2
Me loloŋnit be fofoŋnit titiŋ kubugoŋ tiyemdok
Notneye, hidi Wapumnik holiholiŋenit, Jesu Kilisto nadisukilitimiiŋdi me niŋ loloŋnitdok titiŋ niŋ be fofoŋnitdok titiŋ niŋ mu tiyemaneeŋ. Nu yadi indiŋdok yolat. Bophik yotneŋ me niŋ fukut homogineeŋ tinahukut momooŋ tiŋa baak, kaŋ adi’walaŋ sigineŋ me niŋ dahidahiŋiŋ bulagineŋ eŋ kadakaniŋ dahiŋa labaak. Kaŋ hidi me dahidahiŋiŋ momooŋ kudikudinit adi’walaŋkade dauhik diweeŋ indiŋ nineeŋ. “Du buŋa pop foloŋ iŋoŋ it.” Unduŋ niŋa fiyewakaŋ aditok indiŋ nineeŋ. “Du guŋandiŋ yaleŋ” be “Fooŋ bahiŋ foloŋ uŋgoŋ it.” Biyagoŋ kuyoŋ, hidi lekiŋgoŋhik foloŋ metam tinahukuthik doktiŋa yehidaneiŋ uyadi welehik maaneŋ nadinadi hogoli hinek kamehebiune hatak doktiŋa nemek u tubufikiiŋ.
Notneye momohi, mede i yobe nadineŋ. Bepaŋdi metam dedihi yehidaneeŋ yabukahileguk? Biyagoŋ hinek, kwetfoloŋ fiyewakahi hatiiŋ adi yadi nadisukilitihik duhuduhunit doktiŋa Bepaŋ’walaŋ hatihati kobuli kahiledok yehidaneguk. Eŋ uyadi nediyeŋ welehikdi kahile hinek tiiŋ aditok gigit kameyemguk. Kaŋ hidi yadi metam hambeep dauhik kahakaha yabune meka tiiŋ. Biyagoŋ kuyoŋ, nediyeŋ hehitiŋafooŋ kiyap’walaŋ hanagila wiiŋ? Uyadi bomboŋhinitdi tihamiiŋ. Unduŋ tihamuŋa Bepaŋ negut hatidok nadiŋa Kilisto wou foloŋ hehitomboyoukuk u yopekit tiiŋ.
Datok nadilaŋ undugoŋ nokedok nadiluwaaŋ. Bepaŋ’walaŋ Yodoko Mede daŋiniŋ unduŋ youliŋit hatak. Mede u biyagoŋ takaliŋa tubune utumbawaak. Eŋ metam fukufukuŋgoŋ tiyemineeŋ adi yom tubumintaune Yodoko Mededi metam mede wobu tiiŋ wondiniŋ mebi miŋgoŋ tubumintawaak. 10 Nebek niŋ adi Yodoko Mede noli kedem yehiulihiwaak iŋgoŋ kubugoŋ niŋ ulatifowaak adi yadi Yodoko Mede hogohogok ula moŋgofolak tibaak. 11 Maŋgande, yohomalam hidi kikabi tiŋa kefifile mu tidemeek yoguk adigoŋ du me mu ulukumumbaaŋ yoguk. Unduŋ doktiŋa du tamge bikabuŋa kefifile mu tibaaŋ iŋgoŋ me niŋ binek ulukumumbaaŋ woŋ adi du mede wobu tibaaŋ.
Yom bibiŋdok mede
12-13 Me niŋdi welekulema foloŋ yom bibiŋ mu tiŋa hatibaak adi yadi hatigene kibibo welekulema mu timindok. Yomŋiŋ uŋgoŋ bimimbu halaak. Unduŋ doktiŋa Jesu’walaŋ Mede Momooŋdi Yodoko Mede komi diniŋ folofolok gineniŋ nihifiyakulaak wondok nadinadiŋila mede yoyohik be titiŋhik didimeniŋgoŋ tiŋa hatiyaneeŋ. Welekulemanit hatibaak adi yadi mebi yodapmaŋ nai foloŋ munta mu tibaak.
Nadisukiliti folooŋnit u dediŋ?
