3
Yoane tuk ii-sem kena tɨñguk wɨn endɨ Yesulok telak tɨ-dɨndɨmeñmɨñguk
Yesulɨ gama Nasalet it kwelan kuñɨlɨmbi, Yoane amatam tuk i-semlɨñguk endɨ Judia distrik wandɨñ kwet sɨlanin kambaññan wandinnan ña kuñɨpi, amatam gɨñgɨt manda ñɨndɨñ enguk, “Nain nɨm ombataumbi, Kunum Molomdɨ amatam gɨtɨk indañgan yambɨ-dɨkñeukak, wala tɨmbi sɨndɨ tɨ-pañgɨpañgɨlembi, gɨnañjɨ tambanewɨt!” Wɨn Yoanelañgan plofet Aisaialɨ manda ñɨndɨñ embi youkuk patak,
“Kwet kambaññan sɨlaninnan ama nolɨ ñɨndɨñ kɨtɨlak,
‘Wopumdok telak tɨ-ñɨmbi,
tɨ-dɨndɨme kena tɨñmɨnekalɨñ.’ ” Aisaia 40:3
Yoanelɨ plofet ama no nomɨk dasidasin kamel domdɨ tɨndɨn wɨn dasimbi, boñgɨunan bɨt gwɨlaptɨ tembi pa kulɨñguk. Tɨmbi endok nanañ wɨn gotak gɨta bupit tuk koñgom kli gɨnañ nanin epbi pa nalɨñguk. Tɨmbi Jelusalem it kwet ba Judia distrik ba Jodan tuk tombo tombonan nanin amatam asupgandɨ endoñ bɨmbi, yomjɨ e-jamilaumbi, Jodan tuknan gɨnan tambatambatok tuk i-semlɨñguk.
Tɨmbi endɨ Falisi ba Sadusi ama asup tuk inepi bɨum yambɨmbi, ñɨndɨñ enguk, “Sɨndɨ ama manjɨ manbenjɨ malet upmat nomɨk. Anutulɨ kolanjɨlok tuan ombɨ-samepi tɨlak. Sɨndɨ nokoñ bɨmbi, ñɨndɨñ nandañ ba, ‘Tuk inetamɨñda, endok gɨmbɨt wɨlambane-kotnetamɨñ’? Nanandɨnjɨ walɨ bien nɨm tɨlak! Sɨndɨ gɨnañjɨ tambaneñgɨlɨñda, wolok tuom ep tɨndɨnjɨ kɨndem wolok bien daut nɨmumbi kana! Nɨm kañbi, gɨnañjɨlɨ manda juluñ ñɨndɨñ enelɨñ, ‘Nɨndɨ Ablaamdok sambatta tɨmbi kolandok kɨnjan nɨm tɨkenekamɨñ.’ Nak sanba nandɨwɨt: Anutulɨ gumañ eumbi, sɨndok kɨnjan kawat ñalɨ Ablaamdok sambat indanelɨñ! 10 Kapinoñgo ipkan komba kuseinan kɨmɨkɨmɨlɨn patak, wala tɨmbi kombalɨ bien kɨndem nɨm pa laliyañ wɨn gɨtɨk jɨnɨmbi, komba gɨnañ silok.
11 Amatam dɨwɨsɨlɨ gɨnañjɨ tambaneñgɨlɨñ wɨn sambɨ-nandɨnelɨñdok nak tukgot i-samlet. Gan ama no siñgina kandañ indaukak endɨ Dɨndɨm Woñ gɨt komba dɨndɨn i-samekak. Endɨ loloñ sɨnɨk, nak kambak ñandin ñalɨ kesi gwɨlap kiundɨlɨmettok tuop nɨm. 12 Endɨ amatam kɨndem ba kolan ep danbepi tɨlak, wɨn amalɨ plaua nanañ mɨnjɨp gɨt gwɨlap ep danbi, bien wɨsɨ-kopi, gwɨlap ba kɨlɨkɨlɨk siu dɨlak, wɨndɨñgangot ama walɨ kɨndesɨ epbi, kolasɨ komba kɨmkɨm nɨmnat gɨnañ ep siu dɨnekalɨñ.”
Yoanelɨ Anutulok Nɨñañ Yesu tuk iñmɨñguk
13 Nain wolonda Yesulɨ Galili distrik bimbi, Jodan tuknan ña tombi, Yoanelɨ tuk iñmektok nɨñguk. 14 Gan Yoanelɨ Yesulok kusei ka-nandɨ-tombi, “Wɨndɨñ nɨm” embi, kɨmɨsip ñɨmbi nɨñguk, “Dɨk mek nak tuk i-nameñ ñak. Nɨtekta tɨmbi nokoñ bɨlañ?” 15 Gan Yesulɨ tambane nɨñguk, “Man ñɨndɨñgɨt nandɨ-nambi, nak elet wɨndɨñ tɨ! Wɨndɨñ tɨñɨpi, Anutulɨ dɨndɨm kuñgula elak wɨn tuopkan kɨmɨt-klendetamɨk.” Wɨndɨñ eumbi nandɨñɨmbi, gɨnan tambatambattok tuk iñmɨñguk.
16 Iñmɨ-taleumbi, wolongan tuk pawan lambɨ ipi kañguk wɨn: kunum tombɨmbi, Anutulok Woñdɨ mambaip wandin endok plon pɨumbi kañguk. 17 Kañɨlɨmbi, kunum gɨnañ nanin manda no ñɨndɨñ kɨtɨu pɨumbi eñguk, “Ñɨne nokok nɨñana sɨnɨk. Nak gɨnañnalɨ en kasɨlembi, nandɨ-koñgom tɨñmɨlet.”

3:3: Aisaia 40:3