Luk
Ebë Lale Anebo Gali Kënëgebëye Jisasme Gali nene, Luk Yahi tle
1
Luk bu kë lale gali Tiofilusme yahi tletle
O letitabo ho, Tiofilus. Ëbame feilawa ho bu, Jisas wesibi sebobë li mëta, melë kë totometënabë yahi mëtla. Kwe bu iniwa gali yahi hana mëtla. Fli enëne, bu iniwa wesibi Jisas kë totomebë bubë nabana hwi motloma. Na bu kë gali boname na fli enënename të mëtëtatëna. Na kë enëne bu kë aholokwane motlolabë gali yahi mëtla. Këme nëgeme, bo metole nanelë, bo mata kë lale gali yahi nelëme na jume nelëbakëme. Bo iniwa wesibi, Jisas melë kë totomebë, onehome itaita takune latlokwefëmë. Na bo kë wesibibëme walowene sle nëletemë. Na bo ëje kë wesibi, yahi sle nelë. Ju bobë yahi hwi sle eglomena, na melowene sle naegletëmeme, “Kë gali bu jume ëbame kë okokwe mëtëglëyobë, nëgali gali mu.”
Ensel Sekaraiame megali latlole, “Jubë mëse Elisabet nëba fu egotleme”
Herot bu Judia provins mago eso home tafa tëglena, na lotu lome wege lëglebë ho li këme tëtabe. Bubë weniji Sekaraia. Bu Abiyabë ilawa mago ho. Abiyabë ilawa mago ho, bu lotu lome wege mëtlekefëya. Bu na bubë mëse mata, lotu lome wege lëglebë letitabo ho Aronbë bosemle. Bubë nobë weniji Elisabet. Nona, bohena, Gotobë naba lime lale tafamu lamëtelo. Na bu Gotobë galiwa lowene sle mëtletelo. Na bu këme fëye wesibiha hana mëtelo. Kwe bu nëba jwa mëtëtabo. Elisabet layame tlibeme nëgeme. Na bohe hoti tle na no mëseti tle.
Li olëna, Sekaraiabë ilawa mago enëne, Gotobë tako lotu lo mëta, Gotobë wege fa mëtëtatla. Na Sekaraia mata, Gotobë wege fa tëtatle. Ëtani home fene aniji motlokwefëma, kë fenene Sekaraiame aniji motlola, lale lëkaluna wesibi Gotome ahojume nalëgletleme, Goto bubë lale ahëya lëkalu hëhë nalëgleme. Bu Sekaraiame melëna aniji motlola bu satu salë mëtla na Sekaraiabë weniji fata tletle. Na bu Gotobë tako lotu lowa tëkaklu, lale lëkaluna wesibi Gotome ahojume nalëgeluletleme. 10 Na Sekaraia lale lëkaluna wesibi Gotome kë ahojume tletlebë olëna, feilawa oneho Gotobë tako lotu lo li mëta loko mëtlelëya na Gotome mana gëgali motlokwefla. 11 Sekaraia lale lëkaluna wesibi Gotome mana ahojume lëgletlebë, na kwe Gotobë ensel bume mana olafa tletle na lale lëkaluna wesibi këme ahojumebë masei li mëta, tobamu elëme tlibetle. 12 Sekaraia, enselme hwi tlole na klikina metletlemu na ulina metletle. 13 Na këme ensel bume gali tlole, “Sekaraia, ju uli asa ele. Goto jubë mëse nëba egeholebë gali waaholokwane tolë. Këme nëgeme jubë mëse Elisabet nëba fu egotleme. Na ju bubë weniji mefë saetle, ‘Jon.’ 14 Kë nëba fu egotlena, jubë lowene lalowamu nalëbetëme na fleflesuna etabeme. Feilawa oneho mata fleflesuna mëtabëyame. 15 Tokwafe Goto bume mehwi nalogloleme nëgeme, lale homu. Bu wain taba liji tu na bia tu na hana hi lëglememu. Bu botabë imo mëta manane na Gotobë Amtëtomba bu mëta mana lelutabetleme. 16 Na bu, Israelbë afenëbome lowene hihijika mëglabëme laitameme na ita bubë Gotome esogo melelëlame. 17 Gotobë lowene mago gali të totokweflebë ëtanifu ho, Elaija fenene, bu këha lakalena kalëlegona tafa nalëgleme. Na Tako Home leoutatleme. Bu bolijaya name, nëbale name melë logotomeme, yonane lowene mëta fwa tafa mlame. Na bu Gotobë gali kë momata mëgëtatlabë enëneme sle lotomeme na bu metafa namëglame, lale lowenena enënebë lowene fene lëbetëme. Na bu onehome sagli lëlelëmeme na Gotobë kalëlegona ho ligisibë olëme mana hwi namëgletlame.”
