Filipai
Polbë pasë, Filipai onehome kë yahi tëgletëmebë
1
Pol Filipai lifate mago Kristen onehome fleflesu tletëme, bume kë mëtaitalabëme
Bo Pol na Timotina, sebo Jisas Klaisbë wege ho. Sebo some, Filipai lifate mago Kristen onehome na lotu mogoutatlabë eso enënename na lotu wegeme kë mëgaitobë enënename pasë ekë yahi nëkeketëyo. Bo sebobë aya Gotome na Tako Ho Jisas Klaisname itaita takune nanolokwefëmë, some maninibo tli lowene namëglëyome.
Pol Gotome fleflesu galina gali tlole
Iniwa olë, bo some kë lowene nëglekefëtëyobë, bo bobë Gotome megali nanolokweflë, “Bo bobë Gotome mefleflesu gali nanolokweflë, yahala fëyemene. Iniwa olë, Goto some lëgaitobëme, bo gëgali nanëlelëkeflë, bo fleflesuna gëgali nëlelëkeflë. Automemu bo sobelë Jisasbë gali kë tëgehilebë, sobo bome kë gali tëme taitana, na sobo bome mana ekë aitagina. Na bo some tako fleflesu këme nëlekefëtëyo. Bo melowenemu nanelë, Goto sobobë lowene mëta lale tafa lowenebë gwa tëtatëyo. Na kë lale tafa lowenebëme mana lalaitakefëyo. Na Klais Jisasbë ligisi olëna bu kë lowene mana slemu sle lëgëtatëyome. Sobo bobë maninibo mago mu. Këme nëgeme, bo some këha lowene nëgletëyobë ebë lalemu. Kë wege, Goto bubë tolenawa, bome kë tëglënëbë, sobo bona kë wegeme iniwa kahwë slemu latla. Bo kalabusu lo mëta kë tafa nëgelëbë o bo kalabusu lo mëta tafa jwa tëgelëna, bo onehome, Jisasbë gali esobëme, gali sle tlomë. Na bo Jisasme kë lowene sle namëgletlabë ëhwati gali onehome okokwe tlome bu Jisasme lowene slemu namëgletlame. Na sobo bona mana kahwë sle tëglana. Bo some iniwame maninibomu nanëletëyo, Klais fene maninibo tletëyo na bo some ita hwime këme tole nëletëyo. Goto lowene lalële, bo some nëgali gali gali nolëyo.
“Bo Gotome megali nanolokweflë, fli enëneme tole egletemobë lowene, sobobë lowene mëta, takowa nalëgebetëyome. Na kë lowenebë, Gotome kë lowene sle egletelobë lowenebë, some laitome. Na sobobë lowene lalowa nalëbetëyome. Na sobo kë lowenena wesibi melowene naegletemome, lale wesibi o tëbo wesibi. 10 Sobo melë egelona, na Klaisbë ita ligisibë olë fo lokoketlena kwe Goto some mehwi lëglëyome, lale onehomu. Na bu some li fëye tëbo wesibiha hana hwi loglotëyome. Na sobo iniwa lowene, lowene sle naegletemome na fëye lowenebë lale lëgebena kë lowenebëwa esogo sle elelëlome. 11 Na iniwa lale lowene Jisas Klais mago kë migisibë, bu somëta nohwa mëgëbetëyome.” Na iniwa oneho bu kë lowene somago hwi mololame na Gotome fleflesu mletlame na megali mlame, “Goto bu tako homu. Iniwa wesibi bubë lokwalëfe mëta fwa mëbetle. Bu lale mu.”
Pol kalabusu lo mëta tafa tëglena, fli ho Jisas Klaisbë lale gali mana të mëtëtagula
12 O Kristen afani na oneglëni, bo metole nanelë, sobo melowene egelome; ebë wesibi bome kë fata mëtëgletenëbë, bu Jisasbë lale galime lëkle hana mototle. Weye. Kë wesibi, Jisasbë lale gali fli oneho betelë fifiji tëglebëme lataitale. 13 Iniwa wame home boblo mogotomabë enëne, eso ho Sisarbë lo mëta kë sei mëglëkeflabë, na fli enëne mata, bu melowene lamëtla; bo Jisas Klaisbë gali të nëtakefëtelëme nëgeme, bome kalabusu lowa këme tuku mëtla. 14 Na lebutako Kristen oneho bome melowene mëtletëna; bo kalabusu lo mëta tafa telë. Na këbë lowene bume Jisasme anisasana lowene sle mëgletlabëme taitame. Na bu uli mëtlëkëla na Gotobë gali anisasana të mëtëtatla.
