7
Jesus ma ana taaina
Kimuri raa, Jesus ni hano vaaroto Galilee. A Ia ni see hiihai maa Ia e hano ki Judea, i naa hakamau naa Jew raa e roorosi ki taia Ia i te kina naa. Te aso te Kaikai naa Harevaka raa* te Kaikai naa Harevaka raa: Teenei se ssao naa Jew maraa e mee naa taffao laatou. I te ssao te Kaikai nei raa, naa tama naa e moemmoe iloto naa tamaa harevaka, ki hakamaarona laatou ki te ssao laatou ni oomai vaaroto mouku. ku saaita koi. Lev 23.34; Deut 16.13 Teenaa ki vanaake ana taaina naa kiaa Ia, “Masike i te henua nei aa koe ku hano ki Judea, ki kkite naa tama e tautari kiaa koe raa i oo vana e mee. See hai tama e mee mmuni ana vana ki mee a ia e hiihai maa ia ki ilotia te henua. I aa koe e mee naa heuna nei, koe ki mee ki illoa naa tama hakkaatoa te maarama nei iaa koe.” (Ana tino taaina naa ni see illoa hoki maa ia ko te Tama TeAtua)
Jesus ki mee ake ki laatou, “Taku sao raa seki tae mai. Kootou iaa e hai maa te kau saaita e taukalleka koi i kootou. Naa tama te maarama nei see lotoffaaeo i kootou, aa laatou iaa e lotoffaaeo iaa nau, i te aa, i aa nau e hai ake peenaa maa naa tiputtipu laatou see ttonu. Kootou oo atu soko kootou. Nau ma ki see hanatu, i te aa, i taku ssao maaoni raa seki tae.” A Ia ni kauatu naa taratara nei raa, noho iloo Ia i Galilee.
Jesus ku hano ki te Kaikai naa Harevaka
10 Saaita ana taaina raa ku oti te oo ki te kaikai raa, Jesus ni masike no hanatu hoki. Tevana iaa a Ia ni hanatu mmuni, ki see kiitea a Ia naa tama te kina naa. 11 Naa hakamau naa Jew raa ni sessee iaa Ia i te kina te kaikai naa. Teenaa ki vasirisiri soko laatou peelaa, “Ttama nei i hea?”
12 Naa tama te kina naa ni taratara seemuu soko laatou iaa Ia. E mee aaraa tama e taratara maa Jesus se tama taukareka. Aaraa tama iaa e taratara maa Jesus ku sare ka hakarereesia a ia te henua. 13 Tevana iaa see hai tama ni mee naa taratara laatou naa i naa karamata te henua, i laatou e mattaku i naa hakamau naa Jew.
14 I loto naa aso te kaikai naa, Jesus ni hano ki te Hare Tapu raa no kaamata te akonaki naa tama. 15 Naa hakamau naa Jew raa ni oho iloo iaa Ia. Teenaa ki vasirisiri soko laatou peelaa, “Ttama nei e iloa peehea i te kau vana maa ia ni see tae ki naa skul e llasi?”
16 Jesus ki mee ake, “Aku taratara e ako ake ki naa tama nei seai ni taratara aaku e ffatu. Teenei ni taratara TeAtua, Ttama ni heuna ma ki au nau. 17 Te tama e hiihai maa ia e heunatia a ia naa vana TeAtua e hiihai raa, ma ki iloa ki mee maa teenei ni akonaki e oomai i TeAtua. Ttama raa ma ki iloa hoki, ki mee maa teenei ni taratara taku tino maanatu. 18 Ttama e taratara i tana tino maanatu raa, teenaa ko te tama e hakanau iaa ia. Ttama e hiihai maa te henua ki hakanau i te tama ni heuna ma ki au ia raa, teenaa se tama maaoni, see hai vana e sara iaa ia. 19 Moses ni kauatu naa Loo, maaoni? Tevana iaa seai iloo se tama i kootou e tautari ki naa Loo naa. Nau e haia kootou ki taia raa ko te aa?”