18 Na Sekaraia enselme gali tlole, “Bo habëna lowene nëgletelëmene, kë gali nëgali gali mu? Ju hwi ele! Bo wahoti nelë na bobë mëse mata wamëseti ebefe.”
19 Na ensel Sekaraiame gali metafu tëtatle, “Bo Gebriel. Bo Gotobë li mëta kë niglibekefëbë ho. Goto bu jine lelëfakënë, jume gali nanoglëme na ebë lale gali të nanëtatëme. 20 Te! Ju aholokwane ele. Ju bobë gali lowene sle jwa egletleme nëgeme, elë ju gali mumu egëbeme. Ju gali mumu tabo tafa eglebëë, na jubë mëse nëba mana fu totleme. Bobë gali olafa lëglebë olë, Goto waaniji lolole.”
21 Oneho Sekaraiame yafe hwi mëtletla na metutune lamëtletla, “Bu lotu lo mëta tako tafa fëyeme lelulene, wesibi liha fata leluletlene?” 22 Tokwafe tekaklina, gëgali lëgleme fene kwe bu hana gëgali tle. Bu tobanawa lëlekuju tëbebokwaketëme. Bu gali wamumu tëbe. Oneho bume yafe hwi motlola na melowene lamëtletla, “Gotobë tako lotu lo mëta, Gotobë klelegowa wesibi hwi lelujelëlefe.” 23 Tokwafe, Sekaraia, Gotobë tako lotu lo mëta kë wege tëglebë wege yawe tlole na bubë lifatewa mana tuju. 24 Na tokwafe bubë mëse Elisabet nëba imona tëtabe. Na bubë lo mëta fwa tobali yeme tafa tle. Na bu megali tle, 25 “Goto maninibo tletenë. Bome kë fata lëgletenëbë wesibi, ebë Gotobë wesibi. Bo onehobë naba lime, layame kë tiglibebë tiniji, Goto wasle totle.”
Ensel Mariame megali tolë, “Jisasme egehole naegleme”
26 Elisabet bu nëba imona tobali ita jowa yeme tafa tle na Goto, bubë ensel Gebrielme, Galili provinsbë tokwëfo lifate Nasaretwa mana jine tlële. 27 Na bu layo mëse belë tujutë, bubë weniji Maria. Kë mëseme, eso ho Devitbë afenëbo mago ho, Josep sei lëglebëme wafi aniji motlëya. 28 Na Gebriel gali tolë, “Bo nisiyo. Goto juna etabo na jume lataita na tako tole latletë.” 29 Maria kë gali aholokwane tlole na klelego metletle na tutune tle na melowene tle, “Kë habëtabo galine?”
30 Na ensel gali tolë, “Maria, ju uli asa ele. Goto jume fleflesumu lalëletë. 31 Aholokwane ele. Ju nëba egeholeme. Na ju iko nëba fu egotleme. Na ju bubë weniji mefë egotleme, ‘Jisas.’ 32 Na bu flesu hoha lëgëtabeme. Na bu mefë namogotlame, ‘Tako kalëlegona Gotobë nëba mu.’ Na Goto bume eso home aniji logloleme, bosemle Devit fene tafa tle. 33 Na bu Jekopbë ilawa mago enënebë eso home unaunalëme lëtabetëme nalëgleme. Na bu eso home iniwa olë metafa lokoukëfeme.”
34 Na Maria enselme gali tlole, “Euowe. Bo nëba habëna nëgeholëmene? Bo ho sei hana nëlëlëfe.”
35 Na ensel bubë gali metafu tëtatë, “Gotobë Amtëtomba jume ligisi tëme na kalëlegona Gotobë afutuku jume lamu lëgëtame. Këme nëgeme, kë nëba ju tokwafe fu egotlena bu Gotobë lale homu lëgëtabeme. Na bu mefë namogotlame, ‘Gotobë nëba.’
