28
Paul ku noho i Malta
Saaita maatou ni ttae hakaraaoi iloo ki uta raa, maatou ku illoa maa teenaa ko te henua e ttapa ma ko Malta. Maatou ni haia hakaraaoina iloo naa tama te henua naa. Teenaa naa tama naa ni hakkaa te ahi raa ki hakamahana naa haitino maatou, i te ua raa ni kaamata no too ka saumakallii te kina naa. Paul ni hano no too ake iloo te sai ffie, teenaa i tana saaita ni tukutuku atu naa ffie raa ki te ahi raa, te kata raa ku ttoro iho iloto naa ffie, i te mee raa e vvela, no aavei i te rima Paul. Saaita naa tama te henua naa ni kkite i naa tautau ake te kata raa i te rima Paul raa, naa tama naa ni ffuri no taratara soko laatou: “Ttama nei se tama e taa tama maaoni. Niaaina maa te tama nei ni see maremo i te moana raa, a ia nei see lavaa te tiiake koi ki ora.” Araa nei Paul ni riaki tana rima no leiho iloo te kata raa ki loto te ahi, teenaa a ia ni seai tana kina ni uutia. Naa tama te henua naa ni mannatu maa te haitino Paul ma ki ffura, ki mee maa seai, te tama naa ma ki leiho koi no mate. Laatou ni nnoho rooroa iloo ka tokatokaria laatou Paul, araa nei ni see hai vana ni mee ki Paul, teenaa ki ffuri laatou no taratara maa Paul se atua.
See mmao i te kina maatou e nnoho raa, e mee te kerekere te tama hakamaatua te henua naa, tana inoa ko Publius. Maatou ni toa hakaraaoina iloo te tama naa ki tana hare no nnoho maatou naa aso e toru ma ia. Te tamana Publius naa e moe ka maki i ana moelana; a ia e laavea te makallii aa e llee tana kaikai. Paul ni uru atu ki te kina te tama naa e moe raa no taku iloo ki TeAtua, teenaa hakapiri iloo ana rima ki aruna te pisouru te tama naa no haia ttama naa no seai tana maki. Naa tama hakkaatoa e mmaki i te henua naa ni oo ake ki Paul ki haia laatou ki taukalleka. 10 Naa tama te henua naa ni kaumai te lopo mee ki maatou, teenaa kimuri iloo, i te saaita maatou ni mee ki tere raa, te vaka maatou raa ni hakautania naa tama naa ki naa kaikai ki tere ma maatou.
Paul ku tae ki Rome
11 Maatou ni nnoho naa marama maatou e toru hakkaatoa i te henua naa. Teenaa maatou ni kkake i te vaka ni hanake i Alexandria, teelaa ni tuu ka hakalluu i te henua naa ki laka te ssao naa matani e llasi. Te vaka naa e ttapa ma ko te “Saumaasana aitu”. 12 Maatou ni tere no tae iloo ki te matakaaina Sirakus no nnoho naa aso e toru i te kina naa. 13 Teenaa uhuki hoki maatou ka tere no tae ki Retium. I te ssoa te aso raa te matani raa ni oko mai i te kipu. Teenaa tere iloo maatou no tae ki Puteoli i te ssoa hoki te aso. 14 Teenaa maatou ni tauhia naa tama te lotu ni ttiri i maatou i te kina naa ki nnoho ake maatou se wiki ma laatou. Aa teenei te ara maatou ni oomai no ttae ki Rome. 15 I te saaita naa tama te lotu i Rome raa ni llono maa maatou ku ttae ake raa, aaraa tama i naa tama naa ni oo no ttari mai ki maatou i Apius aa aaraa tama ni oo no tari mai i te kina e ttapa ma ko “naa Hare Moemmoe e Toru”. I te saaita Paul ni kite i naa tama naa raa, tana manava ni taukareka iloo no taratara hakahiahia ia i TeAtua.
