28
Yesulɨ kɨmnan nanin mɨlakuk
Sabat patnandɨ nain taleumbi, kena nain kusei kɨmɨkɨmɨlɨnan kwet salawa salawa tɨmbɨmbi, Malia Makdala nanin gɨt Malia nolɨ endɨ Yesulok sum kandepi ñañgɨmɨk. Tɨmbi platik sɨnɨk kwet mɨnjamɨnjat wopum sɨnɨk mɨnjalɨmbi, wolonda Wopumdok añelo nolɨ kunum gɨnañ nanin pɨmbi, kawat sum masipmɨñguk wɨn manjaneum ñaumbi, kawat wolok plon pipakuk. Endok walan wɨn pɨsapɨsat walalan wandin, tɨmbi dasindasin wɨn satnin sɨnɨk. Tɨmbi ama sum ka-dɨkñe-pakɨlɨñ endɨ en kañbi, kolan mɨsɨñgɨlɨñda tɨmbi kɨsɨ kesɨsɨ blañblañ tɨmbɨmbi, amalɨ kɨmañ wandin kwelan pɨ pakɨlɨñ.
Tɨmbi añelolɨ tam tɨpetta enguk, “Nɨm mɨsɨndemɨk. Nak nandɨlet sɨtɨ Yesu kloñbat plon wɨkɨlɨñ en kandepi bamɨk. Gan endɨ ñɨ nɨm patak. Endɨ damañgan manda sanguk wolok tuop Anutulɨ tɨmbɨ mɨlalak. Kwel kɨnjangot ñɨ bɨ kawɨt. Tɨmbi sɨtɨ plapkan ñambi, gwañgwañiila ñɨndɨñ enbɨt, ‘Endɨ kɨmnan nanin ikan mɨlalak, man ñɨndɨñgɨt dama Galili kwelan ñaumbi, sɨndɨ wandɨñ ña kanekalɨñ.’ Manda ip wakan sanlet.” Wɨndɨñ eumbi, endɨ mɨsɨñgɨmɨk, gan sɨlɨsɨlɨ wopumdɨ gɨnañjet gɨnañ tokñeumbi, platikan sum bimbi, gɨñgɨt manda gwañgwañiila endepi woñep ñañgɨmɨk. Ñañɨlɨmbi, platik sɨnɨk Yesulɨ ep tɨmbɨ indam we semumbi, endɨ endoñ kesɨnan ña mɨlelem tɨmbi, tɨke-kañɨpi nɨ-wowoñe tɨñgɨmɨk. 10 Tɨmbi Yesulɨ enguk, “Nɨm mɨsɨndemɨk, ña notnai Galili ñanelɨñdok enbɨmbi, wandɨñ ñam nambɨnekalɨñ.”
11 Tam tɨpet endɨ gwañgwañiiloñ ñañɨlɨmbi, mik ama sum ka-dɨkñeñgɨlɨñ endoññan nanin dɨwɨndɨ it kwelan undane ñambi, nepek gɨtɨk sumnan indañguk wolok kasat wɨn tapma ama biesɨla tɨ-semgɨlɨñ. 12 Tɨmbi tapma ama biesɨlɨ Juda ama biesɨ dɨwɨn en gɨta kɨmɨn tɨmbi, ñɨndɨñ tɨnelɨñdok e-topbi, wolok tuop tɨñgɨlɨñ: endɨ mɨnem asupgan mik amala embi 13 engɨlɨñ, “Sɨndɨ amatamda ñɨndɨñ enɨnekalɨñ, ‘Nɨndɨ dou-patnambi, gwañgwañiilɨ tim bɨmbi, dalandan kumbu tɨkembi ñalɨñ.’ Wɨndɨñ enekalɨñ. 14 Tɨkap manda wɨn Pilatolok pawan gɨnañ pɨukta, nɨndɨ mek ñam kambi, nepek ñɨn tɨ-dɨndɨm enambi, mɨlap no nɨm inda-samekak.” * Mik ama kena tɨñɨpi douañgɨlɨñ wɨn yandɨpmɨ kɨmyañgɨlɨñ. 15 Eumbi, mik amalɨ mɨnem wopum wɨn ep ñambi, ama biesɨlɨ manda eñgɨlɨñ wolok tuop tɨñgɨlɨñ. Tɨmbi manda walɨ Juda amatamdok boñgɨpsɨnan eu sapakñe-tɨke-bɨñguk.
Yesulɨ gwañgwañiiloñ inda-sembi, kena tɨnelɨñdok enguk
16 Tɨmbi Yesulok gwañgwañii 11 endɨ Galili distrik ñambi, damañgan endɨ molo manda no enguk kwet jañgɨn wolok loñgɨlɨñ. 17 Loumbi, Yesulɨ wandɨñgan inda-semum kañbi mɨlelem tɨñmɨñgɨlɨñ. Gan dɨwɨsɨlɨ “Yesu en kamɨñ ba?” embi, gɨnañ tɨpet tɨñgɨlɨñ. 18 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañiiloñ ñasɨñgan ñambi enguk, “Bep Anutulɨ kunum kwet yambɨ-dɨkñeuttok gembɨ gɨtɨk wɨn naka nam-taleñguk. 19 Wala tɨmbi sɨndɨ kwet tuop ñambi, amatam gɨtɨk nokok gwañgwanai ep tɨmbɨ indanekalɨñ, wɨn Bep, Nɨñañ gɨt Dɨndɨm Woñ endok kosɨ plon yatnañ tuk i-sembi, 20 endɨkñe manda san-daut tɨ-sam-kuñgut wɨn gɨtɨk enɨ-daut tɨ-semumbi tañgone-talenekalɨñ. Nandañ: nak nain tuop sɨn gɨta ku-ta-ñawambi, kwettok nain taleukak wolok tuop.”

*28:14: Mik ama kena tɨñɨpi douañgɨlɨñ wɨn yandɨpmɨ kɨmyañgɨlɨñ.