14
Elottɨ Yesula nandum en Yoane kɨmnan nanin mɨlakuk wɨndɨñ tɨñguk
Nain wolonda Galili distriktok ama wapmañ Elot endɨ Yesu koi gɨñgɨt nandɨmbi, kena amañii ñɨndɨñ enguk, “Endɨ Yoane tuk ii-sem en wakan. Kɨmnan nanin mɨlakukta tɨmbi kundit engano tɨmbektok gembɨn wopumgan palmɨlak.” 3-4 Kusei ñɨndɨñda Elottɨ wɨndɨñ nandɨñmɨñguk: damañgan endɨ enlok kwayañ Filip endok tamɨn Elodia apma tɨkeñguk. Apma tɨkeumbi, Yoanelɨ ñɨndɨñ pa nɨlɨñguk, “Dɨk Elodia tamga tɨkeñguñ wɨn nɨndok endɨkñe manda maklelañ.” * Endɨkñe mandalɨ amalɨ enlok dal ba kwayañlok tamɨn tɨkeuktok kɨmɨsip tɨñmɨlak. Dal ba kwayañ endɨ yamɨn pap sembɨñguk wolondañgot kɨndem wɨndɨñ tɨmbek. (Wok Pris 18:16, 20:21, Lo 25:5-6) Wɨndɨñda Elottɨ eumbi, Yoane tɨke imbi, it kwambɨñ gɨnañ kɨmɨkɨlɨñ. Elottɨ Yoane wɨlɨ kɨmbektok nandɨñguk, gan amatamda mɨsɨñgukta wɨndɨñ nɨm tɨñguk. Neta, Juda amalɨ Yoanela nandum plofet no tɨñgukta tɨmbi.
Gan wɨnaña ñɨndɨñ indañguk: Elottok indainda nain indaumbi, yokñiilok nanañ sinat tɨ-semumbi, Elodialok wembanlɨ bɨ endok dausɨnan kap tiñguk. Kap tiumbi, Elottɨ wembe wolok kapta nandɨ-koñgom tɨñgukta tɨmbi, manda ñɨndɨñ e-kwambɨñ dambi nɨñguk, “Biañgan sɨnɨk. Dɨk nepek nola ba nola nan-kautañ wolok tuop gametet.” Wɨndɨñ eumbi, meñloñ ñaumbi, nanandɨ ñɨndɨñ mɨumbi, Elottoñ undane ñambi nɨñguk, “Dɨk eumbi, Yoane tuk ii-sem endok bim dombɨmbi, kumbam jawañ plon kɨmɨpi bɨ namɨt.” Ama wapmañdɨ manda wɨn nandɨmbi nandum mɨlatañguk. Gan manda yokñiilok dausɨnan e-kwambɨñ dañgukta tɨmbi endɨ nandɨñmɨmbi, wembelɨ eñguk wolok tuopkan tɨnelɨñdok eñguk. 10 Tɨmbi it kwambɨñ gɨnañ ñambi, Yoanelok bim dombɨmbi, 11 kumbam jawañ plon kɨmɨpi bɨm wembe mɨumbi, meñloñ tɨke ñañguk. 12 Tɨmbi Yoanelok gwañgwañiilɨ bɨm dalandan bem ña kɨndikɨlɨñ. Wɨndɨñ tɨ-talembi, siñgi ña Yesu kasat tɨñmumbi nandɨñguk.
Yesulɨ ama 5,000 gɨta tam gwañgwanjii nanañ ep towiñguk
13 Yoane wɨlɨ kɨmɨñguk wolok gɨñgɨt Yesulɨ nandɨñgukta endɨ gwañgwañii gɨt walinin pɨ ñanelɨñdok kɨkeñ nolok plon lombi, kwet ama nɨmnatnan nɨsɨñgan kunepi ñañgɨlɨñ. Ñaumbi, amatamdɨ gɨñgɨt wɨn nandɨmbi, isɨ kwesɨ bimbi, kesɨttɨ en klem, tuk baliliñ ñañgɨlɨñ. Ñakap, Yesulɨ ñaupi nandɨñguknan ña tomgɨlɨñ. 14 Tɨmbi Yesulɨ kɨkeñ plon nanin pɨñɨpi, amatam kɨmɨn wopum yambɨñguk. Yambɨmbi, blan tɨ-sembi, jɨmbatsɨat ep tɨmbɨ kɨndem dañguk.