14 Unduŋ doktiŋa notneye, me niŋdi nadisukilitinit hatilat yobaak iŋgoŋ titiŋ kedem mu tibaak, me undiniŋ adi nadisukilitiŋiŋdi kedem mu tubulodawaak. Nadisukiliti undiniŋdi dediŋ tiŋa kadakaaŋ liwe tibe tulune tubulodawaak? 15 I nadineŋ. Me be tam nohik niŋ adi haule be dahidahi eŋ nanaŋe be nemek undihidok baniŋ tulune 16 hidi’walaaniŋ niŋdi me be tam u indiŋ nimbek, “Du kedem wooŋ hatiluwaaŋ, tiŋa sububa tibaaneŋ ala folooge mutdi mukokome tuluwaaŋ eŋ nanaŋe natoki tuluwaaŋ.” Nebek niŋ adi mede unduŋ hogok yoŋa siloŋ mu tibaak kaŋ mede wondi noliŋiŋ u dediŋ tiŋa tubulodawaak? 17 Unduŋ doktiŋa nadisukiliti hogok tiŋa titiŋ momooŋ mu tibaak adi’walaŋ nadisukiliti u adi kumiiŋ yodok.
18 Iŋgoŋ me niŋdi indiŋ binek yobek. “Me noliyeŋ nadisukiliti tiiŋ, kaŋ me noliyeŋ titiŋ momooŋ tiiŋ.” Nu mede wendok adi indiŋ tubu-udanewit. Du nadisukiliti tilaŋ iŋgoŋ titiŋ momooŋ mu binek tilaŋ kaŋ nu nadisukilitige diniŋ folooŋ u detiŋa kadakalewit? Iŋgoŋ nu adi nadisukilitine diniŋ folooŋ u titiŋ momooŋ tibene wendi kedem ganindakalewek.
19 Du Bepaŋ kubugoŋ hatilak u agaŋ nadikwambundalaŋ. U kedem hinek tilaŋ. Iŋgoŋ oŋ, mede u yabap hekidi maaŋ nadikwambundaaŋ hehele tiiŋ. 20 Me walage hambeep, du! Nadisukiliti kedem tiŋa titiŋ momooŋ mu tilaŋ doktiŋa nadisukilitige u folooŋnit mokit tilak.
Titiŋ momooŋdi nadisukiliti ulihilak
21 Unduŋ tilaŋ ale mebi i nadi! Dadanik Abalaham adi mihiŋiŋ Aisak Bepaŋdok muni hemiŋ tibene alta foloŋ kameguk, nai uŋaniŋ Bepaŋdi nadimimbune yomŋiŋ dapmaguk. Uyadi Bepaŋ’walaŋ mede nadiŋa titiŋ kedem tuguk doktiŋa unduŋ tuguk. 22 Unduŋ doktiŋa agaŋ be kalaŋ. Abalaham’walaŋ nadisukiliti u titiŋŋiŋ momooŋ dut noŋgoŋ kwanainegumuk. Unduŋ doktiŋa titiŋ momooŋdi nadisukilitiŋiŋ u miŋgilaŋgoŋ tubudakaleguk. 23 Biyagoŋ kuyoŋ, unduŋ degoŋ tiŋa Abalahamdok Youkudip Mede indiŋ hatak u folooŋnit tuguk. “Abalaham adi Bepaŋ nadisukilitiune aditok nadimimbune me didimeniŋ tuguk.” Unduŋ doktiŋa Bepaŋdi me notne niŋguk. 24 Agaŋ be kaiŋ? Bepaŋ adi me niŋ nadisukilitiŋiŋdok hogok tiŋa nadimimbune me didimeniŋ mu tilak. Folooŋ hinek adi nadisukiliti tiŋa titiŋ maaŋ momooŋ tubune wondoktiŋa nadimimbune yomŋiŋ dapmalak.
25 Eŋ tali tam Lehap* Josuwa Fiye 2 eŋ Fiye 6 Yowo 22 wooŋ 25, uŋgoŋ kunali nadidok. adi maaŋ undugoŋ nadisukilitiŋiŋ diniŋ folooŋ titiŋ momooŋ tubune Bepaŋdi aditok nadiune yomŋiŋ dapmaguk. Adi yadi meyat Kanahan kwet kanadi tidene ugumukdi adi’walaŋ busuwagumuk kaŋ menot tiyemiŋa talik niŋ gineŋ yapmeune momoŋ ugumuk. 26 Wondok indiŋ hatak. Foloonik gineŋ munabut mu halune adi kumiiŋ. Undugoŋ me niŋ nadisukilitinitdi titiŋ momooŋ mu tilak adi’walaŋ nadisukiliti adi kumiiŋ.

*2:25: Josuwa Fiye 2 eŋ Fiye 6 Yowo 22 wooŋ 25, uŋgoŋ kunali nadidok.