Aposel
Jisasbë ëfalëbo mago gali kë mëgehilabë hobë wege melë tëgebetëme latle
1
Jisas gali sle tlome, Gotobë Amtëtomba jine nalëglëtëmeme
1-3 O yabe Tiofilus. Jisas ebë life mëta tafa tëglena bu onehome feilawa wesibi totometëme na okokwe tlome. Na Goto bume heven lifewa mana no tlële. Na iniwa wesibi, Jisas onehome kë totometëmebë na kë okokwe toglomebë bo ëbame wayahi tletë.
Jisas elili fa totle na gli tle na matëmatë mago huju tle. Na ebë life mëta niliafewe olë tëtabe. Na kë niliafewe olëna, bu kë aniji toglomebë Aposel home itaita tuhu tlelëkefëme na bume feilawa wesibi lebotane totometëme. Bume melowene namëgletlame, “Bu tuja ato lëtabefe.” Goto bubë onehome, eso home, kë tafa lëgletëmebë galime okokwe tlome. Gotobë Amtëtomba, Jisasme lale lowene tlële. Na bubë Aposel home, loko tëtamë na iniwa wege bu melë namogotomabëme okokwe tlome. Na Goto bume heven lifewa mana no tlële. Bubë Aposelna mana mëtëtabëyana, Jisas bume anisasana megali tlome, “Sobo Jerusalem lifate mago hokweinawa asa eyeu. Sobo Aya kë gali sle toglëyobë Amtëtomba fame sahwi eletelo. Ëbame bo kë wesibime kë gali toglëyobë. Ëtani, Jon onehome tu mëta baptais totome, kwe tokwafe, tokwëfo olëna kwe aya Goto bubë Amtëtombana some baptais logotome.”
Na li olëna, Aposel ho bu Jisasna loko mëtlelëya na bu këme takune motlola, “O tako ho, ju ebë olëna, sebobë, Israelbë afenëbonibë eso home tafa egletënamene, ëtani sebobë semle Devit eso home fene tafa tletëna? Na ju sebobë wame home, Rom life mago home, hehë naegletëmeme.” Na Jisas bume gali metafu tëtatëme, “Bobë aya buwa olë wafi aniji tlole, wesibi melë nalogotomebëme. Ebë olë lowene egletelobëme sobobë wesibi nane. Kwe tokwafe, Gotobë Amtëtomba ligisi tëyome, na somëta lëtabeme na bu some afutuku nalëglëyome. Na sobo kë afutukuna, bobë gali të naegëtagutëmome. Sobo Jerusalem lifate mëta, na Judia provinsbë li life li life mëta, na Samaria provins mëta, na iniwa lifate mëta të etagutëmome.”
Jisas heven lifewa tokwale
Jisas kë gali watë tëtatëme. Bume mana hwi motlolabëë. Na Goto bubë naba lime tilekole. Na oloba lamo totle na bume hwi hana motlola. 10 Bu mana hwi motokwakekefëya na tlemalë ho lamitlikakijowa. Bubë ëho tatiwamu. 11 Na kë tlemalë gali motlomo, “Galili provins mago oneho, sobo mana fëyeme elibekefone na matafa elë fëyeme hwi ekwakekefone? Kë Jisasme kwe, Goto heven lifewa wafi lilekole. Kwe tokwafe ita bu lëgetujuleme, ëje sobo matafa elë lokwalebëme fene hwi eluluglo.”