36 Ju aholo bo eta! Binabi Elisabet bu mësetimu kwe bu mata nëba ehole. Oneho megali kë mëtlekefëtëyabë, ‘Bu layame eliboo,’ kwe aona yeme neme na bu nëba mana tafa egleme. 37 Goto bu Elisabetme nëba melë lëlë na jume mata nëba lëglëme. Gotome li wesibiha hana lëkle logotleme, bu lalowa iniwa wesibi melë logotomeme.”
38 Na Maria bume gali tlole, “Aholokwane ele. Bo Gotome wege nëgletelëbë mëse. Bu bome melë malëtanë, ju fene gali ele.” Na kwe ensel bume kile tëta.
Maria Elisabetme hwime tujutë
39 Kë nalëwa, Maria bu hokweinawa fatini mëta kë tëgëbebë lifatewa tokwale, Judia provins mëta, Elisabetme hwi naegwelëme. 40 Na bu Sekaraiabë lowa tëkaklu na Elisabetme gali tole, “Bo nisiyo.” 41 Elisabet kë gali aholokwane tolë na nëba imo mago klikinamu metletë. Na Gotobë Amtëtomba Elisabet belë tisi të na buna mëtëtabo. 42 Na bu Mariame anisasana gali tolë, “Goto jume fleflesumu lalëletë na jume tako lëgaitamë lalële kwe fli oneme, melëgaitame hana lële. Na kë nëba jubë imo mëta kë nëgebë, Goto bume mata tako lëgaitale lëglememu. 43 Bo lale mëse nane na bobë Tako Hobë bota, bo belë kë egisibë. 44 Aholokwane ele! Bo jubë gali meaholokwane noglëna, ‘Bo nisiyo,’ kwe bobë nëba fleflesu lalelule na klikinamu meleluletenë. 45 Ju Gotome melowene sle tletle, ‘Goto kë wesibi jume kë gali toglëbë, melë lëgleme, këme nëgeme ju fleflesu këme egleme.’ ”
Maria Gotome kë fleflesu tëgletlebë sawa
46 Maria gali tle,
“Bobë lowene mago lowenena
Gotome fleflesu nëlekefëtelë,
na bibita notokweflë, ‘Goto bu lale mu.’
47 Na bo Gotome fleflesu nëletelë.
Bu bome lëgaitanë ho,
bo tafa sle këme nelë,
bu melë lëgëtanëme nëgeme.
48 Bo bubë wege mëse,
bo lale mëse nane.
Kwe bu bome hwi tlonë
na maninibo tletenë.
Elina, unina mata,
iniwa oneho megali mokoukefëtëname,
‘Goto bume tako fleflesu latletë.’
49 Na Tako Afutukuna Goto, bome lale wesibimume laitanë.
Ebë kë nëgebë Goto,
tëbo lowene hanane,
lale lowene nawa lëtabe.
50 Bubë gali momata jwa kë mogotlabë onehome,
Goto bume maninibo lëglekefëtëmeme.
Bu itaita melë lotokefëmeme,
ebë olëna kë tafa mëglabë onehome
na tokwafe fu onehome mata
itaita melë lotokwefëmeme.
51 Goto bubë afutukuna melë totome.
Oneho bu melowene mëtlana,
‘Sebo kwe lale enënefe.
Fli enëne bu seboha nane. Weye.’
Na bume fwa fleflesu mëtletëma
na bibita mototoma,
bu këha enëneme hehë tletëme,
na bu mitliwaya.
52 Bu kalëlegona eso home boblo totome,
kwe atwati home taitame.
53 Bu foneme gigli mëtlabë onehome,
lale wesibi tlëme
na bubë imo sosolo memëtëtaya.
Kwe feilawa wesibina onehome hehë tletëme
na bu alujawa mitliwaya.
54-55 Bu bubë wege enëne,
Israelbë ilawa mago enëneme taitame.
Na bu Abraham name, sebobë semlenino name,
gali kë sle tëtatëmebë gali
aholokwana hana ti tle.
Bu bume megali sle tle,
bume na bubë tokwafe fu afenëbome
itaita memaninibo lëkoukefëtëmeme.”
56 Maria bu Elisabetna aona yeme mëtëtabo na bubë lifatewa tuju.
Elisabet Jonme fu totle
57 Elisabetbë nëba fu olë fata tletë, na bu iko nëba mana fu totle. 58 Bubë life mago oneho na weife mago enëne, Goto bume kë maninibo tëgletëbë gali aholokwane mëtla na buna iniwa fleflesu mëtlelëya.