15 Kwet timlala tɨmbɨmbi, gwañgwañiilɨ Yesuloñ bɨmbi nɨñgɨlɨñ, “Kwet kɨlɨm elak. Tɨmbi ñɨn kwet ama nɨmnatnan pakamɨñ, wɨndɨñda dɨk amatam en-mulɨmbi, it kwelan ñambi, nanañjɨ tua nambɨt.” 16 Eumbi enguk, “Nekta ñanelɨñdok eañ? Sɨn nanañ ep towiwɨt.” 17 Eumbi, jip jup tɨmbi nɨñgɨlɨñ, “Nɨndok plaua nanañ kɨt tombon gɨt pis tɨpet walɨñgot pat-nɨmlak.” 18 Eumbi enguk, “Wɨn nokoññan mep bɨwɨt.” 19 Wɨndɨñ embi, amatam enbɨmbi, kli yali gɨmbañ dambi pipakɨlɨñ. Tɨmbi Yesulɨ plaua nanañ kɨt tombon gɨt pis tɨpet wɨn epbi, kunum plon deium loumbi, Anutu weñmɨmbi, plaua wɨn ombɨmbi, gwañgwañiila emguk. Emumbi, endɨ ep papusenembi, amatam em-taleumbi, 20 gɨtɨktɨ nambi na-tokñe tɨñgɨlɨñ. Tɨmbɨmbi, dɨp pakuk wɨn gwañgwañiilɨ epmbi, sandɨñ lɨk 12 wolok gɨnañnan dasium tokñeñguk.
21 Nanañ nañgɨlɨñ wɨn ama 5,000 nɨtepek, gan tam gɨt wembe gwañgwa nɨm ep kunakɨlɨñ.
Yesulɨ tuk guañ plon yaliyali ñañguk
22 Ama kɨmɨn gɨtɨktɨ nanañ nambɨ taleumbi, Yesulɨ gwañgwañii en-gɨñgɨnembi, nɨsɨngan kɨkeñ plon lombi, tuk guañ tambon kandañ damandama ñanelɨñdok en-mukuk. En-mulɨm ñañɨlɨmbi, amatam kɨmɨn gɨtɨk isɨnan en-mulepi pakuk. 23 Papi, amatam en-mulɨm ña-taleumbi, Yesu en engan nɨmolo tɨmbepi jañgɨnnan lo pakuk. Kwet kɨlɨm eumbi, jañgɨnnan engan palɨmbi, 24 gwañgwañiilok kɨkeñdɨ ña tuk guañ boñgɨpnan tomguk. Tombɨmbi, sasalelɨ ñañgɨlɨñ kandañnan bɨñgukta, tuktɨ kɨkeñ munjupi, tɨke lombi pɨmbi tɨñguk.
25 Kwet gama nɨm salañɨlɨmbi, Yesulɨ guañ plon yali ta-ñakap gwañgwañii ep tɨmbɨ dumalañguk. 26 Tɨmbi gwañgwañiilɨ tuk plon yaliyali bɨumbi kañbi, “Asilɨ bɨlak!” embi, gembɨnjɨ pɨumbi, mɨsɨmbi kwawa tɨñgɨlɨñ. 27 Tɨmbi wolongan Yesulɨ enɨ-daklembi eñguk, “Nɨm mɨsɨwɨt, natna bɨlet, walenjɨ busukñewɨn.”
28 Tɨmbi Petlolɨ nɨñguk, “Wopum, biañgan dɨtna bɨlañda, nanbɨmbi, tuk plon yalim dɨkoñan bɨwa.” 29 Eumbi nɨñguk, “Natna ya, bo!” Nɨmbɨmbi, kɨkeñ plon nanin pɨ tuk plon yalimbi, Yesuloñ ñañguk. 30 Ñañɨpi, sasale wopum wɨkukta tuk mɨlakuk wɨn kañbi, mɨsɨmɨsɨ ñakap tuk gɨnañ pɨup tɨmbi, kɨtɨmbi eñguk, “Wopum, nepmɨñ.” 31 Eumbi, wolongan Yesulɨ kii kot-suap tɨkembi nɨñguk, “Nanandɨ-kɨlɨktɨñga lakat pakamlak. Nekta gɨnañ tɨpet tɨlañ?” 32 Wɨndɨñ eñɨpi, Petlo nañgɨlɨmbi, kɨkeñ plon loñɨlɨmbi, sasalelɨ kɨlp eñguk. 33 Tɨmbi gwañgwa kɨkeñ plon pakɨlɨñ endɨ Yesuloñ mɨlelem tɨmbi nɨñgɨlɨñ, “Biañgan dɨk Anutulok Nɨñañ.”
34 Tuk guañ dɨkñe-talembi, Genesalet it kwet kandañ lo suañgɨlɨñ. 35 Suaumbi, wɨnasɨlɨ Yesu ka-daklembi, manda kɨmɨlɨmbi, kwet wolok tuopkan ñañguk. Ñaumbi, amatamdɨ ama jɨmbatsɨat gɨtɨk yanañgɨp endoñ bɨñgɨlɨñ. Bɨmbi, 36 Yesu dasindasin kusipgot tɨke-kanelɨñdok nɨ-nandɨ tɨñgɨlɨñ. Nɨ-nandumbi nandɨ-semumbi, tɨke-kañgɨlɨñ tuop kɨnde m dañgɨlɨ?

*14:3-4: Endɨkñe mandalɨ amalɨ enlok dal ba kwayañlok tamɨn tɨkeuktok kɨmɨsip tɨñmɨlak. Dal ba kwayañ endɨ yamɨn pap sembɨñguk wolondañgot kɨndem wɨndɨñ tɨmbek. (Wok Pris 18:16, 20:21, Lo 25:5-6)