2
Hakannoo ki naa taratara TeAtua
1-2 Naa taratara teelaa ni kauake naa ensol ki naa tippuna taatou raa ni huri ake ma ni taratara maaoni iloo. Naa tama ni see hakannoo no tautari ki naa taratara naa ni hakkaitoaina TeAtua i naa vana laatou ni hakassara. Teenaa taatou ki tautari hakaraaoi iloo ki naa taratara maaoni taatou ni llono naa, ki see sassare huri taatou. Taatou ma ki llaka peehea i naa hakkaitoa TeAtua ki mee maa taatou see anaana ki illoa taatou i te ara TeAtua e hakasao taatou? TeAriki tana tino ni hakaea mua lokoi i te ara TeAtua e hakasao taatou, teenaa naa tama ni llono iaa Ia raa ni hakaari mai ki taatou maa teenei ni taratara maaoni. TeAtua hoki e huri mai ana lopo mirakol ma ana vana e hakasoro mmata aa ka vaevae mai naa mahi TeAitu Tapu tautari ki tana hiihai, ki illoa taatou maa teenaa ni taratara maaoni.
Taatou e hakassaoria TeAtua iloto te inoa Christ
TeAtua ni see hakanoho naa ensol raa ki nnoho hakamaatua i te maarama hoou teelaa e tarataraina taatou ma ki oti ku sura mai. E takoto tana taratara iloto te Laupepa Tapu e taratara are peelaa: Ps 8.4-6 (LXX)
“TeAtua, te tama te maarama nei se tama peehea ma ki noho koe no maanatu ki aa ia?
Ai koe ku anaana are ki te tamavare peenaa?
I te tamaa saaita koi raa, te tama naa ni tukua a koe ki see tae ki naa ensol.
Aa teenei koe ku haia a koe ma se tama hakamaatua ka hakanau koe iaa ia.
Ttama naa e tukua a koe ki noho hakamaatua i aruna naa mee hakkaatoa.”
Te taratara raa e mee maa “naa mee hakkaatoa” ni tuku atu TeAtua kiaa ia; teenaa seai se mee maa see takoto i naa mee naa. Aa taatou iaa see kkite maa se tama i te maarama nei e noho hakamaatua i aruna naa mee hakkaatoa i te saaita nei. Te tama taatou e kkite raa iaa ko Jesus, te tama ni tukua TeAtua tana tamaa saaita ki see tae ki naa ensol, teenaa iloto te laaoi TeAtua i taatou, a ia ki mate ki hakassaoria te henua hakkaatoa. Taatou nei ku kkite iaa ia ku noho hakamaatua ka hakanauria i aa ia ni hakallono isu no mate. 10 Te mee raa e tau iloo maa TeAtua, te tama ni penapena no hakanoho naa mee hakkaatoa, ki too ake te lopo tama no nnoho ma Ia. Teenaa Jesus ni tiiake Ia ki hakallono isu ki tau Ia te hakasao naa tama te maarama nei.
11 Jesus ni hakatapuria a Ia naa ora te henua ki see takkoto ni haisara i laatou, teenaa a Ia ma naa tama ni hakatapuria naa ora laatou naa ki tamana ki te Tamana tokotasi. Teenaa see napa ai Jesus te kannaa i naa tama naa ma ni tama i tana haanauna. 12 Jesus ni mee ake ki TeAtua peenei: Ps 22.22
“Nau ma ki hakaari ake ki aku taaina ma aku kave raa i oo vana ni mee;
Nau ma ki hakanau iaa koe i te saaita naa tama naa e kkutu no lotu.”
13 A Ia ni pesi hoki tana taratara peelaa,
“Nau ma ki taaohi manava i TeAtua.”
Aa e taratara hoki peelaa,
“Teenei nau ku noho hakapaa ma naa tamalliki TeAtua ni kaumai kiaa nau.” Is 8.17,18
14 Naa tama e haia a Ia ma ni tamalliki aana naa, teenaa ni tama i te maarama nei. Teenaa Jesus ni haanauria mai ma se tama te maarama nei hoki ki taka Ia ma te tiputipu naa tama te maarama nei. A Ia ni mee peenei ki lavaa Ia te mate, ki seua a Ia naa mahi Satan raa i tana saaita e hakamasikeria no ora hoki. I te aa, Satan e tauhia a ia naa mahi te mate. 15 I te ara nei raa, naa tama katoo ni ttipu ake ka mattaku maa laatou ma ki oti ku mmate raa ku haia a Ia ki seai te maanatu naa i naa hakataakoto laatou. 16 Te mee nei e hakailoa mai maa teelaa seai ko naa ensol raa e tokonakiria Jesus; teelaa are ko naa mokopuna Abraham. Is 41.8-9 17 Teenaa, i ana vana katoo e mee raa, Jesus ki sosorina pee ko ana taaina i te maarama nei, ki mee Ia ma se Maatua Hakamau laatou teelaa e sura te manava aroha aa e heheuna hakaraaoi i ana heuna e mee maa TeAtua. A Ia ki mee peenaa ki lavaa te uiia naa haisara te henua. 18 I te saaita nei raa, Jesus ma ki lavaa te tokonaki atu ki naa tama e usuusuhia naa vana e hakallika, i te aa, i tana tino ni usuusuhia no hakallono isu Ia.

2.6 Ps 8.4-6 (LXX)

2.12 Ps 22.22

2.13 Is 8.17,18

2.16 Is 41.8-9