Bu ho lime aniji motlola, Judas fene wege tle, bu këha wege fa nalogotleme
12 Na Aposel ho kë fatini kile mëtla na Jerusalem lifatewa mëtëmatula. Kë fatinibë weniji ebë “Oliv tiwa fatini.” Bu kakë nane elijamë, loli mëta mu. 13 Bu lifekuwa fwa mototola na ëbame kë mëta tafa mëtlekefëyabë lowa ita mutuja. Na matawa kë ke togolebë lo ke elë motokwala. Bu kë lo mëta kë tafa mëtlekefëya enënebë weniji melë, Pita, Jon, Jems, Andru, Filip, Tomas, Bartolomyu, Matyu, Alfiusbë nëba Jems, Saimon Saimon bu Selot ho* Selot enëne bu metole lamla, Rom provins mago ho bu seme eso home asa tafa malëletëna. , na li Jemsbë bowene Judas. 14 Kë enëne bu iniwa loko mëtlelëkefëya, na Gotome itaita gëgali mëtlelëkefla. Jisas bota Maria, na fli one, na Jisas bolijamoni mata mitisiya, buna iniwa Gotome gëgali namëglelëkeflame.
15 Tokwafe, li olëna, bu loko mëtlelëya, Gotome gëgali namëglelëlame. Jisasme lowene sle mëtletlabë oneho këniji loko mëtlelëya 120. Na Pita ku mëta tlibetëme na gali tlome, 16 “O bobë afanino na oneglëni, bo some Judasbë galime gali nolëyo. Ëtani Gotobë Amtëtomba, eso ho Devitbë lowene huju tëtatle na gali tle. Na kë galibë Gotobë bogo mëta lëbetle. Kë galibë, Jisasme wamehome kë yo toglomebë home, Judasme, gali nene. Na ebë olëna kë wesibi wafi fata tle, Devit fene gali tle. 17 Sebo walowene nëla, ëbame Jisas, seme, Judasname iniwa aniji tlona, bubë wege fa nanëtatlame.”
18 Judas, Jisasme wame home kë yo toglomebë balitina, life afloko këna fa totle. Na bu kë life mëta titigo na imo labulewa tlatle na bu aliji tei tabo tëbe. 19 Jerusalem lifate mago oneho kë gali aholokwane mëtla, na bubë galina kë lifeku mefë mototla, “Akeldama.” “Akeldama” weniji ebë kë gali fenene, “Kola life.”
20 Pita megali tle, “Devit, Buk Song mëta, Judasme gali meyahi latletle, ‘Kë hobë lo mëta ho li hana tafa lëgleme. Kë lo bwa malilibe.’ Na Devit li gali Buk Song mëta meyahi latle, ‘Ho li bubë wege afloko safa lëtatle.’
21-22 Këme nëgeme, sebo ho lime aniji noglolame, Judasbë afloko mëta wege fa nalogotleme. Na bu sebona Tako Ho Jisas matëmatë mago kë huju tëglebë gali weife të nanogotlame. Sebo ebëha home tole nëletla, Jon Jisasme kë baptais totlebë hwi toglolebë. Na bu sebona Jisasme mana kë esogo tëglagilabë bubë gli belë fe tëkaki. Na bu iniwa wesibi Jisas melë kë tëtagilebë bu wahwi tlagime. Na bu Jisasme hwi tlole, Goto kë no tëglëlebe heven lifewa. Sebo këha home tole nëletla.”
23 Pita megali tle na bu tlemalë home aniji motloma. Li howe Josep, bume mefë lamototla, Barsabas. Na bubë li weniji, Jastus. Na li howe, Matias. 24 Na bu Gotome megali motlola, “Tako Ho, ju iniwa onehobë lowene wahwi elagumetëna. Këme nëgeme sebo jume këme takune nëlëyo. Ju seme lebotane naegëtatëname. Kë tlemalë mago, ju fëye home aniji tlolene, 25 Aposel hobë wege fa nalogotleme. Judas kë wege wakile tle, na bu wagli tle, na Goto kë le tëglëtëmebë tëbo lifewa tuju.” 26 Na bu wenijina goglë sike mëtla na Matiasbë weniji fata tletle. Na bume aniji motlola, we ita jowa Aposel kë nëgebëna tafa namëglame.

*1:13 Selot enëne bu metole lamla, Rom provins mago ho bu seme eso home asa tafa malëletëna.