20 Naa tama e kkutu i te kina naa ki mee ake, “Koe e tauria se tipua. Ko ai ttama e mee ma ki hanatu no taia koe?”
21 Teenaa ki mee ake Jesus, “Kootou hakkaatoa ni oho i taku saaita ni hakasura te mirakol tokotasi TeAtua. 22 Moses ni vanaatu ki ssere naa tamalliki taanata kootou ki hakatapuria laatou (tevana iaa teelaa seai ko Moses, teenaa ko naa tippuna kootou naa ni kaamata te mee naa), teenaa e serea ai kootou naa tamalliki taanata naa i te aso te Sabat. Gen 17.10; Lev 12.3 23 Ki mee kootou e mannatu maa naa Loo Moses raa ni see hakasara ina kootou i te saaita kootou e serea kootou naa tamalliki taanata raa i te aso te Sabat, ai kootou iaa e lloto ai iaa nau i te tama e maki raa e haia a nau no marooroo i te aso te Sabat? Jn 5.9 24 Kootou see hakatonutonu te mee i ana tiputipu i taha. Kootou ki hakatonutonu i te ara maaoni.”
Jesus se tama peehea?
25 E mee aaraa tama i Jerusalem ni vasirisiri peelaa, “Teenei seai ko te tama e haia naa hakamau naa Jew raa ki taia? 26 Kootou mmata! Teenei a ia e tuu imua naa karamata te henua ka hai ana taratara, aa see hai tama i laatou e huri atu no kareotia. Naa tama nei ku mannatu maa teenei maaoni ko te Mesaea? 27 Saaita te Mesaea raa ma ki au, see hai tama ma ki iloa maa Ia se tama te matakaaina i hea. Taatou iaa e illoa hakkaatoa i te matakaaina te tama nei ni haanau mai.”
28 Saaita naa raa, Jesus e akonaki naa tama raa iloto te Hare Tapu, teenaa ki tanitani varo Ia peelaa, “Kootou e illoa maaoni iaa nau ma taku kina e au ai? Nau ni see au i taku tino maanatu. Ttama ni heuna ma ki au nau raa, a Ia naa ko te hakamaaoni. Kootou see illoa iaa Ia. 29 Nau iaa e iloa iaa Ia, i aa nau e au iaa Ia. Nau nei ni heunatia mai Ia.”
30 Teenaa ki massike naa tama naa no mee ma ki tauhia Jesus, tevana iaa see hai tama ni kkapa atu tana rima kiaa Ia, i tana sao raa seki tae. 31 Tevana iaa e tammaki naa tama iloto te kuturana naa ni illoa maa ia ko te Mesaea, ka taratara peelaa, “Saaita te Mesaea raa ma ki au, a Ia ma ki lavaa te hakasura naa mahi TeAtua, e ttoe are i naa vana Ttama nei?”
Naa roorosi te Hare Tapu raa ku heunatia ki oo no tauhia Jesus
32 Naa Faarisi raa ni llono maa naa tama raa e taratara seemuu i Jesus i naa mee nei, teenaa ki massike laatou ma naa maatua hakamaatua raa no heunatia naa roorosi te Hare Tapu raa ki oo no tauhia Jesus. 33 Teenaa ki mee ake Jesus, “Nau ma ki noho taku tamaa saaita ma kootou, aa ki oti nau ku hano ki te Tama ni heuna ma ki au nau. 34 Kootou ma ki ssee iaa nau, tevana iaa nau ma ki see laavea kootou. I te aa, i kootou ma ki see lavaa te oo ake ki taku kina ma ki noho.”
35 Teenaa ki taratara naa hakamau naa Jew raa soko laatou, “Ttama nei ma ki hano ki se kina i hea see laavea taatou? Ttama nei ma ki hano ki naa matakaaina i Greece, te kina naa tama taatou raa e nnoho, no akonaki naa tama i Greece raa hoki? 36 A ia e mee maa taatou ma ki ssee i aa ia, aa maa taatou ma ki see llave i aa ia. A ia e taratara hoki maa taatou ma ki see ttae ki tana kina e hano. Teenei ni taratara peehea?”
