2
Nene simóne, ye o piyimi ka kama tewero quro mande ŋa yeŋo nakayáŋoteno. Ko ye kanata kato o piyimi ka teweya tiníqo, uni ka Awandoro taŋgímo yote ŋundo maŋgonani rero yeweya. Ŋuko Yesu Kristo,* “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. Uni Roneneŋowí ŋu naŋge. Eneŋombo quhurínanimboro kimo taró. Quko nore naŋge kama samaka yereró. Kini, unipare soso nokono yoroteŋgo ŋu samaka yerewero quro kho ŋu taró.
Nore ŋande iŋoteto, Anutu koro mande kondé qu howeyoteto tiníqo, Anutu hamó qene iŋoyato. Uni ka, “No Anutu qene iŋoteno,” ŋunde yete, quko Anutu koro mande kondé ŋu kama howeyote tiníqo, uni ŋuko kota uni, ko mande hamó ŋu newondímo kama yote. Ko uni kato Anutu koro mandí howeyote tiníqo, newonde meté Anutu inowero quro otete ŋuko yoto-yotoyómo hamó tunoqeweya. Ŋunde tero nore ŋande iŋowato, nore Anutu quroko yoroteto. Uni kato ŋande yeweya, “No Anutu quroko yoroteno,” yeweya tiníqo, Yesu koro khí howiní.
Uni topo hamó, mande yeŋo nakayáŋoteno, ŋuko mande kondé keta qu kini. Kini, mande kondé ŋako komo yora, ye komo iŋaŋgurí ŋu. Ŋu hamó, quko ŋuya mande ŋuko mande kondé keta qu. Yesu koro yoto-yotoyó qenero yeŋo yoto-yotoye qenero ŋande ye iŋoyoteto, ko mande ŋuko hamó naŋge. Dokoro hiyó horé ŋu tunoqero huriri uroní soŋga ta umburó. Ko imemoŋgo huriri ŋu woŋga naŋge kini teweya.
Uni kato, “No hiyómo yoroteno,” ŋunde yete, quko uni topémboya newonde piyimi towoyote tiníqo, huririko watí yorote. 10 Uni ka newonde meté topé inoyote ŋuko hiyómo yoní oka kato iŋondutuyó riní umbuwero mepémo kini. 11 Uni ka uni topémboya newonde piyimi towoyote ŋuko huririko yorote. Ko huriripo toŋí pokamoní khe meté kama qene howeyote.
12 Ye neneŋo simóne, Anutuko Yesu owí iŋoro quhuríye se rotaró.
Ŋunde ŋuro mande ŋa nakayáŋoro ye yunoteno.
13 Ye awa otike, ye uni komo suki yora ko itaka ŋuya yorote quro iŋomukoteŋgo.
Ŋunde ŋuroko mande ŋa nakayáŋoro ye yunoteno.
Ye simó keta qu, yendo Monimbu kheti umburó ŋu.
Ŋunde ŋuro mande ŋa nakayáŋoro ye yunoteno.
14 Ye neneŋo simóne, ye Awaye iŋomukoteŋgo.
Ŋunde ŋuro mande ŋa nakayáŋoro ye yunoteno.
Ye awa otike, ye uni komo suki yora ko itaka ŋuya yorote quro iŋomukoteŋgo.
Ŋunde ŋuro no mande ŋa nakayáŋoro ye yunoteno.
Ye simó keta qu, ye wimbuye moré,
Anutu koro mande qu quroyemo yoroní
Monimbu kheti umburó.
Ŋunde ŋuro mande ŋa nakayáŋoro ye yunoteno.
O nokono quro ma iŋowero
15 Ye noko koro otete ŋuro kondé ma iŋowero, ko o soso nokono siyowero quro ma iŋowero. Uni ka noko koro otete ŋuro iŋoyote tiníqo, newonde meté Anutu inowero quro otete ŋuko newondímo kama yote. 16 Nore iŋoteto, otete noko ŋano qu: koweye saŋanímboro o kate-kate siyowero iŋoyoteŋgo, toŋeyembo o kate-kate qene nuŋguwoyote, eneŋo owéye hokoyoteŋgo; asa otete soso ŋuko Awa koŋgo kama maheyote. Kini, ŋuko noko koro otete qu. 17 Noko koya noko unindoro nuŋguríye ŋuya imemoŋgo kini teweya. Quko uni ka Anutu koro iŋo-iŋoyó howeyote ŋuko suki-suki yoroweya.
