16
Yesulɨ kɨmnan nanin mɨlakuk
Sabat patnandɨ nain taleumbi, Malia Makdala nanin en gɨta Malia Yakobo meñ tɨmbi Salome, endɨ salasalanan kandañ ñam, Yesulok dalandan saple-ñɨmnelɨñdok gwasap gɨt pama tul tuambi tɨ-jumɨt tɨñgɨlɨñ.
Kena nain kusei kɨmɨkɨmɨlɨnan sala mulum tɨmbɨmbi, tam endɨ mɨlapi isɨ bimbi, Yesulok sum telak wɨn kle ñañɨlɨmbi, kwet salañguk. Endɨ telak plon ñañɨpi, nɨsɨñgan nandɨ-mɨlatambi eñgɨlɨñ, “Nindɨ nɨp kɨmɨpi, kawat wopum sum yama masip patak wɨn munjupi, dlɨtom nɨmetak?” Wɨndɨñ eñɨpi ña sumnan tombi, deium ñaumbi kañgɨlɨñ wɨn: kawattɨ sum yama kɨmɨsip pakuk wɨn ikan munjulɨmbi, tambon kandañ ña pakuk. Kawat wɨn wopum sɨnɨk.
Tɨmbi endɨ sum gɨnañ lombi, ama gwañgwa no kɨt dɨndɨm kandañ pipalɨm kañgɨlɨñ, endok dasindasin ombap satnin sɨnɨk. Tamdɨ ama wɨn kañbi sɨlɨkñeñgɨlɨñ. Tɨmbi endɨ enguk, “Nɨm sɨlɨkñenelɨñ! Sɨndɨ Yesu Nasalet nanin kloñbat plon wɨkɨlɨñ en kanepi bañ, gan endɨ ñɨ nɨm patak. Kwel kɨnjangot ñɨ kawɨt! En ip mɨlalak. Kak, ñawɨt! Sɨndɨ gwañgwañii gɨt Petlo endoñ ñambi, ñɨndɨñ enbɨt, ‘Yesulɨ manda dama sanguk wolok tuopgan endɨ telak dama tɨ-sambi, Galili kwelan ñaumbi, wolok kanekalɨñ.’ ” Eumbi, gembɨnjɨ pɨum blañblañ tɨmbi, sum bim pi ñañgɨlɨñ. Pi ñañɨpi, mɨsɨñgɨlɨñda tɨmbi ama nola nepek nek indañguk wolok kasat nɨm tɨ-semgɨlɨñ.
Yesulɨ noliiloñ indambi, kunum gɨnañ loñguk * Nandɨ-tale ama dɨwɨndɨ ñɨndɨñ eañ: Maleko en manda ñɨn nɨm youkuk.
Kena nain kusei kɨmɨkɨmɨlɨnan Yesulɨ salasalanan kɨmnan nanin mɨlapi, dama sɨnɨk Malia Makdala nanin endoñ indañguk. (Lap kandañ endɨ yal kolan kɨt tambon tɨpet tam endoñ gɨnañ ep kle-kokuk.) Yesulɨ tam endoñ indaum 10 pɨ-ñambi, ama Yesu gɨta kuñgɨlɨñ endoñ ñañguk. Ña yambumbi, kut-blanbla e-palɨñɨlɨmbi, nepek nek indañguk wolok tuop kasat tɨ-sembi 11 eñguk, “Yesu kaik palɨmbi kat.” Gan amalɨ manda wɨn nandumbi tlal tɨñguk.
12 Wolok siñgi kandañ gwañgwañiit tɨpet endɨ Jelusalem it kwelan nanin pɨ-ñañɨlɨmbi, Yesu siñgin walan tɨkɨleumbi inda-semguk. 13 Inda-semum undane-ñambi, nosiila kasat tɨ-semgɨmɨk. Gan endɨ nandumbi, wɨn bo tlalgot tɨñguk.
14 Tɨmbi gwañgwañii 11 endɨ nana na-palɨñɨlɨmbi, Yesulɨ siñgi endoñ bo inda-semguk. Inda-sembi, amatam en mɨlalɨmbi kañgɨlɨñ endok mandanjɨ nɨm nandɨ-kɨlɨk tɨmbi, gɨnañ kwambɨ tɨmbi, nandum tlal tɨñguk wala enombɨñguk.
15 Tɨmbi enguk, “Sɨndɨ kwet tuop ñambi, nokok gɨñgɨt manda kɨndem ñɨn amatam gɨtɨkta eu sapakñaneukak! 16 No endɨ miti tuk i-talembi, gɨñgɨt manda kɨndem nandɨ-kwambɨñ dalakta, en wakan Yambattɨ tɨke-kɨmɨlekak. Gan no endɨ nandum tlal tɨlakta, enlok kusei tɨmbɨ dakleumbi, tambon ombɨ-tɨkeukak. 17 Tɨmbi Yambattɨ amatam gɨñgɨt manda kɨndem nandɨ-kwambɨñ dañ wɨn ep tɨmbɨ pañgɨtaumbi, kundit engano ñandin tɨnekalɨñ: endɨ yal kolan nokok kotna plon ep kle-kopi, manda komblin kwet dɨwɨndoñ wɨn enekalɨñ. 18 Tɨkap endɨ malet sañan upmat kɨsɨlɨ tɨke-lonelɨñ ba tuk kolan upmat nanelɨñ, nepek walɨ nɨm ep tɨmbɨ kolanekalɨñ. Tɨmbi endɨ wakan ama jɨmbasat endok plon kɨsɨ kɨmɨpi ep tɨmbɨ kɨndem danekalɨñ.”
19 Wopum Yesulɨ manda wɨn enɨ-taleumbi, Yambattɨ kunum gɨnañ tɨke-loñguk. Tɨke-loumbi, Yambat enlok kii dɨndɨmnan pip palɨmbi, yakan kunum kwet yambɨ-dɨkñeamɨk.
20 Tɨmbi gwañgwañiilɨ kwet tuop ñambi, gɨñgɨt manda kɨndem eu pɨñguk. Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, Wopumdɨ mandanjɨ kwambɨñ dawɨktok ep tɨmbɨ pañgɨtaumbi, kundit engano sɨnɨk tɨñgɨlɨñ.

*16:8: Nandɨ-tale ama dɨwɨndɨ ñɨndɨñ eañ: Maleko en manda ñɨn nɨm youkuk.