Jenesis
Josepbë anebo gali
37; 39—50
Josepbë anebo gali
37
37; 39—50
Josep bolijahani bume tëboijiwa lamotlola
1-2 Jekop na bubë nëbalebë anebo gali melëgëbetëme lalële. Jekop Kenan life mëta mana tafa tle. Ëtani bolijaya kë life mëta tafa tle. Na Jekopbë nëba Josep, bu falake ho, na bu 17 tlibutu këniji watle. Na këbë hona bolijahanina bolijayabë sipsip klelina mëmë klelina li li ona mëta mëtlëwagukefëma. Na Bilha na Silpa bu Jekopbë fli one. Na kë tlemalë one bu Josep bolijahanibë botamenino. Na Josep bolijayame gali tujuwelikefle, “Afani sipsip kleli mëglëma sle hana mla.”
Na Jekop, bubë li weniji Israel, bu hoti tafa tëglena, bubë mëse Josepme mana fata totle. Na bume tako tole këme tletle na kwe bubë fli bowenenime tokwëfo tolewa latletëme. Na bu ëho lalemu susu totle na Josepme tlële. Na Josepbë bolijahani bolijayabë lowene hwi motlotla na bu melowene mëtla, “Aya Josepme fwa feilawa sle lotlefe na kwe seme mesle hana lëtana.” Na këme nëgeme bu Josepme tëboijiwamu këme mëtletla na bu Josepme lale lale gali hana motlola.
5-7 Na Josep nimitelë hwi tle na bolijahanime gali tlome, “Bo nimitelë gali të nëtatëyo. Sebo nuju mago wesibi kë lalei notomabë na kwe bobë witi hi wesibi leitabo lahujuwa mële na sobobë witi hi wesibi leitabo bobëme lasabuwa motome, na bobëme labubusuwa mëtletëme, eso home fene bubusu mëtletle.” Na bu kë nimitelë gali yafe aholokwane mëtla na bu Josepme tëboijiwamu mëtletla.
Na bolijahani gali motlola, “Ju melowene lalene? Sebobë eso ho tafa naegletënamene?” Na kë nimitelë gali aholokwane motlola, na bu këme enisusu mëtletla.
Na tokwafe Josep li nimitelë hwi tle. Na bolijahanime ita të tëtatëme. Bu megali tlome, “Bo li nimitelë mehwi nelë. Na bo klijina, yemena, sigetobana we ita jwa këniji mehwi nanolomë. Na bome bubusu mëletenë.”
10 Na bu kë nimitelë gali bolijayame mata të tëtatle. Na bolijaya tako wame metlole na gali tlole, “Kë habëtabo nimitelë gali të etolene? Ju melowene lalene? Sebo bitana blijahaninona sëkefo miti bubusu nanëgletëyomene?” 11 Na Josep bolijahani bume tëboijiwa motlola na bume tëbo lowene fa mëtëtatla. Kwe bolijaya kë nimitelë gali mana lowene tokoukefëtle.
Ismael enëne Josepme Isip lifewa mëtlelula
12 Tokwafe Josep bolijahani Sekem lifewa mititiya, bolijayabë sipsip kleli mëglëwagukefëma namëglame. 13 Na Jekop Josepme gali tlole, “Ju walowene eletëme. Blijahani sipsip kleli Sekem life li mëta kë mëlëma. Bo jume bu belë jine nëgelëkakëme.” Na Josep gali tafu tëtatle, “Wo, nogowimefe.” 14 Bolijaya gali tlole, “Blijahanime hwi eujuwelëmeme, lalowa tafa mulane? Na sipsip kleli na mëmë kleli mata hwi elomeme, lalowa milibene o hanane. Na bome gali elëfanëme.” Na Jekop bume Hebron life mago jine tlële. Na Josep tugujubëë na Sekem lifewa, fwa tule. 15 Na bubë bolijahaninome hohwi tëtagutëme. Na ho li bume hwi telokwakle na tuju tle na gali tlole, “Ju fëye wesibi hohwi etatlene?”
16 Na Josep bume megali tlole, “Bo bobë afaninome hohwi nëtatemëyo. Ju bome lalowa gali eglonëmene? Bu sipsip kleli na mëmë kleli fëye life mëta mlëmane?”
17 Na kë ho gali metafu latëtatle, “Ebë life wakile mëtla. Bo bume waaholokwane tlomë. Bu megali lamëtla, ‘Te manuja. Totan lifewa.’ ” Na Josep bume Totan lifewa esogo tlagume na hwi telokwakëme.
