3
Yodoko Mede diniŋ talik kelegiŋ
O Galesiyahi metam kaulehi! Hidi nediyeŋ wele tubufit tihamguk? Jesu Kilisto koloŋdabek foloŋ ukiŋ adi’walaŋ folonamandap hanindidimewe dauhik folooŋ hinekdi kagiŋ. Yoŋ adi nemek kubugoŋdok haninadiwit. Munabuli moŋgokiŋ u dediŋ tiŋa moŋgokiŋ? Yodoko Mede be takaliŋa moŋgokiŋ, be Mede Momooŋ nadiŋa nadisukilitiŋa moŋgokiŋ? Maŋgoŋde nadikaule tihatiiŋ? Munabuli diniŋ talik tububihila kelegiŋ ala me’walaŋ saŋiniŋ moŋgolaŋa Munabuli’walaŋkade deti wooŋ gali fafaŋeneeŋ? Folofigita wapum nadigiŋ uyadi hogok mintahamfit be tuguk? Biyagoŋ, folooŋnit mokit nobu tuguk kaŋ. Munabuli hamuŋa yagithik tubukedebakedeba tihamulak eŋ Bepaŋ’walaŋ kudi noli tihamulak, adi Yodoko Mede takalidok be nadisukiliti tiŋa Mede Momooŋ nadiiŋ wendoktiŋa tilak?
Abalaham’walaŋ talik keledok
Abalaham adi undugoŋ timiŋit. Adi yadi Bepaŋ nadisukilitimimbune me didimeniŋ niŋguk. Unduŋ doktiŋa indiŋ nadineŋ. Nadisukilitihinit adi Abalaham’walaŋ yalakiŋiye folooŋ. Meeniŋ fekhinit mokit adi Bepaŋ nadisukilitimimbune yomhik dapmaune yehitubu-didimewaak, biyagoŋ kuyoŋ, unduŋ degoŋ tiŋa koomkwaha nadisuŋa Abalaham’walaŋ gigitmede indiŋ yobune Youkudip Mede gineŋ youkiŋ. “Meeniŋ Judahi’walaŋ feknit mokit adi du’walaŋ kahaŋ moŋgodapmaneeŋ.” Biyagoŋ hinek, unduŋ doktiŋa Abalahamdi nadisukiliti talik yaliguk uŋakoŋ yaliŋa takalineeŋdi adi’walaŋ kahaŋ kahileneeŋ.
Nadisukiliti doktiŋa hatihati kahiledok
10 Eŋ Yodoko Mede diniŋ kwanaidi daŋiniŋ hayembune hatineeŋ adi yadi hakinit tineeŋ. Indiŋku youkiŋ hatak oŋ. “Yodoko Mede youhebet tigiŋ ukabe nemu lahutdok. Nebek niŋdi lahulaak adi yadi hakinit tibaak.” 11 Yodoko Mede diniŋ maaneŋ hatibune Bepaŋdi nadiune yomhik dapmaune walandadok tuwot moŋ. Unduŋ doktiŋa mede yendi didimeniŋ hinek yolak. “Nediyeŋ Bepaŋ’walaŋ dawi gineŋ walaniŋ hatibaak adi nadisukilitiŋiŋ doktiŋa hatihati kahilewaak.” 12 Yodoko Mede folooŋ adi nadisukilitidok mu yoŋit. Uyadi indiŋ yoŋit. Yodoko Mede keleeŋ kwanaiŋiŋ tubudapmawaakdi kedem hatiluwaak.
Jesu adi inditok tiŋa hakinit tuguk
13 Youkudip Mede niŋ indiŋ hatak, “Meeniŋ bem foloŋ yehitebiŋit adi yadi hakidok gigit.” Biyagoŋ kuyoŋ, Jesu adi unduŋ tiŋa indi’walaŋ haki nilom-moŋgokuk, tiŋa Yodoko Mede diniŋ haki u tumolokutnimguk. 14 Kaŋ Jesu Kilisto doktiŋa Abalaham diniŋ kahaŋdi meeniŋ hogohogok kedem yehikahaŋnewaak. Ala Bepaŋdi koom Munabulidok yofafaŋeguk uyadi nadisukiliti tiŋa moŋgokam.
