Mak
Ebë Lale Anebo Gali Kënëgebëye Jisasme Gali nene, Mak Yahi tle
1
Jon, tu mëta baptais logotomebë ho, gali të tëtatëme
Ebë lale gali, bu Gotobë nëba Jisas Klaisme gali nene.
Ëtani anebomu ebë lale gali fata tle. Bu mefata latle, Gotobë lowene mago gali të totokweflebë ho, Aisaia, fene yahi tle, “Goto boweneme megali latletle, ‘Aholokwane elo, kwe tokwafe bo ho lime jine nëglëlëme, bobë gali të nalëtagulebëme. Na bu jume loutatëme. Na bu alëge jume fu nalëtagutëme.’ Tokwafe, li ho, ho jwa lifeku mëta mewe lëgleme, ‘Sobo tako hobë alëge fu etatelo, alëge sle etatelo.’ ”
Jon ebë kë nëgebëye, tu mëta baptais logotomebë ho. Bu ho jwa lifekuwa tuhu tule, Aisaia fene yahi tle. Na onehome gali të tëtatëme, “Sobo tëbo lowene aholokwana ti elome na lale lowenewa esogo elelëlome na baptais elome. Na Goto tëbo lowene sle nalëgetatëyome.” Na feilawa oneho, Juda lifate mago na feilawa oneho mata Jerusalem lifate mago, Jon belë mutuja. Na bubë tëbo lowene këme olafa mototometla. Na Jon bume Jordan tu mëta baptais totome.
Jon bu lale ëho hana gelo totle. Bu kamel kleli hobona kë susu mototlabë ëho gelo totle. Na bu bulmakau jibo alitaba mata tehwamë. Na bu mëgou na saule tu mehihi latlekefe. Na këme Jon bu gali metë tëtakefëtëme, “Ho li bobë nagi ligisime. Na kë ho kë ligisibë bubë afutuku takomu kwe bobë afutuku tokwëfomu. Bo lale ho nane kë ligisibë home kë nëgaitalëme, manawa wege ho fene laitale. Weye. Bo bubë jiteho hana titika nëgletelëme. Bu letitabo homu nëgeme na bo atwati homu. Bowe, some tu mëta fwa baptais nëlelëyo, kwe buwe Gotobë Amtëtombana baptais lëglelëyome.”
Jon Jisasme baptais totle
Na kë olëna, Jisas Galili provinsbë tokwëfo lifate Nasaret mago tisi. Na Jon bume Jordan tu mëta baptais totle. 10 Na Jisas tu kile tle na helefowa fe tokwake. Na bu hwi tokwake, matafa inoha latikawa tle na Gotobë Amtëtomba seuneni foleha Jisasme ji tëtëkeketle. 11 Na Goto matafa mago gali tle, “Ju bobë lale nëba. Bo jume tako maninibo nanëletë, na tako fleflesu nanëletë.”
Satan bu Jisasme tëbo loweneme fene susu totle
12 Na kë nalëwamu, Gotobë Amtëtomba, Jisasme ho jwa tabo elë tlelule. 13 Na bu ho jwa tabo mëta niliafewe olë tafa tle. Na Satan bu tëbo loweneme fene mana susu totle. Bu waluju mago klelina tafa mëtla, kwe ensel bume lamëtaitale.
Jisas bu Gotobë lale gali, Galili provinsme afina të tëtatëme
14 Bu Jonme kalabusu lowa watuku mëtla, na Jisas Galili provins elë tisi. Na bu Gotobë lale gali të tëtatëme. 15 Bu megali tle, “Goto kë aniji toglolebë olë wafata lële. Na Goto iniwa onehobë eso home natafa lëletëmebë olë nounou lalëletle. Sobo tëbo lowene aholokwana ti elome na lale lowenewa esogo elelëlome. Na sobo Gotobë lale gali lowene sle eletelome.”
Jisas bu nilimalë home we tlome na bume nagi mëtlëla
16 Na Jisas bu Galili lake tu hele helefowa tuju. Na bu Saimon name bolijamo Andru name hwi tlome. Bu solo, tu mëta tuku mëtelo, mo fa fa namëgelome, bu kë mona baliti glo namëgelome. 17 Na këme Jisas bume megali tlome, “Sobo esijomo, bona asë nanëglame. Sobo mo fa fa lowenebë walowene eletelo. Na bo some ho fa fa lowenebëme okokwe nanëglëyome, bu Gotome esogo namëglelëlame.” 18 Na bubë solo lakilewa mëtelo na mana nagi mëtelëkaklo.
19 Na Jisas sogë tuju watle, na bu Jems, bolijamo Jon name hwi tlome. Bu Sebedibë nëbale. Bubë solo holëye tëgletëmeme nëgeme na bu ihe mëta këme tafa mëtelo na mana tibwa mëtelo. 20 Na këme Jisas tlemalëme we tlome. Na bu bolijayaname, bume kë wege mëgletëmabë ho name, ihe mëta hune mëtëkako. Na bu Jisasme nagi mëtelëkaklo.
Jisas bu ahwane, hobë ato mago, hehë tletle
21 Jisas bu fli hona Kaperneam lifewa mutuja. Na Juda enënebë tafawa olëna, bubë lotu lowa tëkaklu. Na mana onehome gali të tëtatëme. 22 Bubë gali yafe aholokwane motlola, bu klelego memëtla. Bubë gali gena lëbetleme nëgeme kwe Gotobë tafa sle gali lowene sle mëgletlabë hobë galiye ge jwa lëbetëmemu.