18 Na bu kakëwa asë tëkeke, na bolijahani bume mana hwi mëtelëkakla. Na bu blalo gëgali mëtla, bume mogo nalë tëkle namogotlame. 19 Na gali mëtla, “Nimitelë tëgeijilawaho kë lisiyo. 20 Te mogo nalë tëkle nogotlabëme mana sagli manëlëtla. Mogo nalë tëkle notlame na mogo tako flujuwa tuku nëtëkakame. Na bubë nimitelë gali fata hana lëgletleme. Na tokwafe ayame sogëna nololame, ‘Waluju mago kleli watëkle totle.’ ”
21 Na kwe Ruben kë gali aholokwane tlome na Ruben, Josepme lëgaitalebeme lowene hohwi tëtatle, na megali tlome, “Asa tëkle manotla, matëbe. 22 Sebo bume ona mago yefi tu fuluju elë fwa tuku manëtëkaka.” Ruben bu melowene latle, “Tokwafe bo bume fuluju mago ki nokokëme na aya belë jine nelëkaklëme.” 23 Na Josep bolijahani belë fowa tëkaki. Na bubë lale ëho bolijaya kë susu tëgëtatlebë latohwawa mëtëtatla. 24 Na bume fa mototla na tu jwa yefi tu fuluju elë tuku mëtëtëkaka. Na Ruben li sloslowa tle.
25 Fe mëtëkaka na tafa mëtla. Na hi wesibi hi mëtëglabëë na Ismael enëneme hwi mëtelëkakëma, Gileat life mago mitisiya. Na bubë kamel kleli, lale lale lëkaluna wesibi na fli wesibi baliti tatakona kë glo mëglabë na kahalu tiha wesibi, Isip lifewa mëtëmalitama, baliti këna glo namëglame. 26 Na Juda bolijamonime gali tlome, “Sebo Josepme mogo nalë tëkle nogotlana, kwe seme kë wesibi habelë lëgaitanamene. Tëkle asa manotla. 27 Sebo bume Ismael enëneme baliti sëneme yo manoloma baliti këna glo nanëglame. Sebo bume tëkle hana nogotlame. Bu sebobë keinebamu nëgeme, sebobë ilawa mago.”
Na Judame gali motlola, “Jubë gali lale gali.”
28 Na Ismael enëne bu belë Midian life mago fwa mëtëkakija. Na Josepme bolijahani fuluju mago ki motokokëya. Na Ismael enëneme yo motloma. Na 20 silva baliti këna glo namëglame. Josep bubë wege manawa fa nalëgëtatëmeme. Na Ismael enëne Josepme Isip lifewa mëtëmalitala.
29 Tokwafe Ruben fulujuwa tisi, Josepme ki nalokokeme fene. Kwe Josepme hwi hana tlole. Na bu tako maninibomu metletle na ye tletle. Na bubë ëho kaka totle, bu maninibo tëgletleme nëgeme. 30 Na bubë bolijamoni belë tuju. Na bume gali tlome, “Sebobë keinëba Josep bu fuluju mëta hana lëtabe. Masiwafe. Habelë nëgletelëmene?”
31 Na bu mëmë kleli mogo nalë tëke motlola. Na Josepbë ëho kë ko mëta flu mëtëtatla. 32 Na bu kë ëho bolijaya belë mëtehula na gali motlola, “Sebo ebë ëho waluju mago hwi tlola. Ju ebë ëho eselële fene. Ebë jubë nëbabë ëho nowa.”
33 Na bu ëho hwi sle tlole na gali tlome, “O nëgalifee. Maseiwafee. Bobë nëbabë ëhofe. Waluju mago kleli wahi tlefee.” 34 Na bolijaya bubë ato mago ëho kaka totome, na tëbo ëho gëgelo tle. Na boweneme itaita meye tëkoukefëtlebëë. 35 Na bowenenino na bokonino bu belë mitisitla, bubë maninibo tli namëgëtatlame. Kwe bubë maninibo lowene hana tli mëtëtatla. Na bolijaya gali tlome, “Bo gli nëgelëna, na bobë nëba belë nëgëmatulëna, alibaho lifewa, bo mana ye nëgëmalitëme.” Na bu Josepme itaita ye tlekefëtle.
36 Na Midian life mago enëne Josepme Isip lifewa mëtëmalitala, na Potifarme baliti sëneme yo motlola, baliti këna glo namëglame, Josep bubë wege manawa fa nalëgëtatleme. Na Potifar bu eso ho Ferobë wege fa tëtakefetle. Na Potifar bu eso ho Ferobë plismanëbë eso ho tafa tletëme. Na bu iniwa, eso ho Ferobë lo mëta sei mëtlëkefla, wame ho lime. Fero bu Isip life mago eso ho tafa tletëme.