Bepaŋ’walaŋ Yodoko Mededi yofolok medeŋiŋ tuwot mu kelekulaak
15 Notneye, nu yadi nemek fiili gineŋ kamekaaŋ yobe. Meeniŋ niŋ adi kumuŋbene kohoŋdikidok gigit yeniŋguk u nebek niŋdi ulaŋa wahiŋkade mede niŋ tuwot mu yobek. 16 Unduŋ doktiŋa nadisukiliti diniŋ kohoŋdiki adi Abalaham eŋ yalakiŋiŋdok-ku yeniŋit oŋ. Yalakiŋiye feedok mu yoŋit. Kubugoŋdok hogok yoŋit, uyadi Kilistodok-ku yoŋit oŋ. 17 Nu indiŋdok yolat. Bepaŋdi koomkwaha nadisukiliti diniŋ kohoŋdiki wondiniŋ gigit yoguk, kaŋ mindaŋkade gulet 430 dapmaune Yodoko Mede yobihikuk. Ala Yodoko Mede* Yodoko Mede Mosesdi yemguk wendok Yofolok Komi yoiŋ. mindaŋ yoŋit wendi dediŋ tiŋa gigitmede timeŋ yoŋit ulune fowek? U tuwot moŋ. 18 Nadisukiliti diniŋ kohoŋdiki uye Yodoko Mede doktiŋa moŋgotdok hale tuguk binek adi gigitmede doktiŋa moŋgotdok tuwot mu tibe tuguk. Bepaŋ adi yadi nadisukiliti diniŋ kohoŋdiki uyadi siloŋŋiŋ doktiŋa Abalaham mimiŋdok gigit niŋguk.
Yodoko Mede adi yagigi hahatdok mu yoŋit
19 Kei! Kaŋ Yodoko Mede maŋgande yoŋit? Uyadi mede wobu doktiŋa yobihiliŋit, ala fafaŋeniŋ hahatdok moŋ. Abalaham’walaŋ yalaki, gigitmede diniŋ molom, mintaune tabadok yoŋit. Yodoko Mede uyadi aŋelo mahikdi yoŋit, tiŋa Moses me lekiŋgoŋnik foloŋ nihikiula hatiguk adi’walaŋ kohoŋ foloŋ kameŋit. 20 Me lufom adi mede yofafaŋe titiŋdok nadiŋa meeniŋ yehikiula me lekiŋgoŋ hatilak adut kedem tidemek. Iŋgoŋ Bepaŋ adi kubugoŋ doktiŋa ne hogok Abalaham gut yofafaŋeguk.
Yodoko Mededi meeniŋ welehik mu tubukaikawaak
21 Kaŋ Yodoko Mededi Bepaŋ’walaŋ gigitmede kelekulaŋa kibikoŋ tilak be? Unduŋ titiŋdok hatuwek binek adi biyagoŋ Yodoko Mededi yom tubufikudapmaaŋ hatihati fofooŋ nimiliwek. 22 Meeniŋ wanakaŋ hogohogok kadakaniŋ diniŋ folok gineŋ hatiyam. Mebinik unduŋ Youkudip gineŋ yobihikiŋ. U biyagoŋ kuyoŋ, ala Jesu Kilisto nadisukilitimiŋa gigitmede diniŋ folooŋ moŋgotneem, u hogok hatak.
Koomkwaha adi folok gineŋ hatigumun
23 Judahi indi koomkwaha nadisukilitinit mokit hatiyanene Yodoko Mededi nihi-ibiune folok gineŋ hakanene nadisukiliti diniŋ gigitmededi miŋgoŋ mintahautaguk. 24 Unduŋ doktiŋa Yodoko Mededi nihitubu-didimeeŋ Kilisto’walaŋkade nipmeguk, uyadi nadisukilitinit tinene yomnik dapmaune Bepaŋ dut kifolok titiŋdok unduŋ tuguk.
Jesu dut kadiŋa namandap kubugoŋ tugumun
25 Indi yadi nadisukiliti diniŋ talik mintaune u takaliŋa unene Yodoko Mededi nihitubu-didime kwanai tuguk u agaŋ dapmalak. 26 Kaŋ hidi yadi Jesu Kilisto nadisukilitimiiŋ doktiŋa wanakaŋ hogohogok Bepaŋ’walaŋ wapmihiŋiye tigiŋ hatiiŋ. 27 Imeyout tihamuŋa Kilisto dut hehitomboyouliŋit hidi wanakaŋ hogohogok Kilistodi dahidahihik tubune dahiune foguk. 28 Kaŋ wendoktiŋa Juda me eŋ Gilik me, loloŋnit eŋ fofoŋnit, me eŋ tam, molomolom hatihati u dapmaune hidi wanakaŋ hogohogok Kilisto Jesu dut kadiŋa kubugoŋ tiiŋ. 29 Hidi yadi Kilistodok gigit tigiŋdi Abalaham’walaŋ yalakiŋiye folooŋ hinek hatiiŋ. Unduŋ tiŋa gigitmededi yolak wendok tuwolit kohoŋdiki moŋgo hatineeŋ.

*3:17: Yodoko Mede Mosesdi yemguk wendok Yofolok Komi yoiŋ.