2
Naa taratara i te mate Christ
Aku taaina ma aku kave nei, taku saaita ni hanatu ki kootou no hakaea atu naa taratara i te hakamaaoni TeAtua teelaa see ilotia raa, nau ni see taratara hikkahi pee ko naa tama e ahu maa laatou e illoa i te kau vana. Seai. I taku saaita ni nnoho taatou raa, nau ni mee hakaoti taku maanatu maa nau ma ki seai aku taratara peelaa hoki ma ki taratara. Nau ma ki taratara tonu i te tiputipu Jesus Christ. Nau ma ki taratara lokoi i tana saaita ni mate i te kros. Teenaa ko taku vana ni matanaenae ai ka ppore nau i taku mataku i taku saaita ni hanatu. Acts 18.9 Taku saaita ni akonaki atu i naa tiputipu TeAtua, ka hakaea atu te Lono Taukareka raa, nau ni see taratara hakattoe i te atamai te tamavare. Seai. Nau ni taratara ki naa mahi TeAitu TeAtua. Teenaa kootou see hakataakoto ki te atamai te tamavare, kootou e hakataakoto ki naa mahi TeAtua.
Te atamai TeAtua
Nau e kauake te taratara atamai raa ki naa tama ku mattua ma TeAitu TeAtua. Tevana iaa te atamai nei e kee ma te atamai te tamavare, aa teenei hoki seai ko te atamai naa hakamau e roorosi naa henua i te maarama nei. Naa mahi naa tama naa e oo koi no mmate. Te atamai e hakaea nau nei ko te atamai TeAtua ni hakalluu ki see ilotia naa tama te maarama nei. Saaita te maarama nei seki takoto raa, te atamai nei ni tukua mai hakaoti TeAtua ki kaumai taatou taukareka. See hai hakamau i te maarama nei ni iloa i te atamai nei. Ki mee laatou ni illoa raa, TeAriki haimahi raa ni see taia are laatou no mate. Te Laupepa Tapu raa e mee maa,
“Naa mee see hai tama ni kkite ka llono,
naa mee see hai tama ni mannatu ma ki oti ku ssura raa,
teenaa ko naa mee TeAtua ni tuku maa naa tama e laaoi iaa Ia.” Is 64.4
10 Tevana iaa, teenei ko taatou nei ni hakailotia TeAtua i ana vana ni ffuu. Naa vana nei e hakailotia mai TeAitu TeAtua, iaa Ia e iloa i te kau vana TeAtua hakkaatoa. 11 Teelaa ko te aitu koi e takoto iloto te tama raa teelaa e iloa i naa mannatu hakkaatoa te Tama naa. Peelaa hoki, TeAitu TeAtua soko Ia e iloa i naa tiputipu katoo TeAtua. 12 Taatou ni see toa taatou te aitu te maarama nei. Seai. Taatou ni toa are taatou TeAitu ni kaavea mai TeAtua, ki illoa taatou i naa mee hakkaatoa TeAtua ni kaumai ki taatou.
13 Teenaa, maatou see taratara ki naa taratara e akonakina mai i te atamai te tamavare. Teenei ni taratara e akonakina mai TeAitu TeAtua, teenei e ako ake maatou naa vana maaoni TeAtua raa ki illoa naa tama e ttaka ma TeAitu TeAtua. 14 Naa tama see ttaka ma TeAitu TeAtua raa see hai tuuhana i naa mee e taukalleka TeAitu TeAtua. Naa tama naa see illoa maaoni i naa mee naa; teenaa ni mee vare koi ki laatou. I te aa, TeAitu Tapu koi e lavaa te hakaari mai naa tiputtipu naa mee naa. 15 Te tama e taka ma TeAitu Tapu raa e lavaa te hakatonutonu naa takkoto naa mee hakkaatoa, tevana iaa see hai tama e lavaa te hakatonusia a ia TeAitu Tapu. 16 Te Laupepa Tapu raa e taratara peelaa,
“Ko ai te tama e iloa i te hakataakoto TeAtua?
Ko ai te tama e lavaa te akonaki ake kiaa Ia?” Is 40.13 (LXX)
Taatou iaa e ttaka ma te hakataakoto Christ.

2.3 Acts 18.9

2.9 Is 64.4

2.16 Is 40.13 (LXX)