Kristo koro saŋgiríŋo tunoqaŋgurí
18 Nene simóne, naru weŋa quko itaka na. Ye komo ŋande iŋaŋgurí, asa Kristo “Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu. koro saŋgiríŋo ka imemoŋgo tunoqewaŋgo. Ŋundiro naŋge itaka Kristo koro saŋgiríŋo qambu tunoqaŋgo. Ŋunde ŋuro nore iŋoteto, naru weŋa quko itaka na. 19 Komo uni ŋu noreya yate norotoro toŋeŋgurí. Quko ene noreŋo wini horé qu kini. Kini, noreŋo wini horé qu taŋgo tiníqo, noreya ŋano kopo yoraŋgo. Quko norotaŋgurí. Ŋunde ŋuroko ŋande iŋoteto, uni ŋuko soso noreŋo wini qu kini.
20 Komo Anutuko Yuqayó ye saŋayemo windoroŋaró, ŋuroko ye soso mande hamó ŋu iŋoyoteŋgo. 21 Date iŋoteŋgo, do murí karo yeŋo nakayáŋoteno? Mande hamó ŋu kama iŋoyoteŋgo, peka? Kini, ŋu iŋomukoteŋgo, ko kota mande kako mande hamó moŋgo kama tunoqeyote. 22 Uni kota mande yeyote ŋuko dani ka? Asa kota uni ŋunde qu ŋande yeyote, “Yesu ŋuko Kristo “Kristo” ŋuko Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu. kini.” Mande ŋunde yeyote ŋuko Awandoya Naŋunímboya huwó yereyote, ŋunde ŋuroko uni ŋuko Kristo koro saŋgiríŋo. 23 Uni ka Anutu koro Naŋuní ŋu huwóŋoyote ŋuko Anutu Awa rotoyote. Uni ka Naŋuní ŋuro yesowoyote ŋuko Awa towoyote.
Yuqa Surumímbo iŋo-iŋo hamó yunoyote
24 Mande komo iŋaŋgurí ŋuko kondé towoyuri qembe. Ŋunde tero naru suki-suki ye Awandoya Naŋunímboya quroyarimo yorowaŋgo. 25 Enendo mande ka kusiyo nore nunaró, mande ŋuko ŋandiro: nore yoto-yoto suki-suki rewato.
26 Uni kumimbo ye kaná yerewero quro yero iŋoyoteŋgo. Ŋunde ŋuroko mande ŋa nakayáŋoteno. 27 Ko Anutuko Yuqayó ye saŋayemo windoroŋaró ŋu quroyemo yorote ŋu. Ŋunde ŋuroko ye iŋo-iŋo koro tukuni kama teyoteŋgo. Kini, Yuqa eneŋombo o soso quro iŋo-iŋo yunoyote. Yuqa ŋuro mandí ŋuko hamó, kota kama yete. Yuqako yimirote ŋundiro naŋge Kristo quroyómo yuri.
Noreko Anutu koro simó
28 Iyo, neneŋo simóne, Kristo§ “Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu. quroyómo yuri. Ŋunde tero ene maheweya quno ŋuno nore toŋímo kondé kaŋero kowi piyo kama tewato.
29 Ye ŋande iŋoteŋgo, Kristo koro oteteyó ŋuko roneneŋowí mu horé. Ŋunde iŋoro ŋande iŋowaŋgo, uni soso otete roneneŋowí** “otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote. naŋge teyoteŋgo ŋuko Kristo koro sowe qu.

*2:1: “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.

2:18: Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.

2:22: Kristo” ŋuko Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.

§2:28: Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.

**2:29: otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.