10
Aku taaina ma aku kave nei. Nau e taratara ka tanitani peenaa i taku hiihai maa naa tama taku henua raa ki hakassaoria. Teenei e taku ai nau peenaa ki TeAtua ki tokonaki ki laatou. Nau e iloa maa laatou e hai naa mahi laatou ki tautari laatou i TeAtua. Tevana iaa naa tama naa see illoa i naa tiputipu te ara maaoni ki tautari i TeAtua. Naa tama naa ni see mee ki illoa laatou i te ara maaoni TeAtua e hakatonu te ora te tama. Teenaa ni ffuri ai laatou no ssee naa tino ara laatou. Laatou ni see tautari ki te ara TeAtua e hiihai. Tevana iaa te ssao taatou ni takkoto i laro te roorosi naa Loo raa ni hakaotina Christ. Saaita nei, naa tama koi e lotu maaoni i Jesus Christ raa e ttonu imua TeAtua.
TeAtua e hiihai ki tokonaki te henua hakkaatoa
Teenei naa taratara Moses ni sissii i naa tautari taatou i naa Loo ki ttonu naa ora taatou, “Ttama e tautari ki naa taratara hakamaatua naa Loo raa ma ki ora.” Lev 18.5 Tevana iaa te Laupepa Tapu raa e taratara peenei i naa hakattonu naa ora taatou maa TeAtua ki naa hakataakoto taatou, “Kootou see vasirisiri peelaa, ‘Ko ai ttama ma ki hano ki te lani?’ ” (taratara nei e mee maa ko ai ttama ma ki hano no toomai Christ ki laro.) “Kootou see vasirisiri hoki peelaa, ‘Ko ai ttama ma ki hano ki te kina te mate?’ ” (taratara nei e mee maa ko ai ttama ma ki hano no hakaahea mai Christ i te mate.) Te taratara nei e mee maa, “Naa taratara TeAtua ni kaumai ki illoa taatou raa e takkoto koi i taatou. Naa taratara naa e takkoto i naa maaisu taatou ma iloto naa hatumanava taatou.” Teenei ko naa taratara i naa lotu maaoni taatou, teelaa e ssare maatou ka hakaea ki naa tama te maarama nei. Deut 30.12-14 Ttiputipu te lotu maaoni raa e takoto peenei: Ki mee koe e taratara maa Christ ko TeAriki, ka iloa hoki maa Christ ni hakamasikeria TeAtua i te mate, koe ma ki oti ku hakasaoria TeAtua. 10 I te aa, naa ora taatou e ttonu imua TeAtua i taatou e illoa maaoni iaa Ia, aa taatou ma ki hakassaoria TeAtua i taatou e taratara maa Christ ko taatou Ariki.
11 Te Laupepa Tapu raa e hakatuu peelaa, “Ttama e iloa maaoni i te tama naa ma ki see napa imuri.” Is 28.16 (LXX) 12 Te taratara nei e mee ki te kau tama hakkaatoa. Te mee raa see hakatonu maa koe se Jew, seai maa koe se tama i naa henua sara. TeAtua ko te Ariki tokotasi naa tama naa kanohenua hakkaatoa. A Ia e hookii te mee taukareka ki naa tama e ssee kiaa Ia ki tokonaki ake ki laatou. 13 Te Laupepa Tapu raa e mee maa, “Naa tama e ssee ki TeAriki ki tokonaki ake ki laatou raa ma ki hakassaoria TeAtua.” Joel 2.32
14 Tevana iaa laatou ma ki ssee peehea ki TeAriki ki mee maa laatou see illoa maaoni iaa Ia? Laatou ma ki illoa peehea iaa Ia ki mee maa laatou seki llono naa taratara e mee iaa Ia? Aa laatou ma ki llono naa taratara naa peehea ki mee maa see hai tama e hakaea ake ki laatou? 15 Naa taratara naa ma ki hakaeaina e ai, ki mee maa see hai tama e heunatia ki oo no tarataraina naa taratara naa? Te Laupepa Tapu raa e mee maa, “Naa tama te maarama nei e fiaffia i naa tama ni heunatia ake TeAtua no hakaea te Lono Taukareka ki laatou!” Is 52.7 16 Tevana iaa e mooisi koi naa tama ni tauhia laatou naa taratara te Lono Taukareka raa i naa manava laatou. Isaiah ni taratara peelaa, “TeAriki, ko ai te tama ni hakannoo ki naa taratara maatou ni hakaea?” Is 53.1 (LXX) 17 Taatou nei ku illoa maa te lotu maaoni raa e sura i naa llono taatou i te Lono Taukareka i Christ teelaa e hakaeaina mai ki taatou.
18 Teenei nau ku vanaatu ki kootou: Naa tama i Israel raa ku oti te llono i naa taratara naa. I te aa i te Laupepa Tapu raa e hakatuu peelaa:
“Naa taratara naa tama ni heunatia TeAtua
ki hakaea te Lono Taukareka raa
ni ttoha ki naa kina hakkaatoa i te maarama nei.” Ps 19.4 (LXX)
19 Nau ma ki vasiri peelaa, E aa? Naa tama i Israel raa ni see illoa i te taratara nei? Naa taratara TeAtua raa ni kaumai Moses peenei:
“Kootou ma ki haia a nau ki manava haaeo kootou
i naa tama te henua kootou e vana maa seai se henua.
Kootou ma ki manava haaeo hoki
i naa tama te henua kootou e vana maa e vvare.” Deut 32.21
20 Isaiah hoki e taratara haimahi i te mee nei: “Nau ni laavea naa tama ni see anaana ma ki ssee kiaa nau. Nau ni hakasura ki naa tama ni see vasirisiri ki illoa laatou iaa nau.” Is 65.1 (LXX) 21 I ana taratara ni mee i te kanohenua Israel raa, TeAtua ni vanaake peelaa ki Isaiah, “Aku rima ni ffora atu peenaa i te kau aso ki laatou, naa tama see hakannoo ki te taratara, aa e karamata kkaa.” Is 65.2 (LXX)

10.5 Lev 18.5

10.8 Deut 30.12-14

10.11 Is 28.16 (LXX)

10.13 Joel 2.32

10.15 Is 52.7

10.16 Is 53.1 (LXX)

10.18 Ps 19.4 (LXX)

10.19 Deut 32.21

10.20 Is 65.1 (LXX)

10.21 Is 65.2 (LXX)