59 Nëba tobali ita aona olë këniji tëtabe, na bu loko mëtlelëya, kë nëbabë ato jibo tlë namëtatlame. Na bu metole lamëtla, bolijaya Sekaraiabë wenijina lëtabeme. 60 Kwe bota gali tlome, “Matëbe. Bubë weniji Jon.” 61 Na bume gali motlëya, “Ju kë weniji fëyeme fë etlene? Jubë afenëbo mago hobë weniji li këha hana lëbe.” 62 Na bu kë nëbabë bolijayame tobana lëlekuju mëtletla, “Weniji habelë fë egotlemene?” 63 Na bu yahi laba mëglëlabëme, tobanawa lëlekuju tletëme. Na bu mëtlëla na bu kë laba mëta meyahi latle, “Bubë weniji Jon.” Na bu kë weniji hwi motlola na klelego memëtla. 64 Na Goto Sekaraiabë gali laslewa tëtatle na bu ita mana gali tle na Gotome fleflesu latletle na bibita totle. 65 Na bubë life mago oneho kë wesibi hwi motlola na klelego memëtletla. Na kë gali, Judia provinsbë fatini mëta kë tëgëbagubë lifatewa fifiji mëtlagula. 66 Na bu kë gali aholokwane motokouja na tako tutune memotokouja na takune mëtla, “Tokwafe kë nëba habëtabo hoha lëgëtabemene?” Bu melowene mëtlame nëgeme, “Gotobë kalëlego bu mëta lëtabetle.”
Sekaraia Gotobë lowene mago gali të totle
67 Gotobë Amtëtomba, kë nëbabë bolijaya, Sekaraia belë tisi tle na buna mëtëtabo. Na bu Gotobë lowene mago gali metë totle,
68 “Sebo Israelbë Gotome fleflesu manëletla na bibita manotla.
Bu seme, bubë onehome, lëgaitana nalëgleme tisi tëna,
na seme nëno nalëgleme tisi tëna.
69 Goto, bubë wege ho Devitbë afenëbo mago, kalëlegona ho seme jine tlëtëna,
seme lëgaitana nalëgleme, na nëno nalëgleme.
70 Ëtani anebomu, Goto bu kë galime gali sle latlona.
Na bubë lowene mago gali të mototokweflabë ho,
bu kë gali sle toglomebë gali të mototla.
71 Bu wagali sle tle, seme lëgaitana nalëgleme.
Na seme kë wame moglonabë enëne magome
na gëglë kë moglonabë enëne magome nëno lëgleme,
bu seme tëbo hana mëgëtaname.
72 Bu ëbaime sebobë semleninome megali sle latlome,
‘Bo some maninibo nëgletëyome na nëgaitome.’
Na bume kë gali sle toglomebë gali,
mana lowene tlekefëtëme,
aholokwana hana ti tle.
73 Bu sebobë semle Abrahamme gali wasle tëtatle.
Na ebë olë, Goto bu metole lalëletëna,
kë wesibi seme mefata lëgletëname,
bu ëtani fene gali sle tle.
74 Bu metole lalële,
bu seme kë wame moglonabë enënebë magome
nëno lëgleme.
Na sebo Gotome esogo sle nanëglelëlame
na wame home uli jwa nanëletëmame.
75 Këme nëgeme, sebo ebë life mëta mana nëtabëyame,
sebo bubë li mëta lale lowene mëta natafa nëglame.
Na sebobë lowene mëta
bubë lale lowenewamu lëbetëname.
76 Na ju, bobë nëba, tokwafe jume mefë mëgëtome,
‘Tako kalëlegona Gotobë lowene mago gali të totokweflebë ho.’
Ju Gotobë kalëlegona hobëme eoutatleme
na bubë alëge fu naegetatleme.
77-78 Ju Gotobë onehome okokwe
na bu melowene namëglame,
‘Goto bume tako maninibo lalëletëme,
na bubë tëbo lowene sle nalëtatëmeme
na bume laitameme.’
Na bu heven life mago elulego seme lëglëname.
79 Na oneho bu tëbo lowene mëta kë tafa mëglabë,
kë elulego bume lale lowene olafa lëtatëmeme.
Bu lale tafa lowene seme olafa lëtatëname
na sebobë lowene lalowa nalëbetëname.”
80 Tokwafe, Jon, sigli lëleme na bubë lowene lalemu lëbetleme. Bu ho jwa tabo elë lutabeme. Bu lutabebë na mana Israelbë afenëbobë naba li mëta, bubë wege mana fa lotleme.