Te vai e hakaora
37 Te aso hakaoti te kaikai raa, teenaa ko te aso e lasi. Te aso naa, Jesus ni masike no taratara vaaruna maa, “Ko ai ttama e hiiunu? Kau no unu iaa nau. Lev 23.36 38 Naa tama e hakannoo kiaa nau raa ki oomai no unu. E mee pee ko te Laupepa Tapu e mee maa, ‘Te vai e hakaora raa ma ki llohi mai i tana hatumanava.’ ” 39 Jesus e taratara i te tiputipu TeAitu Tapu, teenaa naa tama e hakannoo raa ma ki too. I te saaita raa, TeAitu raa seki kaumai TeAtua, i Jesus seki hakamasikeria no hano ki aruna.
Te henua e hakatauttau i Jesus
40 E mee aaraa tama i te kuturana naa ni llono iaa Ia no taratara maa, “Teenei maaoni ko te Pure TeAtua!”
41 Aaraa tama e mee maa, “Teenei ko te Mesaea”
Aaraa tama hoki e mee maa “Te Mesaea raa ma ki see sura mai i Galilee. 42 Te Laupepa Tapu raa e mee maa te Mesaea raa se tama i te manava David. A Ia ma ki haanau i Bethlehem, te henua David ni noho.” 2 Sam 7.12; Mic 5.2 43 Teenaa ki hakatauttau naa tama naa i Jesus no maavae laatou. 44 Aaraa tama ni mee ma ki tauhia laatou Jesus, tevana iaa see hai tama ni kkapa atu tana rima kiaa Ia.
Naa hakamau naa Jew see hakannoo ki Jesus
45 Saaita naa roorosi te Hare Tapu raa ni ahe ake raa, naa Faarisi raa ma naa maatua hakamaatua raa ki vasiri ake, “Ttama naa see toomai kootou raa ko te aa?”
46 Naa roorosi raa ki mee ake, “See hai tama e llau te taratara ma ko te tama naa.”
47 Naa Faarisi raa ki mee ake, “Kootou hoki ku llave i naa taratara kailaarao te tama naa, anii?” 48 “Kootou e illoa maa e hai Faarisi ma naa tama hakamaatua e hakannoo ki te tama naa? 49 Naa tama e hakannoo ki aa ia raa, teenaa ni tama see illoa i naa Loo Moses. Naa tama raa e takkoto i laro naa haaeo TeAtua!”
50 Te Faarisi tokotasi i naa Faarisi naa ko Nikodimus, te tama ni hano no mmata i Jesus imua. Jn 3.1-2 A ia ki mee ake ki naa tama laatou, 51 “I loto naa Loo taatou raa, taatou see lavaa te ttapa vare maa te tama e hakasara naa Loo. Taatou ki toomai te tama naa no hakannoo hakaraaoi ki ana taratara imua. Ki oti raa taatou ku hakatuu ma se ssara peehea te tama naa ni mee.”
52 Naa Faarisi raa ki mee ake ki Nikodimus, “Koe hoki se tama e au i Galilee? Koe ku mmata hakaraaoi iloo i naa taratara e takkoto iloto te Laupepa Tapu raa ki iloa koe maa seai iloo se tama i Galilee ni heheuna ma se pure TeAtua.” 53 [Ki oti raa massike iloo laatou ka oo ki naa hare laatou.

*7.2 te Kaikai naa Harevaka raa: Teenei se ssao naa Jew maraa e mee naa taffao laatou. I te ssao te Kaikai nei raa, naa tama naa e moemmoe iloto naa tamaa harevaka, ki hakamaarona laatou ki te ssao laatou ni oomai vaaroto mouku.

7.2 Lev 23.34; Deut 16.13

7.22 Gen 17.10; Lev 12.3

7.23 Jn 5.9

7.37 Lev 23.36

7.42 2 Sam 7.12; Mic 5.2

7.50 Jn 3.1-2