2
Naa tiputipu te soldia maaoni Jesus Christ
Taku tama. Koe ki taka haimahi, i te aa, i TeAtua ma ki aroha i taaua, i taaua e nnoho hakapaa ma Jesus Christ. Too naa akonaki ni lono koe i aku hakaea imua te lopo tama raa no kauake ki oo tama e illoa maa e lotu maaoni, teenaa ki oo naa tama naa no akonaki aaraa tama hoki.
Hakalavatoa te hakallono isu hakapaa ma maatou, ki mee koe ma se soldia maaoni Jesus Christ. Te soldia e taa i te ttau raa e hiihai maa tana hakamau raa ki hiahia iaa ia, teenaa ttama naa see uru ki naa vana te henua e mee. Ttama e tere no toa a ia te haiva raa see lavaa te toa a ia naa hekau ki mee maa ttama naa see hakannoo ki naa taratara i naa ffuro te haiva. Te tama ni mate hakaoti i ana heheuna i tana verena raa, teenaa ko ttama ma ki too te tuuhana mua i naa kaikai ma ki vasi. Hakataakoto hakaraaoi iloo i aku taratara e kauatu nei, i TeAriki ma ki tokonaki atu ki iloa hakaraaoi koe i naa mee nei.
Koe ki see ssiri maa Jesus Christ se tama i te manava David, aa maa Ttama naa ni hakamasikeria TeAtua i te mate. Teenei te Lono Taukareka e hakaea ai nau. Nau nei ku hakallono isu ka saisaitia ki naa seni pee ko na tama e kailallao, i te aa, i aa nau e hakaea te Lono Taukareka. Tevana iaa naa taratara TeAtua raa see lavaa te saisaitia ki naa seni. 10 Nau e noho hakalavatoa ma te kau haaeo nei ki lavaa te hakasao Jesus Christ naa tama ni hakamaatinoria TeAtua, ki nnoho hakaoti naa tama naa ma TeAtua. 11 Teenei ni taratara maaoni:
“Ki mee maa taatou ni mmate ma Jesus,
taatou ma ki ora maa Ia.
12 Ki mee maa taatou e lavatoa te nnoho peenaa ma naa haaeo, Mt 10.33; Lk 12.9
taatou hoki ma ki nnoho no tuku maa Ia.
Aa ki mee maa taatou e taratara maa taatou see illoa iaa Ia,
teenaa a Ia hoki ma ki taratara maa Ia see iloa i taatou.
13 Ki mee maa taatou e ffuro no tiiake Ia,
A Ia ma ki see hano no tiiake taatou,
i te aa, i aa Ia see lavaa te hakareeresi kiaa Ia soko ia.”
Ttama TeAtua e hiihai i ana heheuna
14 Hakahekahe atu te taratara nei ki naa tama kootou. Hakaapo atu ki laatou imua naa karamata TeAtua ki kaaoti laatou te hakatauttau i naa taratara laatou e illoa. See hai vana e taukareka ma ki sura i naa nnoho naa tama naa ka hakatauttau peenaa. Teenaa naa tama e ttuu ka llono raa ma ki ffuri no mee ki naa vana iloo e hakallika. 15 Heheuna hakappuru ki hiahia TeAtua iaa koe, e mee ma se tama see napa i ana heuna, aa e akonaki tonu naa taratara i te hakamaaoni TeAtua. 16 Hakataha i naa tama e nnoho ka hai taratara ki naa taratara vvare ma naa taratara hakallika. Naa tama e hakauru atu no hai ki naa taratara peenaa raa, te tiputipu TeAtua raa e hano koi no seai i laatou. 17 Naa akonaki naa tama naa e mee pee ko te para i te haitino te tama e hanake no lasi. Te takarua ni akonaki te henua i naa taratara peenaa raa, teenaa ko Himenius laaua ma Filetus. 18 Takarua naa ku see ttaka ki te ara te hakamaaoni TeAtua no mee aaraa tama te lotu ki see taaohi manava i TeAriki. Laaua e hai maa naa tama e mmate raa kunaa hakamassikeria are TeAtua no ora. 19 Niaaina maa naa tama naa e hai ki naa taratara laatou naa raa, te hakamaaoni TeAtua raa e tuu makattau peenaa pee ko te pou hakamaatua te hare; aa i aruna te pou raa, naa taratara nei e mmau:
“Te Ariki e iloa maa ko ai ana tama”
aa e sissii hoki maa,
“Naa tama hakkaatoa e hai maa laatou ni tama TeAriki raa
ki tiiake naa sosorina e hakallika laatou.” Num 16.5
20 I loto te hare e lasi raa, e takkoto naa peleti aa ma te kau peesini katoo: aaraa mee e ppena ki naa kol ma naa siliva, aa aaraa mee e ppena ki naa laakau ma te pela; aaraa mee e tuku ma naa kaikai e llasi aa aaraa mee iaa e tuku ki kaikkai koi i hare. 21 Ki mee maa se tama e penapena tana ora ki see kerekere i naa vana hakallika naa raa, ttama naa ma ki tukua ki heheuna i naa vana e llasi, i te aa, i tana ora e maarama aa a ia e noho tanatana ki hakasura te tiputipu e taukareka.
22 Koe see kaimanako ma ki haia a koe naa vana hakallika naa tama taane raa e fiffai. Tautari ki te tiputipu e tonu, aa koe ki lotu peenaa i TeAtua, manava laaoi i aaraa tama, aa koe ku noho hakaraaoi ma naa tama hakkaatoa, aa kootou, hakapaa katoo ma naa tama e mataffua naa ora laatou raa, ku kannaa ki TeAtua ki tokonaki ki laatou. 23 Koe see hakauru atu ki naa tama e nnoho ka hakatauttau ki naa taratara vvare laatou, i naa tama naa ma ki oti koi ku heatu. 24 Te tama e heheuna maa TeAriki raa see iloa te hakatautau maa telaa tama. A ia ki manava laaoi ki naa tama hakkaatoa, i teenaa ko naa tiputipu te tisa e iloa te akonaki ttama aa see iloa te loto. 25 A ia ki taratara hakaraaoi ki hakatonu te hakallika e takoto iloto laaua ma telaa tama, teenaa ki huria te manava ttama naa TeAtua no tiiake ana haisara aa ku au no iloa te hakamaaoni TeAtua. 26 Teenaa naa tama naa ma ki atammai no see lavaa te hakavaarea Satan ki tautari ki tana hiihai.

2.12 Mt 10.33; Lk 12.9

2.19 Num 16.5