20
Polko Masedonia, Grik mirawore khendo uyaró
Asa kuma ŋu kini tiníqo, Polko Yesu koro iŋo-iŋo rewero unipareyó* “iŋo-iŋo rewero unipare” ŋunde qundo rondaqe-rondaqe unindoya uyaro iŋo-iŋo yunoyaró. neko yiriní maheŋgurí. Mahi newondeye rukisoyoro, ime yuri yero, Masedonia mirako owero yoroto toŋeró. Toŋero Masedonia ŋuwore ŋuno khímbo yate mande parámi yero newondeye rukisoyaró. Ko imemoŋgo yate Grik mirako “Grik mira” ŋuro owé ŋuko Akaia, ŋuno Korin yendé ŋuko yendé parámi korete qu. uró. Uro yoní kombo kapusa ŋunde kini taró. Yate-yate waŋgowore Siria mirako uyarewero taró, ko Juda uni kumimbo mande kusiyoro, uratoka khumoní, yero taŋgurí. Ŋunde ŋuro Pol rohoréŋoro Masedonia pitu ko oró. Uni Pol koya toŋeŋgurí ŋuko ŋandiro: Sopater, Pirus naŋuní, ŋuko Beria yendé moŋgo qu; Arisitakus koya Sekundus koya, irisa ŋuko Tesalonaika yendé moŋgo qu; Gaius, Deripe yendé moŋgo qu, ŋuya Timoti; Tikikus koya Tiropimus koya, irisa ŋuko Esia mira parámi moŋgo qu. Asa uni ŋundo koretero oro Tiroas yendémo ŋuno nore sopo nereŋgurí. Quko norendo Bret Yisiyó Moré Kini ŋuro o ne-ne ŋu “Bret Yisiyó Moré Kini quro o ne-ne” ŋuko naru parámi ka, asa Israel unipareto sonda kanata soso ŋuno bret yisiyó moré kini naŋgurí. Komo suki Anutuko unipare ŋu Isip noŋgo yoriní areŋgurí. Arewero taŋgurí quno ŋuno bret hamó qawero mepémo kini. Kini, bret yisiyó moré kini naŋge, asa plaua, sono naŋge qaŋgurí. Ŋunde ŋuroko kumima naru rokóŋoro o tunoqaró ŋuro iŋoro o ne-ne ŋu teyaŋgo. kini tiníqota Filipai yendé rotoro windi tapé moŋgo toŋetowó. Ko waŋgowore karóŋoro naru kandeka ŋunde kini tiní windi tapémo mahero Tiroas ŋuno otowó. Noreko naru kande saŋiyoro irisa Tiroas ŋuno yatowó.
Polko Yutikas riní pitu ko otoqaró
Asa sonda naru korete quno nore uniparetoya bret romboŋero o kopo natowó.§ “bret romboŋero o kopo natowó” ŋuko Uni Parámimboro o ne-ne qu peka. Polko, kuyepo toŋewano, yero mande yeyuri, yate suwo kewero taró. Ya kopoyatowó quno ŋuno wasa koreko ŋuno suru qambu yora. Ko simó keta ka, owí muko Yutikas, enendo wituko kunditeyaró. Asa Pol mande watí yeyoní Yutikas kupo tero etewero taró. Yate ete khumaró, ko wituwore kore koŋgo hamó rokaráŋo nokono uró. Uníqo, unindo, kindo khumote, ye iŋaŋgurí. 10 Ko Pol uro simó keta ŋuro saŋano etero pisiyoro yimiraró, “Ye ma yukuwowero. Ŋako toŋí yote.” 11 Ŋunde yero rotoro pitu ko oro bret romboŋero re naró. Ko mande piru saŋga sowe tero yeyoní, oro saraŋaró. Saraŋoní Pol roto toŋeró. 12 Ko simó keta ŋu toŋí yoní re towo toŋero newondeyemo niŋgu-niŋgu parámi taŋgurí.
Polko Efesus huru-huru koro tapá uni rukiso yereró
13 Asa nore koretero uro waŋgowore uyarero Asos yendémo oro Pol sopatowó. Dokoro koretero Pol eneŋombo ŋande yaró, “Nondo khendo Asos owero iŋoteno.” 14 Asa yate Polko Asos ŋuno mahiníqo, rero waŋgowore Mitilini yendémo** “Mitilini yendé” ŋuko Lesipos noko mosowímo ŋuno yora. ŋuno uyaretowó. 15 Uyaro etato saraŋoní uyareyate Kios noko mosowí andusina ŋuno windi tapémo roto etatowó. Saraŋoníqo, Samos noko mosowímo uyaro etato saraŋoní, yate windi tapémo Miletus yendémo uyaretowó. 16 Pol komo iŋo-iŋoyómo Efesus yendé takawano, yero iŋo kusiyaró. Ene naru parámi Esia mira parámimo ŋuno yowero piyimiŋoro waka ta toŋewero iŋaró. Ŋu mepémo tiníqo, Pentikos o ne-ne†† “Pentikos o ne-ne” naru ŋuko Juda uniparetoro naruye parámi ka. Taka yereró quro o ne-ne ŋu kini tiníqo, yate kosa naru 50 ŋunde rotoro Pentikos tunoqaró. naruko ŋuno Yerusalem yowano, peka, ye iŋaró.
