19
Yesulɨ manda wɨndɨñ e-talembi, Galili distrik bimbi, Juda amatamdok kwelan Jodan tuk dat kandañ patak wandɨñ ñañguk. Tɨmbi amatam asupgandɨ en kle ñaumbi, jɨmbatsɨat ep tɨmbɨ kɨndem dañgɨlɨñ.
Wapatam Anutulɨ ep kiukuk wɨn amalɨ nɨm tambɨktok
Tɨmbi Falisi ama dɨwɨndɨ Yesuloñ bɨmbi, tɨ-kuyuk tɨñmɨnepi nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Dɨk nɨtek nandɨlañ? Damañgan Moselɨ endɨkñe manda kɨmɨt-nɨmguk wolok tuop ama nolɨ enlok nanandɨnla nepek kusei wala ba wala tamɨn kle-kolek ba nɨm?” Eumbi tambane enguk, “Manda youyoulɨn ñɨn patak wɨn sɨndɨ pinat nandɨmbi kamalañ bek. Nain kusei kɨmɨkɨmɨlɨnan Anutulɨ ama ep tɨmbɨ indañguk wolonda endɨ ama gɨt tamɨn ep tɨmbɨ indañgɨmɨk. Stat 1:27, 5:2 Tɨmbi ñɨndɨñ eñguk, ‘Kusei wɨndɨñda amalɨ meñ beu yambimbi, tamɨnnat galɨ-kwambɨñ daumbi, pɨñgɨpset noñgan indayamɨk.’ Stat 2:24 Wɨndɨñda nak ñɨndɨñ sanlet: endɨ pɨñgɨp noñgan indambi, nombo tɨpet nɨm tamɨk. Wala tɨmbi wapatam Anutulɨ ep kiukuk wɨn amalɨ nɨm tambɨktok.”
Tɨmbi Falisi amalɨ ñɨndɨñ nɨñgɨlɨñ, “Tɨkap wɨndɨñda, nɨtek tɨmbi Moselɨ endɨkñe manda ñɨndɨñ kɨmɨkuk: ama no tamɨn kle-kolektok nandɨlakta, endɨ manda no wolok tuop youp mɨmbi kleum ñaukak?” Lo 24:1 Eumbi enguk, “Sɨn bamba bep pañjiilok gɨnañ kwambɨndanjɨla tɨmbi Moselɨ nandɨ-sambi, tam kɨndem ep klenelɨñdok eñguk. Gan nain kusai kɨmɨkɨmɨlɨnan wɨn wɨndɨñ nɨm pakuk. Wɨndɨñda tɨmbi nak ñɨndɨñ sanba: ama no tamɨn telak joñgo nɨm kuñguk wɨn kleum ñaumbi, komblin tɨlak endɨ telak joñgo kulak.”
10 Tɨmbi gwañgwañiilɨ tam kle-kokottok plon Yesu ñɨndɨñ nɨmbi eñgɨlɨñ, “Tɨkap wɨndɨñda, amalɨ tam nɨm tɨmbi slak palekta wɨn kɨndem.” 11 Eumbi enguk, “Ama Anutulɨ ep tɨmbɨ pañgɨtalak endɨñgot manda wɨn guma tɨkeañ, ama gɨtɨkkandɨ nɨm. 12 Nandañ. Kusei ñɨndɨñda ama dɨwɨsɨlɨ tam nɨm epmañ: wɨn dɨwɨn nolok pɨñgɨpsɨ kolan indañgɨlɨñda tɨmbi slak pakañ. Tɨmbi dɨwɨn nolok pɨñgɨpsɨ komblin inda-satalok gembɨn wɨn ama nɨsɨ dombu kokɨlɨñ, wala tɨmbi tam nɨm tɨkem slak kuañ. Tɨmbi ama dɨwɨn nolɨ Kunum Molomdok kenan tɨnelɨñdok tam nɨm tɨmbi slak pakañ. No en manda ñɨn nandɨ-daklelakta endɨ tɨkeukak.”
Kunum Molomdok gɨñgɨt wɨn nin?
13 Tɨmbi amatamdɨ gwañgwa bɨsat Yesulɨ kii endok plon kɨmɨpi nɨmolo tɨ-semektok endoñ yanañgɨp bɨñgɨlɨñ. Bɨumbi, gwañgwañiilɨ enombɨñgɨlɨñ, 14 gan Yesulɨ ñɨndɨñ enguk, “Kunum Molomdɨ ama ñandisɨ enlok gɨñgɨtñii yambɨ-dɨkñelak, wala tɨmbi gwañgwa bɨsat yambiumbi nokoñ bɨwɨt, telak masip nɨm tɨ-semnelɨñ.” 15 Wɨndɨñ embi, kii gwañgwa bɨsattok plon kɨmɨpi, gwɨlam tɨ-sem-talembi, walinin pɨm ñañguk.
