5
Ananiya gut Safaila’walaŋ kahat
Josep adi unduŋ tuguk kaŋ me niŋ wou Ananiya dut tamŋiŋ Safaila adi kwehik tuwadok yobune tuwagiŋ kaŋ tamŋiŋ dut yonadiŋa muneeŋ diki nehitok boiŋa diki Aposel hekidok Ananiyadi moŋgo wooŋ yemiŋa kunilit hamulat yeniŋguk. Yenimbune Pitadi niŋguk, “Du maŋgoŋde Sadaŋ nadimimbune welege gineŋ fotokiŋa galamulune muneeŋ diki datok boiŋa Uŋgoniŋ Munabuli yalaŋ nilaŋ. Kwet be muneeŋ u da’walaŋ hogok. Daneeŋ boidok be kunilit boidok u da nadilaŋ. Kaŋ maŋgoŋde yalaŋ undiniŋ nanilaŋ? Du mehinek yalaŋ yenilat yo Bepaŋ yalaŋ nilaŋ.”
Unduŋ yobune Ananiya adi mede u yanadiŋa maaŋ kumuŋa hakuk. Kaŋ metamdi gigit u nadiŋa hehele tigiŋ. Kaŋ mekuyahidi buŋa folooŋ dabaŋ u tumula tiŋa wooŋ wenefulagiŋ. Kaŋ muniniŋ hali melenai awa lufomkulitniŋ dapmaune tamŋiŋdibo yohoi kumuŋguk u mu nadiŋa buguk kaŋ Pitadi niŋguk, “Muneeŋ i kwet tuwaune moŋgolumuk hogohogok-ku be?”
Unduŋ nimbune yoguk, “Eeŋ, muneeŋ moŋgolumut hogohogok uŋakoŋ.”
Unduŋ yoguk kaŋ Pitadibo niŋguk, “Du tiŋa yohoge, hidi Wapum’walaŋ Uŋgoniŋ Munabuli-kube tikamanda timimuk?” Unduŋ niŋa niŋguk, “Me yohoge folooŋ dabaŋ tiŋa wooŋ wenefulaŋit heki adi dubo gehi-ibibemuŋa une yeyemeŋ yakiiŋ.”
10 Unduŋ nimbu nai uŋaniŋgoŋ Pita kayoŋ foloŋ maaŋ kumuŋguk. Kumumbune mekuyahi fooŋ bemŋa wooŋ yohoi wenegiŋneŋ uŋgoŋ haŋgalaŋ yehiwenegiŋ. 11 Unduŋ tubune kayoŋbop eŋ metam hogohogok adi u nadiŋa hehele kisaŋ tigiŋ.
Aposel hekidi Bepaŋ kunumneniŋ’walaŋ kudi mebimebi tigiŋ
12-15 Metam nadisukilitihinit adi wooŋ Siloŋyotneŋ Solomon’walaŋ walanda gineŋ uŋoŋ bopneyagiŋ. Kaŋ metam noli adi wooŋ yehitomboyoutdok iŋgoŋ adi nadisukilitihinitdi hogok bopneiŋneŋ yoŋa nadibedi tagiŋ. Unduŋ doktiŋa wohiye hogok yeniŋtilooŋ yeniutumbayagiŋ. Iŋgoŋ mindaŋ metam feedi nadisukiliti tiŋa yehitomboyoukiŋ. Unduŋ tubune Aposel heki adi Bepaŋdi saŋiniŋ yembune kudi uŋgoniŋ hinek u metam bophik gineŋ tagiŋ, kaŋ metam noli yagithinit yanagi buŋa talipmeŋ gulup iyemiŋa Pita’walaŋ woliniŋdi yehiwehemilu kedebadok yoŋa yapmeune deihaliwagiŋ. 16 Kaŋ metam noli Jelusalem fawineŋ yokwet kuyahikuyahineŋ itowagiŋ adi yagithinit eŋ yabaphinit yanagila buune wanaŋ yehitubu-kedebadapmaune wagiŋ.
Aposel heki Jesu wou doktiŋa kudi mebimebi tiyemgiŋ
17 Unduŋ tubune Siloŋyot diniŋ Talitimeŋ Wapum eŋ me noliŋiye, Sadusi heki adi Aposel heki yabunadiune tuwot mu tuguk kaŋ bopneeŋ yonadiŋa 18 yanagila wooŋ yot fafaŋeniŋneŋ yapmegiŋ. 19 Iŋgoŋ timiŋ Wapum’walaŋ aŋelodi yot fafaŋeniŋ diniŋ taliyeme u dilitomyemiŋa yanagila fakaŋ fooŋ wooŋ yeniŋguk, 20 “Hidi Siloŋyot maaneŋ fooŋ metam Hatihati Kobut diniŋ Mede Momooŋ wanakaŋ hinek yenindapmaneŋ.” 21 Unduŋ yenimbu Aposel heki adi aŋelo’walaŋ maŋiŋ mede tagimneeŋ heleune Siloŋyotneŋ metam Mede Momooŋ yenihautagiŋ.
Unduŋ tulune Siloŋyot diniŋ Talitimeŋ Wapum eŋ me noliŋiye adi mu nadiŋa Judame heki’walaŋ talitimeŋ yenimbu bugiŋ kaŋ noŋgoŋ bopnegiŋ. Bopneeŋ kumondulum heki yenimbune Aposel heki yanagitne yot fafaŋeniŋneŋ ugiŋ. 22 Wosuwaaŋ kagiŋ e uŋoŋ mu hakiŋ, kaŋ buŋa indiŋ yeniŋgiŋ, 23 “Indi yot fafaŋeniŋ yeyemeŋ wooŋ me yeme kadoko tiiŋ heki yabuŋa yeme kamun adi tehepnit yalak, iŋgoŋ yeme dilitomuŋa maaneŋ fooŋ kane uŋoŋ nebek nemu halak.”