17 Asa Miletus ŋuno Polko mande riní Efesus yendémo oní huru-huru koro tapá uni neko yiriní maheŋgurí. 18 Uni ŋu eneno mahiqo, ŋande yimiraró, “Ye no naru rokóŋoro Esia mirako no yeya date yoranowó ŋuro iŋomukoteŋgo. 19 Nondo owéne rewe umbuní tendoro Uni Parámimboro kho qu teyanowó. Quko naru qambuko Juda unindo nori umbuwero mande kusiyoyi quhurí parámi korowanowó. 20 Ko nondo ye samaka yerewero quro mande ka yero kama soreyanowó. Kini, yendé kewero ŋuya ya enemo-enemo ŋuya mande rondaqe yunoyanowó. 21 Naru rokóŋoro nondo Juda unino, Grik unino mande yesoworo ŋande yimiranowó, norendo Anutusina mahero newonde rohoré teya Uni Paráminani Yesu koro iŋondutu tato.
22 “Asa iŋoyi, itakako Yuqapo kusi niriní no Yerusalem owé teteno. Ŋuno do ka nono tunoqeweya qu, no kama iŋoteno. 23 Ŋandiro naŋge iŋoteno, ko yendé soso toŋeyano quno ŋunoko Yuqa Surumímbo ŋande nimitoyara, ko kusi-kusiko nondowoyi quhurí parámi korowowano. 24 Quko nondo yoto-yotone kondé toworo ŋu parámi yero kama iŋoteno. Kini, khe howewe kini teweya, yero iŋoteno, ko Yesu Uni Parámimbo kho nunaró ŋu tewe kini teweya, yero iŋoteno. Kho ŋuko mande yero Anutu koro samaka-samaka tuwó ŋuro miti mandeyó‡‡ “miti mande” ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge. yewero kho qu.
25 “Asa iŋoyi, komo no ye keweroyewore Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó§§ “Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo. ŋuro yesowo yimitoyanowó. Quko no itakako iŋoteno, imemoŋgo yendo umu-kembane pitu ko kama qenewaŋgo. 26 Ŋunde ŋuro itaka ŋande yimiroteno, ye ka khumowaŋgo quro potó ŋuko neneŋo kini. 27 Dokoro nondo Anutu koro iŋondutuyó soso ŋu yesoworo yimiranowó. 28 Ye koweye meté sopoyuri. Ko Yuqa Surumímbo Anutu koro huru-huru soso*** “Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu. yore yeŋo kandeyemo rotaró ŋu ŋuya meté sopo yereyuri. Dokoro eneŋo naŋunímboro sitúŋombo kimo yereró.††† “kimo yereró” ŋuro murí muko ŋandiro: unipareto o piyimi kusuŋoyómo kusiyowí yoteŋgo. Ŋundiro naŋge Anutuko kimo tero yoriní kina yowaŋgo. 29 No iŋoteno, yoroto toŋewano qunoko, isa saŋgirí qundo ye keweroyemo mahero unipare rambaruru yerewaŋgo. 30 Ko uni topoye kumi yeŋo keweroye moŋgo otoqoro mande kota yero unipare kaná yerero yowosowaŋgo. 31 Ŋunde ŋuro ye kondé sopo yereyuri qembe. Ŋande iŋoyuri qembe, kumima naru kapusa qunoko kosa suwo nondo tendo-tendoro oresaka mande ye yimitoyanowó.
32 “Kowe itakako ye yorero Uni Parámi kandímo yorotoro eneŋo samaka-samaka tuw󇇇 “samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini. ŋuro mande kusuŋoyómo yorototeno. Samaka-samaka tuwó ŋundo meté wimbu re yunoweya, ko o meté qu Anutuko unipare soso rokó yereró ŋu siyowaŋgo qu siyoro yunoweya. 33 Nondo uni karo silwayó, golyó, tuwiyó quro qene nuŋgu ka kama tanowó. 34 Yeŋombo iŋoteŋgo, neneŋombo kho towanowó ŋuro tero otoro tukuni teroqo neneŋombo o siyoyanowó, ko nondo uni noya yoteto ŋu ŋuya samaka yereyanowó. 35 O soso tanowó ŋundoko ŋande witú yereró, asa yendo kho kondé tero uni wimbuye moré kini ŋu samaka yerewaŋgo. Yesu Uni Parámi eneŋombo yaró ŋuro iŋato. Ŋande yaró, ‘Ko uni ka oka topé moŋgo siyoweya quko puriŋo ka reweya, peka. Quko uni ka oka topé inoweya ŋuko puriŋo parámi ka hamó reweya.’ ”
36 Polko mande ŋu yiní kini tiní potoruku tero tapá uni ŋuya hariri taŋgurí. 37 Ŋu kini tiní soso tendoro Pol towo pisiyoro mutó inaŋgurí. 38 Komo Polko yaró, “Yeko no umu-kembane kama qenewaŋgo,” ŋunde ŋuro newonde surumí parámi taŋgurí. Ko rero waŋgo saŋano rotaŋgurí.