23 Na kë nalë, li ho bu kë life hobë lotu lo mëta tafa tle. Na ahwane kë ho mëta tëtabe. Na kë ho meafëflei latle, 24 “Nasaret life mago Jisas, ju seme habelë egëtaname esine? Ju seme tëbo naegëtaname esine? Bo jume lowene nanëletë, Ju Gotobë lale homu. Ju Goto mago kë egisibë ho.” 25 Kwe Jisas ahwaneme anisasana megali latlole, “Ju kuju ebe na ebë ho mago eiju.” 26 Na ahwane kë home anisasana luluju totle na feilawa juju tëkake na kë home lakilewa totle. 27 Na kwe iniwa oneho klelego memëtla na blalo gëgali mëtla, “Euowe! Ebë fëye wesibine? Kë ho bu tiho gali të lotle. Na bubë galiye, flesu hobë gali fenene. Bu ahwaneme gali loglomena, aholokwanewa lamolole.” 28 Na hokweinawa, Jisas këtëglebë galibë, Galili provinsbë li life li life fifiji mëtlelëla.
Jisas Saimon bokokabë ato sle tëtatë
29 Jisas bu fli hona, lotu lo mago metëkaklija. Na bu Saimonna, Andrunabë lowa mutuja. Jems na Jon buna iniwa mutuja. 30 Na Saimon bokoka ni labuku mëta ni tëbe, bu tëbo tëgleme nëgeme na bu ahojutena sago metle. Na hokweinawa Jisasme gali motlola, “Bu tëbo lale.” 31 Na Jisas bu betelë tujutë na bume tobame fa tëtamë na huju tëtamë. Na tëbo latliwa tëbe. Na kë mësebë, bume hi wesibi ahojume tletëme.
Jisas lebutako onehobë ato sle totometëme
32 Atome hwi olëna, bu tëbo atona onehome Jisas belë mëtlesuma. Na bu mata ahwane kë tëbo mototomebë onehome sei mëtelëfamëtla. 33 Na feilawa oneho kë life mago, bu Jisas këme kë tafa tëglebë lo ino mëta loko mëtlelëya. 34 Na tako ato elili mëta kë tafa mëtlabë onehome Jisas sle totome. Na bu ahwane tëbome hobë ato mago hehë tletëme. Na kë ahwane bu melowene lamëtle, “Jisas bu Gotobë nëba.” Këme nëgeme Jisas bume lëkle totome, “Sobo asa gëgali elo, matëbe.”
Jisas bu Galili provins mëta asë tëbelëfa
35 Na Jisas fole olëmu huju tle na tëkakli. Na ho jwa tabo elë tuju. Na Gotome gëgali tlelële. 36 Na tokwafe Saimon bu huju tle na Jisasme hana hwi tlole. Na këme buna, bubë yabena, Jisasme hohwi mëtëtatla. 37 Na bu hwi motlola na megali motlola, “Feilawa oneho jume hohwi mëtatëyo.” 38 Kwe Jisas bume megali latlome, “Matëbe. Bo kë lifewa ita hana nuguwime. Sebo fli life elë lolime kë mëgebebë telë manuja. Bo Gotobë gali të nanogoutatemëme. Bo këme tisi.” 39 Na bu Galili provinsbë tokwëtokwë life elë asë tëbelëfa. Na bubë jowa jowa lotu lowa tëkaklutëme na Gotobë gali mana të tëtagutëme. Na bu ahwane tëbo onehobë ato mago hehë tlagutëme.
Jisas bu ato juba jubawa kë tëgeholebë home sle totle
40 Na ato juba jubawa kë tëgeholebë ho Jisas belë tisitle. Na bu sëkefo miti tafa tletle na anisasana gali tlole, “Jisas, ju tole laleye, ju bobë ato lalowa sle etatenëme.” 41 Na Jisas bume maninibomu metletle na tobana lu totle na gali tlole, “Bo tole nanelë, ju lalowa tafa egleme.” 42 Na kë tëbo bume lakilewa tetokwakle. Na bu lalowa tafa tle. 43 Na Jisas bume jine tlële na anisasana megali tlole, 44 “Ju aholokwane ele. Jubë ato lalowa kë lëgëbetëbë, ho lime asa gali elole. Matëbe. Jubë lowene mëta fwa eholeme. Na jubë ato, lotu home lebotane eoutatleme. Na ju bume sipsip kleli afabo ejuwelëleme, Moses fene gali tle. Na bu kë afabo Gotome ahojume nalëgletleme, bu sinikibo hëhë nalogoleme. Na iniwa oneho bu melowene namëgletëyome, ‘Jubë ato lalowa lëbetëfe.’ ” 45 Kwe kë ho, bubë ato kësle tëgletlebë gali, iniwa onehome të tëtatëme. Na iniwa oneho Jisas kësle logotlebë gali walowene mëtletla. Këme nëgeme Jisas lifeku mëta hana tafa tle, oneho bume sosalë mogotlalime nëgeme. Na bu ho jwa tabo mëta këme tafa tle. Na iniwa oneho li life li life mago, bu betelë mutujukefëtla.