Uni Kato Sokome Nakayáŋoní
Juda Iŋondutu Unipareko Ŋuno Uró Ŋu
Mande Kembé
Komo suki uni kato sokome ŋa Grik mandewore nakayáŋaró, quko eneŋo owí kama nekaró, ko uni ŋu dani nore hamó kama iŋoyoteto. Anutu koro huru-huru koro tapá uni komo qundo uni nakayáŋaró ŋuro owí enesó-enesó ye nekaŋgurí. Ko itaka ŋuya iŋo-iŋo kumimbo owí enesó-enesó ye nekoyoteŋgo. Kumimbo ŋande yeteŋgo, ko Pol eneŋombo nakayáŋaró, kumimbo Barnabas, kumimbo Apolos, kumimbo unipare meyowomboro owéye yeyoteŋgo. Nore hamó kama iŋoyoteto.
Do naruko nakayáŋaró ŋuya kama iŋoyoteto. Quko ŋande iŋoyoteto, ko kumima naru 70AD ŋunoko Rom unindo Yerusalem koya Ya Surumí rambaruruwaŋgurí. (Asa “70AD” murí muko ŋandiro, ko Yesu nimí pisiyaró, yate kumima naru 70 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.) Sokome ŋanoko uni nakayáŋaró qundo o qa-qa kumi Ya Surumímo teyaŋgurí ŋuro yaró, asa ko eneŋo naruyómo ŋuno watí teyaŋgurí, peka. (Hibru 10:2-3 weyo qembe.) Ŋunde ŋuroko itaka iŋo-iŋo uni kumimboko ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko Ya Surumí watí yoníqo nakayáŋgurí, peka.
Danimboro nakayáŋaró ŋu ŋuya kama iŋoyoteto. Quko unipare ŋuko Juda koro iŋondutu unipare, imemoŋgo ta quhurí korowowaŋgo, peka. (Hibru 12:4-12 weyo qembe.)
1
Anutuko eneŋo Naŋuníwore mande nore nimiraró
Komo, Anutuko naru kumimo, ore enesó-enesówore, ye-ye unindoro* “ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí. maŋgoye rero usisambanani mande yimitoyaró. Quko itaka, naru weŋako ŋano, enendo Naŋuníwore mande rero nore nimitoyote. Naŋuní ŋu riní o soso ŋuro simburí taró, ko Naŋuníwore o soso towaró. Norendo simó ŋu qenero Anutu koro sine parámi “sine parámi” ŋuko eneŋo owé parámi ŋunde qembe, eneŋo o soso meté horé mu. mu qeneteto. Ko eneŋo kiraró ŋuko Anutu koro kiraró naŋge. Mandí ŋuko wimbí moré, ko mandímbo o soso riní kondé yorote. Ene uniparetoro quhuríyemboro kimo tero, potóye se rotoro, yoriní sara taŋgurí. Ŋunde tero owé parámi rero wiri yerete uni parámi horémboro kandí kondésina Uni owé parámi moré ŋu naŋge wiri yerete uni kandí kondésina ŋunde kunditaŋgurí. samboko kunditaró. Iwímbo owé parámi Naŋuní inaró. Asa owé ŋundo sambo simómboro§ “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. owéye ŋu taka yerete. Ŋunde ŋuro simó ŋundo sambo simómboro uni parámiye tunoqaró.
Naŋuní ŋundo sambo simó taka yerete
Qeni, Anutuko komo ŋande miraró,
 
“Ke neneŋo naŋone,
itaka keŋo awaŋge tunoqeteno,”
ko ŋande miraró,
 
“No eneŋo iwí tunoqewano,
ko ene neneŋo naŋone tunoqeweya.”
Asa, Anutuko sambo simó ka ŋunde mirarómbe ma kini? Ŋunde kini.
Ko Anutuko naŋuní korete qu riní nokono umbuweya naruyó ŋuro ŋande yaró,
 
“Anutu koro sambo simó soso potoruku te inoyuri.”
Anutuko sambo simó ŋuro ŋande yete,
 
“Sambo simóŋo yoriní matú qembe taŋgurí,
ko eneŋo khoyó teyoteŋgo ŋu yoriní
kewá suru raŋote ŋunde qembe taŋgurí.”
Quko Naŋuní ŋuro ŋande yete,
 
“Anutu, ke wiri yerete uni yotoro suki-suki yoweya.
Keto otete roneneŋowí naŋge howero unipareke wiri yereyote.
Ke otete roneneŋowí ŋuro naŋge metéŋoyote,
ko otete piyimi ŋuro piyimiŋoyote.
Ŋunde ŋuro Anutukepo kiruwó kembakemo hausuwoní
niŋgu-niŋgu parámi taró, ko topokeporo uni kembé yoweya.”
10 Enendo ŋuya ŋande yete,
 
“Uni Parámi, komo suki keto noko ŋa ri tunoqaró,
ko kandeto sambo towaró.
11 Imemoŋgo o soso ŋu kini teweya, quko keko suki-suki yoweya,
o ŋu tuwi koŋgomu qembe tero piyo teweya.
12 Keto o soso towaró ŋu tuwi qembe re wiwiyoweya,
kowe punu-punu qembe ŋu re rotoweya,
quko keto ŋunde naŋge yoweya,
naru suki-suki yoweya.”
13 Qeni, Anutuko komo ŋande miraró,
 
“Keto kandene kondésina ŋano kunditi
keŋo saŋgiríŋge yorewe kasirakemo yowaŋgo.”
Asa, Anutuko sambo simó ka ŋunde mirarómbe ma kini? Kini.
14 Hamó, Anutuko unipareyó rambaruru koŋgo yoreweya ŋu iŋoro sambo simómbo khoyó teyoteŋgo ŋu yorero asá yiriní unipare ŋu samaka yereyoteŋgo.

*1:1: ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.

1:3: “sine parámi” ŋuko eneŋo owé parámi ŋunde qembe, eneŋo o soso meté horé mu.

1:3: Uni owé parámi moré ŋu naŋge wiri yerete uni kandí kondésina ŋunde kunditaŋgurí.

§1:4: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.