*20:1: iŋo-iŋo rewero unipare” ŋunde qundo rondaqe-rondaqe unindoya uyaro iŋo-iŋo yunoyaró.

20:2: Grik mira” ŋuro owé ŋuko Akaia, ŋuno Korin yendé ŋuko yendé parámi korete qu.

20:6: Bret Yisiyó Moré Kini quro o ne-ne” ŋuko naru parámi ka, asa Israel unipareto sonda kanata soso ŋuno bret yisiyó moré kini naŋgurí. Komo suki Anutuko unipare ŋu Isip noŋgo yoriní areŋgurí. Arewero taŋgurí quno ŋuno bret hamó qawero mepémo kini. Kini, bret yisiyó moré kini naŋge, asa plaua, sono naŋge qaŋgurí. Ŋunde ŋuroko kumima naru rokóŋoro o tunoqaró ŋuro iŋoro o ne-ne ŋu teyaŋgo.

§20:7: “bret romboŋero o kopo natowó” ŋuko Uni Parámimboro o ne-ne qu peka.

**20:14: “Mitilini yendé” ŋuko Lesipos noko mosowímo ŋuno yora.

††20:16: Pentikos o ne-ne” naru ŋuko Juda uniparetoro naruye parámi ka. Taka yereró quro o ne-ne ŋu kini tiníqo, yate kosa naru 50 ŋunde rotoro Pentikos tunoqaró.

‡‡20:24: miti mande” ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.

§§20:25: Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.

***20:28: Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.

†††20:28: kimo yereró” ŋuro murí muko ŋandiro: unipareto o piyimi kusuŋoyómo kusiyowí yoteŋgo. Ŋundiro naŋge Anutuko kimo tero yoriní kina yowaŋgo.

‡‡‡20:32: samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.