24 Unduŋ yenimbune memik Siloŋyot kadoko tagiŋ’walaŋ talitimeŋ eŋ Siloŋyot diniŋ talitimeŋ heki adi dediŋ tiŋit yo nadigiyoŋgiyone tigiŋ. 25 Kaŋ me niŋ busuwaaŋ yeniŋguk, “Hidigili! Me yot fafaŋeniŋneŋ yapmeŋit adi kotigoŋ wooŋ Siloŋyotneŋ metam Jesu’walaŋ Mede Momooŋ yeniyeniŋ tiiŋ.”
26 Unduŋ yenimbune nadiŋa mikme Siloŋyot kadoko tagiŋ’walaŋ talitimeŋ adi me noli yanagila Siloŋyotneŋ wooŋ Aposel heki kotigoŋ yanagila bugiŋ. Adi widihiŋa yanagila bubuŋdok nadigiŋ iŋgoŋ unduŋ tubune metamdibo kawadedi widihineneŋ yoŋa muntaŋ hogok yanagila bugiŋ.
27 Yanagila buŋa me wapuhi bopneeŋ hakiŋneŋ yapmeune Siloŋyot diniŋ Talitimeŋ Wapumdi indiŋ yeniŋguk, 28 “Indi koom Jesu wou foloŋ metam mu yenindidimedok haniŋgumun, iŋgoŋ hidi mede i yobu Jelusalem maaneŋ agaŋ hautalak. Hidi unduŋ tiŋa Jesu indi ulukumuŋgumun-kube ninine tiiŋ.”
29 Unduŋ yeniŋguk kaŋ Pita tiŋa Aposel nolidi yogiŋ, “Indi Bepaŋ’walaŋ maŋiŋ mede ula kwetfoloŋ me hidi’walaŋ mahik mede tagimnedok u talik nemu hatak. 30 Hidi Jesu koloŋdabek foloŋ ulukumuŋgiŋ iŋgoŋ papaniye’walaŋ Bepaŋdi kumuŋ gineniŋ koti tubupilakuk. 31 Bepaŋ ne Judahi indi kadakaniŋnik sigilulum tinene tumolokutnimdok nadiŋa Jesu tubupilali tiŋalooŋ kohoŋ didimeniŋneŋkade kameeŋ Talitimeŋ eŋ Tubuloda-me nindapmaguk. 32 Unduŋ doktiŋa indi Uŋgoniŋ Munabuli dut nemenemek u mintaguk wendok sigiyakadi tiyam. Metam nediyeŋ Bepaŋ’walaŋ maŋiŋ mede tagimneiŋ adi Uŋgoniŋ Munabuli yemulak.”
33 Aposel hekidi mede unduŋ yenimbune me wapuhi adi kwihita tiŋa widihikumuŋdok nadigiŋ, 34 iŋgoŋ Falisi niŋ wou Gameliyel adi Judahi’walaŋ Yodoko Mede hinale ala metamdi kaune loloŋnit hinek tuluguk, adi pilali yali yenimbune Aposel heki yanagila fakaŋde fougiŋ. 35 Kaŋ me wapuhi indiŋ yeniŋguk, “Isilaehi me notneye, hidi mewoi i nemek tiyemne kaŋ nadinadiŋila tineŋ. 36 Koom me niŋ wou Tiudas adi ne me wapum yobu metam 400-di adut tomboyoukiŋ iŋgoŋ mindaŋkade ulukumuŋ tigiŋ kaŋ metamŋiye adi momodapmaune kwanaiŋiŋ fikuk. 37 Mindaŋ me niŋ Galiliniŋ wou Judas adi kiyapdi wohiye kutibune yatuwat nai foloŋ metam fee yenimbune kelegiŋ iŋgoŋ me u ulukumuŋ tiŋa metamŋiye maaŋ widihi tigiŋ kaŋ momopupuhenegiŋ. 38 Unduŋ doktiŋa mewoi i nemek mu tiyemnim. Biyabune hatiŋa kwanaineneeŋ, ala u kwetfoloŋ me’walaaniŋ nobu taneŋ kaŋ kedem fiilaak. 39 Eŋ Bepaŋ’walaaniŋ nobu taneŋ kaŋ u hidi tuwot mu yehitifoneeŋ. Tigene hidigoŋ Bepaŋ mik timineeneŋ ala.”
40 Unduŋ yenimbu me wapuhi adi Gameliyel medeŋiŋ nadiune folooŋ tubune Aposel heki yenimbu labune widihiŋa Jesu wougigit koti mu yoyaudok yo yenihep tubu fougiŋ. 41 Fowooŋ nadigiŋ, Bepaŋdi kedem hinek nadinimbune me wapuhidi Jesu wougigit doktiŋa nihitubu-mekaŋ kedem nindihiŋit yo nadifo tiŋa ugiŋ.
42 Unduŋ tiyemgiŋ iŋgoŋ fiit adi gigine tiŋa helemahelemaŋ Siloŋyotneŋ eŋ metam yohineŋ molomolom Jesu Kilisto diniŋ Mede Momooŋ tomboyoula yeniyaugiŋ.