16 Tɨmbi ama nolɨ Yesuloñ bɨmbi nɨñguk, “Endaut, nak kuñgu taletalen nɨmnat kasɨleuttok ep tɨndɨn kɨndem nek tɨmbettok nandɨlañ?” 17 Eumbi nɨñguk, “Kusei nekta dɨk nokoñ bɨmbi, nepek nek ñalɨ kɨndem sɨnɨk wala nan-kalañ? Anutu en noñgangot endɨ kɨndem, wala tɨmbi dɨk en gɨta nain taletalen nɨmnat kuuñdok nandɨlañda, endɨkñe mandan tañgonembi kleukañ.” 18 Eumbi, ama walɨ Yesu ñɨndɨñ nɨ-nandɨñguk, “Dɨk endɨkñe manda dek ñala sɨnɨk elañ?” Eumbi nɨñguk, “Endɨkñe manda ñala elet: dɨk ama nɨm wɨlɨ kɨmbekak, telak joñgo nɨm kuukañ, kumbu nɨm tɨmbekañ, ama no manda plon patak endok siñgin joñgo nɨm siukañ, 19 meñga beka giñgiñgan tɨ-semekañ, tɨmbi dɨtnala nandɨlañ wɨndɨñgangot nokaila nandukañ.” Kisim Bek 20:12-16, Lo 5:16-20, Wok Pris 19:18 20 Eumbi, ama sim endɨ nɨñguk, “Endɨkñe manda gɨtɨk wɨn nak ikan tañgonembi kle-talelet. Gan nepek nek wala sɨnɨk gamañ tɨpɨkalet?” 21 Eumbi nɨñguk, “Tɨkap dɨk Anutulok nanandɨn gɨtɨk kle-taleup nandɨlañda, dɨk ña nepenepeka gɨtɨk tuatualok kɨmɨlɨm tua-taleumbi, mɨnem wɨn epmbi, ama pɨmbɨñesɨla em-taleumbi, tuañga kunum gɨnañ inda-gamekak. Wɨndɨñ tɨ-talembi, bɨ nep kle kuukañ.” 22 Ama simdɨ manda wɨn nandɨmbi, nepenepek asup palmɨñgukta tɨmbi gɨnañ kolaumbi gwɨlɨlambi bim ñañguk.
23 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañiila enguk, “Nak biañgan sɨnɨk sanba: ama mɨnem kwɨlɨkwɨlɨnat nolɨ Kunum Molomdok gɨñgɨt indauktok nandɨlakta endɨ gliñgliñnat. 24 Nak bɨndambo ñɨndɨñ sanba: kamel nolɨ lɨk bemdok gɨnañ gik wolok ña tombep nandɨwɨkta endɨ kena kwambɨñ tɨmbek. Tɨmbi ama kwɨlɨkwɨlɨnat no Anutulok gɨñgɨt indaup nandɨlakta endɨ wɨndɨñgangot kena kwambɨñ tɨmbekak, gan endok kenan wɨn kamellok kenan maklelak.” 25 Gwañgwañiilɨ manda wɨn nandɨmbi, kolan sɨnɨk sɨlɨkñembi eñgɨlɨñ, “Tɨkap wɨndɨñda, nindɨ Anutulok gɨñgɨt tuop indauk?” 26 Wɨndɨñ eumbi, Yesulɨ dɨndɨmgan yambɨmbi enguk, “Amalɨ wɨndɨñ tɨndɨlok tuop nɨm, gan Anutulɨ nepek gɨtɨk wɨn tuop tɨ-taleuk.”
27 Tɨmbi Petlolɨ tambanembi nɨñguk, “Kalañ. Nɨndɨ nepenepeknɨ gɨtɨk bi-talembi bɨmbi, dɨk gep kle kuamɨñ, wala tɨmbi nɨndɨ tuan nek tɨkenekamɨñ?” 28 Eumbi enguk, “Nak biañgan sɨnɨk sanba: Anutulɨ nepek gɨtɨk tɨmbɨ kaitaumek, Amalok Nɨñañ endɨ ama wapmañdok pipapipat plon pipapi, kusei kɨmɨpi, amatam gɨtɨk yambɨ-dɨkñeukak. Wolonda ama 12 nep kle kuañ sɨndɨ bo ama wapmañdok pipapipat plon pipapi, Islael ama sambat 12 yambɨ-dɨkñenekalɨñ. 29 Tɨmbi no en naka tɨmbi il ba dal kwayañii ba wiwii ba meñ beu ba gwañgwa bɨsalɨ ba nanañ kenan ba nepek wɨn gɨtɨk bi-taleñgukta, Anutulɨ wolok tambon nain asupgan yousɨñmɨ-ta-ñambi, kuñgu taletalen nɨmnat wakɨt mɨukak.”
Kunum Molomdɨ gɨñgɨtñii sɨloñ tɨ-semlak
30 Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Nain taletalenan ñɨndɨñ indaukak: ama asup nin endɨ man ñɨndɨñgɨt ama dɨwɨsɨlok dausɨnan damandama tañ endɨ siñgi sɨnɨk itnekalɨñ, tɨmbi siñgi sɨnɨk bañ endɨ d amandama itnekal ɨñ.

19:4: Stat 1:27, 5:2

19:5: Stat 2:24

19:7: Lo 24:1

19:19: Kisim Bek 20:12-16, Lo 5:16-20, Wok Pris 19:18