Jonko Sokome Kapusayó Mu Nakayáŋoní
Iŋondutu Unipareko Ŋuno Uró
Mande Kembé
Komo suki uni kato sokome ŋa Grik mandewore nakayáŋaró, quko eneŋo owí kama nekaró. Itaka iŋo-iŋo uni qambu qundo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko Sepeti koro naŋuní ŋu, asáŋowí uni Jon, sokome ŋa nakayáŋaró. Sokome kumi ŋuya nakayáŋaró, asa 1 Jon, 2 Jon ko Miti Mande sokome qu ka nakayáŋaró. Sokome soso ŋu, mande koro murí muko kanata na. Uni 3 Jon nakayáŋaró qundo owí kama nekaró, quko eneŋomboro ŋande yaró, “huru-huru koro tapá uni,” yaró. (3 Jon 1 weyo qembe.) Ŋundiro nore ŋande ye iŋoyoteto, ko enendo Anutu koro huru-huru ŋuno owé parámi raró.
Do naru horé nakayáŋaró ŋuya kama iŋoyoteto. Itaka iŋo-iŋo uni kumimbo ŋande yeyoteŋgo, Jonko naru kanatako 2 Jon koya 3 Jon nakayáŋaró. Dokoro sokome irisa-irisa quro muríyari ŋunde naŋge. Asa itaka iŋo-iŋo uni kumimbo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko Jonko kumima naru 66AD ŋuno peka sokome ŋa nakayáŋaró, quko qambu ŋande yeteŋgo, 85AD koya 100AD keweroko ŋuno nakayáŋaró, peka. (Asa “66AD” murí muko ŋandiro, nimímbo Yesu pisiyaró, yate kumima naru 66 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.)
Komo suki Anutu koro huru-huru ŋuro tapá unindo ŋande yaŋgurí, ko Jonko sokome ŋa Efesus yendémo nakayáŋoní eneŋo topé ka, owí muko Gaius, ŋuno uró. Gaius ŋuko uni parámi ka Esia mira parámimo ŋuno yora.
1
No huru-huru koro tapá uni ka, nondo sokome ŋa nakayáŋoro rewe Gaius, neneŋo topone hamó, keno uyaró. Nondo newonde hamó kunoyoteno.
 
Topone hamó, nondo Anutuko hariri teteno, o soso keno tunoqeweya ŋu soso meté teweya, ko keŋo koweke ŋuya meté hamó yoní. No iŋoteno, keŋo yuqake ŋu meté horé yote. Komo topo kumimbo nono mahero ŋande nimiraŋgurí, keko uni hamó naŋge ko naru rokóŋoro mande hamó ŋu howeyote. Asa ko mande ŋu iŋoro niŋgu-niŋgu parámi tanowó. Nondo mande piŋa ŋundiro iŋoyoteno quno, asa simónembo mande hamó ŋu howeyoteŋgo, quno ŋuno niŋgu-niŋgu parámi horé teteno. O meyowomboko niŋgu-niŋgu ŋunde qu kama riní tunoqeyote.
Topone hamó, keto murí meté howero Anutu koro kho uni kumi ke komo kama iŋo yunaró ŋu samaka yereró. Uni ŋundo Anutu koro unipare ŋano qu keto naru rokóŋo newonde meté yunoyote ŋuro yimiraŋgurí. Enendo ŋuno pitu ko toŋewero, ko keto meté kaŋuya Anutu koro mepé samaka yiriqo, o te-qoyemboro ŋuya se toŋewaŋgo. Enendo Yesu koro khoyó tewero ŋuro uyareŋgurí. Ŋunde tero kape unipareto* “kape unipare” ŋuko Israel koro Anutuye ŋu kama iŋo howeyoteŋgo. o te-qoyemboro kama yunowaŋgo. Nore Anutu koro uni ŋunde qu meté o te-qoyemboro yunowato. Ŋunde tero nore uni ŋuya kho kopo tero Anutu koro mande hamó rato kondéreweya.
Komo sokome ka nakayáŋoro rewe Anutu koro unipareko ŋuno uyaró. Quko Dioterepes ŋundoko uniparetoro uni kembé yowero ye iŋote, ŋuko mandene kama iŋaró. 10 Ŋunde ŋuro no yeno maheroqo, nondo ene murí ŋu yesowowano, asa enendo mande kate-kate noreya yero mande piyimi yeyote. Ŋu naŋge kama teyote. Kini. Enendo topo-toponani ŋu yorero yayómo kama oyote. Ko uni kato topo-toponani ŋu yorero yayemo oyiqo, enendo kusi yerero Anutu koro huru-huru “Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu. koŋgo yohoweyote.
11 Topone hamó, keto murí piyimi ŋu ma howewero. Kini, ke murí meté ŋu howe qembe. Uni ka murí meté ŋu howeyote, ŋuko Anutu koro uni. Uni ka murí piyimi howeyote, ŋuko Anutu kama iŋo inoyote. 12 Uni soso Demitrius ŋuro murí meté ŋu yesowoyoteŋgo. Anutu koro mande hamó ŋundo uni ŋuro murí ŋu tunomo yete. Nondo ŋuya eneŋo murí ŋu tunomo yeteno, ko ke iŋote ŋu, neneŋo mandene ŋuko hamó.
13 Nondo mande parámi yimirowero quro iŋoyoteno. Quko sokome kanoko nakayáŋowero ŋuro piyimiŋoteno. 14 Naru piru kini no keno mahero kiyoro keya koporo nore mande tewaro.
15 Keŋo newondeke ime yoní. Keŋo topo-topokepo yuŋguna kereteŋgo. Neneŋo topo-topone owéye neko yuŋguna yere qembe.

*1:7: kape unipare” ŋuko Israel koro Anutuye ŋu kama iŋo howeyoteŋgo.

1:10: Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu.