Tenang Iinoke mareꞌ ˜narung-taa kivora-eta paꞌnokoꞌ [65] deemparako bauring Metuselaꞌ pontoꞌaruꞌ. 22 Eeꞌnoko temareꞌketa Metuselaꞌ pontoꞌaruꞌnamareꞌketa Iinoke beenaumo daakuꞌ [300] mareꞌ otouꞌ, Kumponing ninka nariꞌ tampaꞌ navuaresi, eeꞌnoko teing-koo mareꞌkoo kuunge napoꞌ niiꞌning baurukaaꞌ pontoꞌariruꞌ, donkaang eeꞌnoko manikuꞌ. 23 Ookara mareꞌ Iinoke otouꞌning naroꞌka beenaumo daakuꞌ bera ˜narung-taa kivora-ita paꞌnokoꞌ [365]. 24 Iinoke tee Kumponing ninka tampaꞌ navuarekoꞌnooꞌkoo Kumponinge nkavuioꞌ napoꞌ nantoonge ooaavaruuꞌ. (Iiburu 11:5)
25 Teketa Metuselaꞌ mareꞌ narung daakuꞌ bera ˜beenaumo-taa kivora eeꞌnoko ˜kenaanka-taa [187] deemparako bauring Leemekiꞌ pontoꞌaruꞌ. 26 Temareꞌketa Leemekiꞌ pontoꞌaruꞌnamareꞌketa ˜kenaanka-taa daakuꞌ bera ˜beenaumo-taa kivora-ita kenaanka [782] mareꞌ otouꞌ, eeꞌnoko teing-koo mareꞌkoo kuunge napoꞌ niiꞌning baurukaaꞌ nkoariruꞌ, donkaang eeꞌnoko manikuꞌ. 27 Ookara mareꞌ Metuselaꞌ otouꞌning naroꞌka ˜karenaumo-taa daakuꞌ bera ˜narung-taa kivora-ita napoꞌ ˜karenaumo-taa [969] deemparama booꞌparuꞌ.
28 Tenang napoꞌ tee Leemekiꞌ mareꞌ narung daakuꞌ bera ˜beenaumo-taa kivora-ita kenaanka [182] deemparako bauring narung pontoꞌaruꞌ. 29 Eeꞌnoko miring Nooaꞌ* Iiburu-nupoong biikaang kara-koo miring “Nooaꞌ” tee “Unaa-anta” miruꞌari otong. tampuuꞌ, aaꞌpuma, “Aung tee niiꞌ unaa-antamuriaing teieta iriꞌoꞌketa aung kansiꞌ mintoompampima kompampimaung-eta Kumponinge barakosiꞌuuꞌnung.” 30 Temareꞌketa Nooaꞌ pontoꞌaruꞌnamareꞌketa Leemekiꞌ paꞌnokoꞌ daakuꞌ bera ˜karenaumo-taa kivora-ita paꞌnokoꞌ [595] mareꞌ otouꞌ, eeꞌnoko teing-koo mareꞌkoo kuunge napoꞌ niiꞌning baurukaaꞌ pontoꞌariruꞌ, donkaang eeꞌnoko manikuꞌ. 31 Ookara mareꞌ Leemekiꞌ otouꞌning naroꞌka ˜kenaanka-taa daakuꞌ bera ˜kenaanka-taa kivora-ita ˜kenaanka-taa [777] deemparama booꞌparuꞌ.
32 Eeꞌnoko Nooaꞌ mareꞌ paꞌnokoꞌ daakuꞌ [500] tamung otora baurukaaꞌ beenaumo pontoꞌariruꞌ aaꞌning Siemiꞌ, Aam eeꞌnoko Jepat.

*5:29: Iiburu-nupoong biikaang kara-koo miring “Nooaꞌ” tee “Unaa-anta” miruꞌari otong.