15 Fli oneho, mehwi lamëtla, fli oneho bobë wenijime fleflesu lamëtletëna. Na bome tëbo mëgëtanabë lowene fa mototla na bobë weniji lëlë mogotlabë lowene mata fa mototla. Na bu metole lamëtla, oneho bubë wenijime fleflesu namëgletëmame. Na këme fwa nëgeme, Klaisbë lale gali këme të mototla. Kwe fliye bu lale lowenenamu tafa mla na Klaisbë lale gali këme të mëtatla. 16 Kë oneho bome tole lamëletëna na melowene lamëletëna, Goto bome melëme aniji tlonë, Klaisbë lale gali esobëme, onehome okokwe sle nanoglomëme. Na bume lebotane sle nëtatemëme, kë gali nëgali galimu. Na këme nëgeme bu Klaisbë lale gali këme të mototla. 17 Kwe bobë weniji kë lëlë mogotlabë oneho metole lamëtla, fli oneho bume melowene namëgletëmame, “Bu lale enënemu.” Na bume fleflesu na mletëmame. Na bu Klaisbë lale gali këme të mëtëtagula. Kwe bu lale lowene nane fa mototla. Weye. Bu metole lamëtla, bo kalabusu lo mëta kë tafa nëgelëbë, bo hobota feilawa fa nanogotlëme. Këme nëgeme bu melë këme mëtla. 18 Kwe oneho Klaisbë gali lale lowenena të mogotlana o tëbo lowenena të mogotlana, bo këbëme welili hana nëletemëme. Bo melëme fwa fleflesu nelë, bu Klaisbë lale galiwa të mëtagutlame. Na kwe këbë bome fleflesu lëgëtanëme.
Pol melowene latle, “Bo tuja ato mana tafa nelëme na Filipai lifate mago Kristen onehome naitamëme”
19 Na bo kwe fleflesuwa nëglekefëme. Bo melowene nëgelëme nëgeme, Iniwa olë sobo Gotome takune elokweflo, bome lëgaitanë nalëgleme. Na Gotobë Amtëtomba, Jisas kë tëglënabë, bobë lowene kalëlego lalëtakefëtenë. Na këme fwa Goto bome laitanëme na bo kalabusu lo kile nelëme na manawa ho tafa nanëgelëme. 20 Këme nëgeme bo metole nanelë, bo li tëbo wesibiha hana nëgelëme, na bo këme tiniji nëlëme. Hanane. Kwe bo metole nanelë, elë na tokwafe bo Gotobë lale gali tëme uli hana nëgelëme. Bo gli nëgelëna o tuja ato mana tafa nëgelëna, iniwa wesibi bo melë kë nëgelëbë, Klaisme fwa nëletelë. Na kë iniwa wesibi bume weniji tako melëlëme. 21 Bobë lowene melë lëgëbelalële, Bo tuja ato mana tafa nëgelëna, iniwa wesibi bo melë kë nëgelëbë, kwe Klaisme fwa nëletelë. Na bo gli nëgelëna kwe bo lale tafa fa nogujetlëme na bo ëje kë tafa nëgelëbë tafame boblo logotleme. 22-23 Kwe bo tuja ato mana tafa nëgelëna, bo melowene nanelë, bo feilawa onehome, Klaisbë lowene esogome mëglelëtlabëme okokwe noglomëme. Bo gli nëgelëna o tuja ato mana tafa nëgelëna, bo melowene hana nelë, fëye lowene esogo nëglelëlëmene? Bome kë tële lowene, tabaha kiki mële. Bo gli nëgelëbëme. Na Klaisna tafa nogulobëme, tako tole nanelë. Kë kwe lalemu. 24 Kwe bo some lowene nëgletëyome nëgeme na bo melowene këme nelë, bo tuja ato tafa manelë, some nëgaito nanëgelëme. Kë kwe lalowamu. 25 Bo melowene slemu nanelë, bo some nëgaitobë wege mana lëbe. Këme nëgeme bo melowene nanelë, bo tuja ato mana tafa nëgelëna na some feilawa nëgaitome, Jisasme esogo eglelëlobë lowene, lowene sle naegletelome na këbë loweneme fwa fleflesu naegelome. 26 Na ita bo sobelë nigisina na sobo bome hwi enonana, sobo Jisas Klaisme fleflesu eletelome, bu bome sobelë ita leglesunëme nëgeme.
Pol, Filipai lifate mago Kristen onehobë lowene kalëlego tëtatëme
27 Tako wesibi melë. Sobobë asë sle etlome na Klaisbë lale lowenewa esogo elelëlome. Sobo melë egelona, na bo some hwi noglokwakijona o bo tafa nëgelëna na galiwa aholokwane negletëyona, kwe bo melowene nëgletëyomemu, sobo Jisasme lowene sle lowene mana esogo elelëkeflo na sobo yonane mëta mana tafa elekefo na jowa lowene nawa Klaisbë iniwa wege fa etlome. 28 Bo some megali nolëyo, some kë wame mëglëyobë enëneme uli asa eletemo. Bu some mehwi mëglëyona, sobo bume uli hana eletemo, kwe bu melowene namëglame, Goto seme tëbo lëgëtanamefe. Kwe Goto some ululu sle lëgëtome na lale tafa lëlelëyome. 29 Aholokwane elo. Goto some tële lale lowene wafi tlëyo. Li lowene, Jisas Klaisme lowene sle egletelobë lowene. Na li lowene, Klaisme lowene sle egletelobë mëta hobota eglibe telobë lowene. 30 Sobo ëtani bome wafi hwi tlona, bo Jisasme kë lowene sle nëgletelëbë wame mëta tafa telë. Na sobo bobë gali waaholokwane telo, ëje bo kë wame mëta mana ekë nëtabë. Na ëje sobo elili kë fa egotlobë, sobo melowene egelome, bona iniwa Jisasme kë lowene sle nëgletlabë wame mëta nëtabëya.