12
Paul e hakakkiitea TeAtua
Niaaina maa see hai vana e taukareka ma ki sura, nau ma ki ahu koi i aku vana e mee nei. Teenei nau ku taratara i aku vana aitu ni hakakkiitea TeAtua. Nau e iloa i ttama tokotasi, a ia naa se tama e lotu. Ttama naa ni toa TeAtua i naa setau e sinahuru maa haa peelaa, ki te ttoru naa papallani. Tevana iaa nau see iloa maa teelaa ko tana tinotama raa ni toa maaoni, aa seai maa ia ni hakakiitea koi TeAtua iloto tana miti. TeAtua soko Ia e iloa. 3-4 Nau e iloa maa ia ni toa ki te nohorana naa tama e ttonu naa ora laatou. (Tevana iaa nau see iloa maa teelaa ko tana tinotama raa ni toa maaoni, aa seai maa ia ni hakakkiitea koi TeAtua iloto tana miti. TeAtua soko Ia e iloa.) I te kina naa raa, a ia ni lono i naa mee teelaa see lavaa te tarataraina, naa mee see lavaa te tarataraina naa tamavare. Teenaa nau ma ki ahu i te tama peenaa, a nau iaa ma ki see ahu iaa nau soko nau. Nau ma ki ahu koi i naa mee e huri ake taku see haimahi. Ki mee maa nau ni hiihai maa nau e ahu raa, nau ma ki see mee ma se vvare; nau ma ki taratara ki te taratara maaoni. Tevana iaa nau ma ki see ahu, i aa nau see hiihai maa se tama e hakanau vvare iaa nau. Nau e hiihai maa te henua ki hakanau i naa kkite laatou i aku vana ni mee ma aku taratara ni kauake.
Nau ni see lavaa te ahu i aku vana ni hakakkiitea TeAtua nei, i aa nau ni mee taku tamaa maki i taku haitino. Nau e iloa maa teenei se maki Satan e pesi mai ma ki see ahu nau i naa vana TeAtua ni hakaari mai kiaa nau. E toru aku saaita ni taku ki TeAriki ki uiia te maki nei iaa nau. Tevana iaa TeAtua ni hakaahe mai peenei kiaa nau, “Taku manava laaoi e tau ma koe. Koe ma ki kite i naa takkoto aku mahi i too saaita e iloa maa koe se tama see haimahi”. Teenei e hiahia ai nau i aa nau see haimahi, ki takoto nau i laro naa mahi Christ. 10 Nau maraa e hiahia koi i aku saaita e matanaenae, e sasaakiria, e hainattaa aku vana, e hai haaeoina aaraa tama, aa e uru ki te kau haaeo i aa nau e tautari ki Christ. I te aa, i taku saaita e iloa maa nau see haimahi raa, teenaa Christ ma ki huri ake ana mahi iloto taku ora.
Paul e aroha i naa tama i Korint
11 Nau ku haia kootou ma ki sosorina nau ma se vvare. Kootou e tau te hakanau ki aku heuna e mee nei. Niaaina maa nau nei se tamavare koi raa, naa tama e haia kootou ma ni “aposol maaoni” naa see ttae kiaa nau. 12 Te lopo mahi TeAtua ma naa vana te henua seki kkite, ni haia seemuuina koi nau ka kkite kootou maa nau se aposol maaoni. 13 Se aa taaku ni mee maa naa tama naa lotu i aaraa kina teelaa ni see haia a nau maa kootou? Taku vana koi ni see hakasura i kootou raa, teenaa nau ni see kainnoo atu ma ki kaumai ni mane maaku. Aroha iaa nau ki mee maa taku vana nei e sara!
14 Teenei te ttoru aku saaita ku noho ki hanatu no mmata i kootou, aa nau ma ki see kainnoo ni mee maaku ki kootou. I te aa i aa nau see kaimanako ki naa mane kootou. Nau e ssee iloo ki naa tinotama kootou. Kootou e illoa maa naa tamalliki raa see oo no ssee ni mee maa naa maatua laatou. Seai. Naa maatua are naa tamalliki raa e ssee naa mee naa tamalliki laatou. 15 Nau e hiahia koi te hookii taku ora ma aku hekau hakkaatoa ki lavaa nau te tokonaki ki kootou. Nau e llee iloo taku manava i kootou hakkaatoa. Peehea naa see fiffai kootou iaa nau?
16 Kootou e illoa maa kootou ni see haia a nau ki anaana kkee kootou iaa nau. Tevana iaa e mee te tama ma ki taratara maa kootou ni meemee tipuaina a nau ka hakarereesia. 17 E aa? Nau ni heuna atu aku tama raa ma ki oo atu no hakarereesia kootou? 18 Titus ni ppuratia a nau ki hanatu ma telaa taina. Kootou e mannatu maa Titus ni heunatia atu nau ma ki hanatu no hakarereesia kootou? Kootou see illoa maa maaua ma Titus e ttaka ma te hakataakoto tokotasi aa te tiputipu tokotasi?
19 Kootou e mannatu maa nau e kauatu naa taratara nei ki hakatonu naa sosorina maaua imua kootou? Seai iloo! Teenei ni taratara Christ e hiihai ma ki tarataraina imua naa karamata TeAtua. Aku taaina ma aku kave nei. Naa vana katoo maaua e mee nei e haia maaua ki tokonaki atu ki kootou. 20 Nau e ppore maa nau ma ki hanatu no kite maa kootou see sosorina ki taku tiputipu e hiihai, aa maa kootou hoki ma ki kkite maa nau see sosorina ki te tiputipu kootou e fiffai. Nau e ppore maa nau e hanatu no kite maa kootou e heheatu soko kootou, aa e manava ssano ki kootou soko kootou, lotoloto nauhie aa e kaimmate i naa mee kootou, maaisu saakkiri aa e tupettupe i aaraa tama, manava ahu i te kau vana, aa e sosorina hakallika ki see nnoho taukalleka aaraa tama. 21 Nau e ppore maa nau ma ki hakanaparia TeAtua imua kootou i taku saaita e ahe atu hakamuri ki kootou. Nau ma ki tani i taku aroha i te lopo tama haisara ni seai iloo ki ffuri naa manava laatou, no tiiake te tiputipu hai huri ni haia laatou. Teenaa ko te manava e kerekere, te manava e hai huri, aa te manava e kaimanako ki mmoe ma telaa tama.