2
Koomkwaha hatihati hogoli hatigiŋ
Hidi koomkwaha kadakaniŋ hogoli hinek tiŋa kumuhi hatigiŋ. Uyadi kwetfoloŋ hatihati tali foloŋ hatigiŋ. Unduŋ hatiŋila kunum kwet lekiŋgoŋhik foloŋ hamap hatakneŋ uŋoŋ munabuli hogohi hatiiŋ adi’walaŋ mapmehik’walaŋ mede tiloloŋ tihatigiŋ. Adi’walaŋ munabulidi nai indidegoŋ biyagoŋ hinek metam mede wobuhinit’walaŋkade kwanai tilak. Indi maaŋ koom aditok tuwolit hatidapmaaŋ welenik komi diniŋ nadigalika moŋgola hatigumun. Tiŋa foloonik diniŋ eŋ welenik nadisunik diniŋ mede tiloloŋ tiŋa, adi undihi mintaaŋ kumuŋdok gigit tugumun.
Bepaŋdi nihitubu-kaikaaŋ kunum gineŋ hatidok nipmeguk
Indi unduŋ hatigumun iŋgoŋ Bepaŋ adi welekulemaŋiŋ wapum halimilak doktiŋa welesiloŋ wapum tinimiŋa mede wobunik doktiŋa kumuŋgumun indi Kilisto dut wanaŋ nihitubu-kaikaguk. Nadiiŋ be? Hidi yadi siloŋ tobogoŋŋiŋ doktiŋa hehitubu-kedebaguk. Biyagoŋ kuyoŋ, adi yadi Kilisto Jesu gut wanaŋ nihitubu-kaikaaŋ saŋiniŋŋiŋ nimiŋa kunumdok gigit wanaŋ nipmeguk. Uyadi kougoŋ mindaŋkade indiŋ mintadok yoŋa tuguk. Kougoŋ adi, adi’walaŋ siloŋ tobogoŋ muse wapum woŋ adi Kilisto Jesudut welekulema tinimiŋa taŋakiyenimbaak. Nadiiŋ be? Adi siloŋ tobogoŋ tihamuŋa nadisukilitihik doktiŋa hehitutumbaguk. Uyadi hide nemek niŋ tubune moŋ. Bepaŋ welesiloŋŋiŋ doktiŋa unduŋ tihamguk. Be kwanai niŋ tigiŋ doktiŋa wondiniŋ tuwaŋiŋ mu hamuŋguk, uyadi moŋ. Unduŋ doktiŋa hide’walaŋ wohiye mu yoŋa tiloloŋdok. 10 Indi yadi Bepaŋdi Jesu Kilisto doktiŋa metam gitipmuhi nihitubu-mintalak. Tiŋa koom titiŋ kedem Bepaŋdi metamŋiyedi keledok nadiguk uŋgoŋ takalidok ninilak.
Behepneŋhidi yopmaŋ busuwagiŋ
11 Hidi yadi Judahi moŋ, tiŋa Judahi’walaŋ feknit mokit. Kaŋ Judame heki adi foloohik foloŋ fekhinitdi hiditok fekhinit mokit haniiŋ. 12 Agaŋ nadiiŋ. Koom hidi Kilistonit mokit hatiyagiŋ. Tiŋa Isilae me adi yokwet molom unduŋ hatilune hidi nalum hatigiŋ. Eŋ adi yadi netok mebit yeniŋa yokwambunda mede yembune hidi niŋkadehi tiŋa kohombalim hatigiŋ. Biyagoŋ hinek, unduŋ tiŋa welehikdi nemek folooŋ niŋdok nadikunakunale mu tiŋa Bepaŋnit mokit hatigiŋ. 13 Nai indidegoŋ adi hidi Bepaŋ’walaŋ hatihati mu nadiŋa kweetniŋ hatigiŋdi Kilisto Jesudut kadiŋa Kilisto’walaŋ naŋgatdi hehitubu-walandaune Bepaŋ’walaŋkade busuwaaŋ hatiiŋ.
Jesudi mik-kwadi ulatiŋa foune welekubugoŋ tugumun
14 Kilisto negoŋ kulema tubumintanimbune bop kubugoŋ tiyam. Adi’walaŋ kulemadi mebop lufom hatigumun lekiŋgoŋnik foloŋ mik-kwadidi kamehep fafaŋeniŋ hakuk u wiyakula, nihikiulune bop kubugoŋ tiŋa hatiyam. 15 Uyadi Moses’walaŋ Yodoko Mede gineŋ dokoniŋgoŋ eŋ yohepyohep fee yoŋit u ne’walaŋ sigiŋdi Bepaŋdok dumuŋ hemiŋa tumolokukuk. Unduŋ tiŋa mebop lufom adi’walaŋ kwehikoŋ foloŋ mebop gitipmuŋ, kubugoŋ tubumintaune kulema mintaguk.* Judame Yodoko Mede takaligiŋ eŋ me niŋkadehi indi Jesu Kilisto nadisukilitimiŋa bop gitipmuŋ kubugoŋ mintanene kulema mintalak. Judame Yodoko Mede kamehatiŋa Bepaŋ mu nadisukilitimiŋgiŋ adi Bepaŋ sigilulum timiŋgiŋ doktiŋa adi molomgoŋ hatiiŋ. 16 Adi koloŋdabek foloŋ kumuŋa mebop lufomuk u niniŋkulemaaŋ nihikiulune kubugoŋ mintanene Bepaŋ dut nihikiukuk. Unduŋ tiŋa mik-kwadi hakuk u ulune foguk. 17 Unduŋ tiŋa busuwaaŋ niŋkadehi hatigiŋ hidi eŋ Bepaŋ’walaŋ metam hatigumun indi wanaŋ kulema diniŋ mede ninimbune nadigumun. 18 Tiŋa undugoŋ talik tubudidimenimguk doktiŋa indi Munabuli kubugoŋ kahileeŋ Baŋ’walaŋkade yawam.
Jesu’walaŋ kayoŋbop adi Bepaŋ yoli
19 Unduŋ doktiŋa nai indidegoŋ nalum eŋ buit mu hatiiŋ. Hidi yadi agaŋ metam nadisukilitihinit noli adut yohiwahi tigiŋ eŋ Bepaŋ’walaŋ kayoŋbopŋiye tigiŋ hatiiŋ. 20 Bepaŋ ne kayoŋbopŋiŋ u aposel eŋ polofet heki’walaŋ kwanaihik foloŋ tubumintaguk. Eŋ kayoŋbop wondiniŋ daŋiniŋ adi Jesu Kilisto ne tuguk. 21 Adi’walaŋkade metam nadisukilitihinit hogohogokdi tomboyoutnene bediŋa Wapum’walaŋ Siloŋyot uŋgoniŋ tilak. 22 Biyagoŋ kuyoŋ, Uŋgoniŋ Munabulidi hidi undugoŋ adi’walaŋkade hehitomboyoulune Bepaŋ’walaŋ yoli tiiŋ.

*2:15: Judame Yodoko Mede takaligiŋ eŋ me niŋkadehi indi Jesu Kilisto nadisukilitimiŋa bop gitipmuŋ kubugoŋ mintanene kulema mintalak. Judame Yodoko Mede kamehatiŋa Bepaŋ mu nadisukilitimiŋgiŋ adi Bepaŋ sigilulum timiŋgiŋ doktiŋa adi molomgoŋ hatiiŋ.