5
Agaŋ nihifiyakuliŋitdi kotigoŋ folok gineŋ mu fofondok
Foloknit mokit hatidok Kilistodi fiyakutnimguk. Unduŋ doktiŋa nebek niŋdi folok gineŋ hapmeŋ tipilapilaye kwanai titiŋdok hanimbune moŋ yeniyaneeŋ. Nu Poldi indiŋ hanimbe nadineŋ. Hidi foloohik foloŋ Judahi’walaŋ fek tubune Kilistodi hidi’walaŋkade folooŋnit mokit tibaak. Kotigoŋ gigineeŋ hanihinakawit, nebek niŋ adi folooŋ foloŋ Judahi’walaŋ fek tibaak adi yadi Yodoko Mede hogohogok wanaŋ tilodapmaune tuwot tibaak. Yodoko Mede tilonene yomnik dapmaŋdok yoiŋ, hidi yadi Kilisto gut yofolok tigiŋ u agaŋ dokolak eŋ siloŋ tobogoŋ u hidi’walaŋkade folooŋnit mokit tilak. Kaŋ indi yadi Munabuli’walaŋkade ulodikilitiŋa nadisukiliti tinene yomnik dapmandok nadiŋila hatiyam. Kilisto Jesu’walaŋkade wooŋ feknit hatihati eŋ feknit mokit hatihati u wanaŋ folooŋnit mokit yodok. Nadisukiliti diniŋ kudi adi welesiloŋ mintaune wendok kubugoŋ folooŋ yodok.
Yotubufit me heki’walaŋ buukaaŋdi Mede Momooŋ diniŋ ime tilik gineŋ mu fowaak
Hidi Jesu’walaŋ Mede Momooŋ talik gineŋ kedem tububihila yaugiŋ. Yaulune nebek niŋdi kamehep tihambune mede folooŋ hinek sigilulum timiŋgiŋ. Kwanai hogoli u Bepaŋ’walaŋkade mu mintaguk. Adi yadi hanihehimane tilak. Kale buukaŋŋiŋ adi nemek kambaŋgit hinekdi nanaŋe kabot gineŋ foune nanaŋe wanaŋ buukadapmawek. 10 Hidi nu’walaŋ mede mu wabineeŋ. Uyadi Wapum doktiŋa hiditok nadibedi mu tiŋa yolat. Eŋ meeniŋ wendi be wendi welehik tubufilaak adi yadi wendiniŋ yomdok kibikoŋ moŋgolaak. 11 Notneye, nu yadi meeniŋ Judahi’walaŋ feknit titiŋdok yenimbe tugut binek memik dediŋ tiŋa tinamne tigiŋ? Unduŋ yenimbe tugut adi koloŋdabekdok nadikadaka u maaŋ dapmawe tuguk. 12 Welehik eŋ nadinadihik ula tifoiŋ, meeniŋ undihi adi sigihik gitnem diki hogok moŋ, folooŋ wanaŋ dobukut titiŋdokbo yoŋ!
Foloknit mokit hatiŋila nemek kaka mu titiŋdok
13 Notneye, hidi yadi foloknit mokit hatidok hanihehimaneŋit. Iŋgoŋ oŋ, foloknit mokit hatihatidi yooŋ tihambune foloohik diniŋ mede tiloloŋdok moŋ, adi welesiloŋnit kitubuloda titiŋdok hanihehimaneŋit. 14 Biyagoŋ kuyoŋ, Yodoko Mede kiulaŋa indiŋ yoŋit, “Datok nadilaŋ undugoŋ nokedok nadiluwaaŋ.” 15 Hidi yadi medehikdi tosiwe tiŋa kiutkiut titawooŋ liweneeneŋ yoŋa munte mede i hanilat.
Uŋgoniŋ Munabuli’walaŋ titiŋ eŋ Wele Komi diniŋ titiŋ
16 Unduŋ doktiŋa indiŋ yolat, hidi yadi Munabuli’walaŋ saŋiniŋ foloŋ ulodikilitiŋa hatiyaneeŋ. Unduŋ tiŋa welehik komi diniŋ siloda kwanai mu tiyaneeŋ. 17 Biyagoŋ kuyoŋ, welehik komi’walaŋ nadigalikadi Munabuli sikele tilak, eŋ Munabulidi welehik komi sikele tilak. Biyagoŋ hinek, adi yadi unduŋ tiŋa mindobu tubune hidi nemek tine yoiŋ u kedem mu lodaaŋ tiiŋ. 18 Munabulidi hehitubu-lodaaŋ hanagilune Yodoko Mededi me bomboŋgi mu tihambaak.
19 Welehik komi diniŋ kwanai u hebihat mu tilak, uyadi indiŋ hatak. Kefifile, timadimadike, tinanadifo, 20 kwet yabaweŋ gikiŋgoŋ tiyemtiyem, upmuŋ sitnaŋ, mik-kwadi, kinintiŋafo, me noli’walaŋ nemenemekŋiŋ doktiŋa kanadigalika, kwihita, mede kiyokiyo, danedane, danepupuhene, 21 yofitet, ime fafaŋeniŋ be kale nanaŋe wapum nanaŋ, eŋ nemek noli. Nemek undihidok agaŋ koom haniŋgut, ala i kotigoŋbo hanimbe. Nediyeŋdi kadakaniŋ yotafomun u tineeŋ, adi yadi kunum foloŋ Bepaŋ’walaŋ hatihati momooŋ hatak u mu kahileneeŋ.
22 Kaŋ Munabuli diniŋ titiŋ adi indiŋ hatak. Welesiloŋ, nadifo, kulema, welekulema, nadiloda, titiŋ kedem, mede yoyam u didimeŋgoŋ takalitakali, 23 kulemaŋgoŋ, welenikdi dokoniŋgoŋ hatihati. Biyagoŋ hinek kuyoŋ, Munabuli diniŋ titiŋ i yotafoyam i titindok adi kamehep nemu hatak.
24 Kilisto Jesudok gigit hatiiŋ adi yadi hatihatihik komi siloda eŋ kadakaniŋ diniŋ weleyouyoutnit u agaŋ koloŋdabek foloŋ ulune dapmaguk. 25 Uŋgoniŋ Munabulidi hatihati nimilak, doktiŋa Uŋgoniŋ Munabuli nadiminene hatihati be titiŋnik hogohogok gineŋ kedem nihititiŋeneune takaliyaneem. 26 Sigitiŋalo tiŋa kinintiŋafo mu tiyaneem, tiŋa undugoŋ nemenemek meeniŋ noli’walaŋ wendok yabunadigalika mu tiyaneem.