Paul ku noho i Rome
16 Te saaita maatou ni ttae ki Rome raa, Paul ni tiiake ki noho soko ia ka roorosi te soldia tokotasi iaa ia.
17 Ku llaka naa aso e toru raa, Paul ni aru ake ki naa tama hakamaatua naa Jew i te kina naa ki oo ake ki taratara laatou. I te saaita naa tama naa ni kkutu ake raa, a ia ki taratara ake ki laatou, “Aku taaina nei. Niaaina maa nau ni see hai vana e hakallika ni mee ki naa tama taatou aa ki naa tiputipu taatou, naa tama i Israel, teelaa ni hano iho iloo i naa tippuna taatou raa, nau ni karapusina i Jerusalem aa teenei nau ku kaavea mai ki Rome. 18 I taku saaita ni toa naa hakamau Rome no vasiria raa, naa hakamau naa ni kkite maa nau see haisara teelaa e tau ma nau ki taia ki mate. Teenaa taratara iloo naa tama naa maa nau ki tiiake ki hano. 19 Araa nei naa Jew raa ni see fiffai maa nau ki tiiake ki hano, teenaa ni huri ai nau no mee ake ki naa hakamau Rome raa i aa nau e hiihai maa te Tuku Hakamau Rome raa ki hakannoo ki taku koti nei. Tevana iaa nau ni see mee maa nau e au no kotia naa tama taku tino henua. Acts 25.11 20 Teenei ko taku vana ni aru atu ki taratara atu nau ki kootou. Nau nei e saisaitia ki naa seni nei i aa nau e tautari ki te tama e taaohi manava ai te kanohenua Israel hakkaatoa.”
21 Naa Jew raa ki mee ake, “Maatou see hai pas e kaavea mai i Judea maa e taratara iaa koe, aa see hai tama hoki i naa tama maatou ni oomai i Judea ni taratara hakallika iaa koe. 22 Maatou e fiffai maa maatou ki llono i too hakataakoto i te mee nei, i te aa i maatou e illoa maa naa tama i naa kina hakkaatoa e taratara hakallika i te kaavena te lotu kootou.”
23 Teenaa naa tama naa ni tuku laatou aso ki oo ake hoki laatou no mmata i Paul, aa i te aso naa raa te kooina naa tama ni oo ake ki te hare e noho ai Paul raa e tammaki iloo. Paul ni hakaea atu ki naa tama naa i naa tiputipu te Nohorana TeAtua, aa e akonaki ake i naa takkoto naa taratara i naa Loo Moses aa ma naa taratara naa pure TeAtua ni sissii imua, teenaa ki illoa hakaraaoi naa tama naa i Jesus Christ. Paul ni kaamata iloo i te tahaata no tae ki te laasuru i ana noho ka akonaki naa tama naa. 24 Aaraa tama i naa Jew naa ni huria iloo naa manava laatou i naa taratara Paul, aa aaraa tama iaa e hai maa teenaa seai ni taratara maaoni. 25 I te saaita naa tama naa ni masseu ka hakatauttau soko laatou raa, Paul ki pesi ake te taratara nei ki laatou: “TeAitu Tapu raa ni taratara tonu maaoni ki naa tippuna kootou, teenaa ko ana taratara ni tarataraina Isaiah:
26 ‘Tere no vanaake ki te kanohenua nei:
Kootou ma ki llono i aku taratara,
tevana iaa kootou ma ki see massaro;
kootou ma ki ttoka no kkite i aku vana e mee,
tevana iaa kootou ma ki see illoa i te hakataakoto naa mee naa.
27 I te aa, i naa tama nei e manava makattau;
naa tama naa see fiffai maa laatou ki hakannoo;
naa tama naa see fiffai maa laatou ki kkite.
Teenaa naa tama naa ma ki see kkite ki naa karamata laatou;
naa kautarina laatou ma ki ppuni;
aa naa hakataakoto laatou ma ki see mallama,
aa teenaa laatou ma ki see ffuri mai kiaa nau ma ki haia laatou ki taukalleka.’ ” Is 6.9-10 (LXX)
28 “Kootou ki illoa maa te taratara raa ku oti te kkave ki naa tama i naa henua sara i laatou ma ki hakassaoria TeAtua, teenaa naa tama naa ma ki hakannoo.”
29 [Te saaita Paul ni oti ana taratara nei raa, naa Jew raa ni hakatauttau soko laatou ka masseu ki naa kina laatou.]
30 Paul ni noho ana setau e lua i tana hare e taavi i te kina naa, teenaa a ia ni hakauru ki tana hare naa te kau tama hakkaatoa teelaa ni oo ake no mmata iaa ia. 31 A ia ni see kkapo te hakaea i te Nohorana TeAtua ka akonaki ki te henua i naa tiputipu TeAriki Jesus Christ. Teenaa ni see hai tama ni hanake no puuia a ia.

28.19 Acts 25.11

28.27 Is 6.9-10 (LXX)