7
Pol adi Kolinhi metamdi welehik mu kahiledok yeniŋguk
O notneye, nemek momooŋ undiniŋ hinek u inditok gigit yodapmaŋit doktiŋa nemek madimadikeŋ wondi welenik be siginik tubugeŋgeŋ tilak u youtewalanda-yaneem. Tiŋa Bepaŋdok nadiminene loune gikiŋgoŋ timiŋa welenik walaniŋ hatiyaneem. Hidi adi welehik kamehep mu tiyaneeŋ. Indi kadakaniŋ nemu tihamgumun. Be hidi’walaŋ nemenemek fana nemu tugumun. Be hidi’walaŋ nemenemek kaka mu holom moŋgokumun. Nu mede yoŋ adi haniŋkadaka tiŋa mu yolat. Nu kobuk-kabe aeiku indiŋ haniŋat, “Welenikdi hehifolokeneeŋ habukahileyam.” Woŋ adi indi hidut wanaŋ kumundok be hatidok unduŋ tiyam. Walanedi hidi’walaŋkade youdihiŋa halune maŋgoŋ lakataŋgoŋ haniŋkwekweŋeeŋ hanintilolat. Nu mebihik agaŋ nadiwe welene kulema tilak doktiŋa welefigita nai foloŋ nadifo wapum mintanamulak.
Pol adi Kolin yokwetneŋniŋ mede kahat nadiŋa weleŋ utumba tuguk
Indi Masedoniya kwetneŋ busuwaaŋ dediŋ tiŋa foloonik kulemaune hatine tugumun. Iŋoŋ adi foloonik diniŋ figita eŋ welenik gineŋ munta mintanimbune welenikdi igumuta mu tiŋa kolokoloŋgoŋ tiyaugumun. Mulabumuŋ eŋ welemulap nadiiŋ yeniŋkulemalak Bepaŋ, adi kuyeŋ indi ninikulemadok yoŋa Taitus tubulodaune udaneeŋ buguk. Ala adi buguk wondoktiŋa moŋ, adi hidi welemomooŋ mede nimbune nadiŋa buguk u ninimbune nadiŋa welenik kulemaguk. Tiŋa nutok nadikunakunale hati tiŋale kobulabulayeiŋ eŋ nu nehiulihidok gigine tiiŋ, u ninimbune welemomooŋ wapum nadigut.
Welefigita nadiŋa kedebadok
Nu koom pepa niŋ youhamuŋa welefigita tubumintahamgut, wondoktiŋa welefigita mu nadilat. Pepa u youkut nai uŋaniŋ adigili walane kadakaguk. Yoŋ adi agaŋ nadilat, uyadi nai muniniŋ-kabe hogok welefigita tubumintahamguk. Kaŋ yoŋ adi agaŋ welemomooŋ nadilat. Woŋ adi welefigita nadigiŋ wondoktiŋa moŋ, adi tobo welefigitadi hehitubu-lodaune wele tubutakale tigiŋ, wondoktiŋa nu nadifo hinek tilat. Bepaŋ’walaŋ nadisuhebet foloŋ takaliŋa welefigita walaniŋ nadigiŋ doktiŋa indi’walaŋ mededi mu hehitubu-kadakaguk. 10 Welefigita walaniŋ wondi wele tubutakale tubumintaune meeniŋdi utumbadok. Ala nediyeŋ welefigita undiniŋ nadiwaakdi kougoŋ mindaŋkade wondok nadikadaka mu tibaak. Eŋ welefigita kwetfoloŋ medi nadinadi talik foloŋ mintalak wondi kumuŋ tubumintalak. 11 U mube kaiŋ. Welefigita Bepaŋ’walaŋkade buguk adi hidi’walaŋkade nemek momohi fee hinek tubumintaguk. Bepaŋ adi pilap titiŋdok haniŋgigineguk. Kaŋ hidi pilali medehik tubudidimegiŋ. Adi hehitubu-lodaune me yom tuguk u nintogiŋ. Unduŋ tiŋa Bepaŋdok munta tigiŋ. Nai indidegoŋ adi inditok nadiŋa nadikunakunale hati tiiŋ. Tiŋa me yom tuguk u tubudidimedok gigine tiiŋ. Kwanai tiiŋ hogohogok u kaŋ nadine hidi yadi yomnit mokit tiiŋ. 12 Koom pepa youhamgut woŋ adi me yom tuguk aditok tiŋa moŋ, be kadakaniŋ tiyemguk aditok moŋ. Adi mede haninene Bepaŋ’walaŋ namanda foloŋ mede tiloloŋhik diniŋ mebi miŋgoŋ mintadakaledok youhamgut. 13 Ala hidi undugoŋ hinek tiŋa yegiŋ e, welenik tubukulemagiŋ.
Kolinhi me adi Taitus welemomooŋ timiŋgiŋ
Tiŋa welenik tubukulemagiŋ u hogok moŋ, adi hidi wanakaŋ Taitus welemomooŋ timimbune buune indi nadifo kisaŋ hinek tugumun. 14 Nu agaŋ koom haniutumbaaŋ hanintilooŋ Taitus niŋgut mede, wondi yalaŋ tiŋa nu mu nehitubu-mekaguk. Hidi mede hanimbene folooŋ tubudapmaguk. Undiniŋgoŋ Taitus hiditok youtumba mede niŋgut u maaŋ folooŋnit iŋgoŋ tuguk. 15 Noli indiŋ, Taitus yeŋ hidi’walaŋkade uune aditok nadiune loune adi’walaŋ mede tiloloŋ tigiŋ. Adi titiŋhik u kaŋ nadiŋa adi weleŋdi hidi habukahile hinek tilak. 16 Kaŋ nuye indiŋ nadikwambundalat. Hidi kougoŋ mindaŋkade titiŋ hogohi mu tiŋa titiŋ kedehi hogok tiyaneeŋ, unduŋ doktiŋa nadifo tilat.