25
Nai wapum diniŋ mede Jesudi yoyout tamkuya 10 foloŋ kamekaaŋ yoguk
“Bepaŋ’walaŋ Hatihati Uŋgoniŋ adi waabihem 10-di tigiŋ wendok tuwot kamekaaŋ yobit. Wabihem 10 adi bomboŋgi talipmeŋ buguk tubumintane kamaŋhik moŋgola ugiŋ. Wabihem 5 adi nadinadihinit mokit eŋ waabihem 5 adi nadinadihinit. Wabihem nadinadihinit mokit adi kamaŋhik kitili hogok kedem beŋa ugiŋ, iŋgoŋ imehik adi nemu ugolooŋ moŋgo ugiŋ. Kaŋ waabihem nadinadihinit adi kamaŋhik begiŋ agaŋ imehik maaŋ ugolooŋ moŋgola ugiŋ. Wooŋ woomge woomge nai kweheyeniŋ hinek moŋ woom kaŋ gweheyeeŋ wabi damo deihakiŋ. Kaŋ timiŋ lekiŋgoŋ hinek kutikuti niŋ indiŋ buguk, ‘Me bomboŋgi agaŋ bulak ale pilali wooŋ kaneŋ!’
“Kaŋ tamwoi adi pilali kamaŋhik yabu utumba tigiŋ. Tiŋa waabihem nadinadihinit mokit adi nadinadihinit indiŋ yeninadigiŋ, ‘Indi kamaŋnik agaŋ kumunimne tiiŋ ale ime neeŋ ugolonimneŋ.’
“Unduŋ yobu waabihem nadinadihinitdibo yeniŋgiŋ, ‘Indi wanakaŋ ime yendi tuwot mu tinimbek, ale hidi wooŋ kibikibiyotneŋ kamaŋhikdok ime tuwaneŋ.’
10 “Kaŋ adi uŋoŋ ha-ulune me bomboŋgi adi busuwaaŋ waabihem 5 tiulidokooŋ hautahinit yakiŋ u yabuyahaŋeeŋ wooŋ yot maaneŋ fogiŋ. Fooŋ taliyeme tehekilitiŋa hinamuni u nanadifo hatigiŋ. 11 Unduŋ ha-tulune waabihem nadinadihinit mokit adi udaneeŋ busuwaaŋ indiŋ kutigiŋ, ‘Wapum, kedembe taliyeme dilitomnimbeŋ.’
12 “Unduŋ kutiniŋgiŋ kaŋ indiŋ tubu-udaneyemguk, ‘Nu biyagoŋ hinek hanilat. Nu hidi mu nadihamulat.’
13 “Hidi Wapum baak diniŋ kadehati nai be melenai mu nadiiŋ. Unduŋ doktiŋa tiulidoko tiŋa woom hatiyaneeŋ.”
Jesudi yoyout tipilapilaye-me muneeŋ yawe begiŋ foloŋ kamekaaŋ yoguk
(Luk 19:11-27)
14 “Hatigene kougoŋ me bomboŋgi niŋdi tuguk wendok tuwolit hinek mintawaak. Me bomboŋgi niŋ adi kwet kweetniŋ wene tipilapilaye-meŋiye kutiyenimbu buune muneeŋŋiŋ yabudokomindok yoŋa daneyemguk. 15 Me niŋ muneeŋ 5 tausen miŋguk eŋ me noli muneeŋ 2 tausen miŋguk agaŋ me nolidok e muneeŋ 1 tausen miŋguk. Muneeŋ u yemguk woŋ adi kwanaihik diniŋ saŋiniŋ dedigoŋ hayemulak wendok tuwolithik nadiŋa yemguk. Muneeŋ yemdapmaaŋ biyabuŋa mauguk.
16 “Unduŋ tiŋa uguk, kaŋ me muneeŋ 5 tausen beguk adi fafaŋeŋ muneeŋ u kwanai miŋguk. Kaŋ fafaŋeŋiŋ diniŋ folooŋ muneeŋ 5 tausen nimaaŋ yehitubu-mintaguk. 17 Kaŋ me noliŋiŋ muneeŋ 2 tausen miŋguk adi maaŋ undugoŋ fafaŋeŋ muneeŋ 2 tausen nimaaŋ yehitubu-mintaguk. 18 Iŋgoŋ me muneeŋ 1 tausen tuguk adi yadi bomboŋgiŋiŋ’walaŋ muneeŋ u tiŋa wooŋ kwet weneeŋ maaneŋ kameeŋ kufulahebi tuguk.
19 “Kaŋ bomboŋgi adi wooŋ nai kweheyeniŋ hatigene kotigoŋ udaneeŋ buguk. Busuwaaŋ tipilapilaye-meŋiye muneeŋ yemiŋa uguk wendok yeninadiwene yehibopneguk. 20 Kaŋ me muneeŋ 5 tausen beguk adi buŋa indiŋ yoguk, ‘Me bomboŋgi, du muneeŋ 5 tausen namguŋ kaŋ kwanai miŋgut diniŋ tomboyoula 5 tausen nimaaŋ tubumintagut.’
21 “Unduŋ yobune bomboŋgiŋiŋdi indiŋ niŋguk, ‘Du tipilapilaye-me momooŋ tiŋa mede nadinadigenit, tiŋa undugoŋ kwanai fiit iŋgoŋ momooŋ hinek tilaŋ doktiŋa kamiŋ kwanai folooŋ diniŋ kadokome hinek gapmewit. Ale buŋa bomboŋgige’walaŋ nadifo kwetneŋ hatibeŋ.’
22 “Unduŋ tubune me muneeŋ 2 tausen begukdibo buŋa yoguk, ‘Me bomboŋgi, du muneeŋ 2 tausen namguŋ kaŋ kwanai miŋgut diniŋ tomboyoula 2 tausen nimaaŋ tubumintaguk.’
23 “Unduŋ yobune bomboŋgiŋiŋdi indiŋ niŋguk, ‘Du tipilapilaye-me momooŋ tiŋa mede nadinadigenit, tiŋa undugoŋ kwanai fiit iŋgoŋ momooŋ hinek tilaŋ doktiŋa kamiŋ kwanai folooŋ diniŋ kadokome hinek gapmewit. Ale buŋa bomboŋgige’walaŋ nadifo kwetneŋ hatibeŋ.’
24 “Kaŋ agaŋ me muneeŋ 1 tausen tugukdibo buŋa yoguk, ‘Me bomboŋgi, nu adi du’walaŋ mebige agaŋ nadilat. Du adi me koŋgolondaŋ, tiŋa kwanai mu tiŋa me nolidi kwanaineeŋ tubumintaune bedok hati yolaŋ. Tiŋa undugoŋ, me noli’walaŋ dinina gineŋ moŋgotna kaka tilaŋ. 25 Unduneŋ doktiŋa nu munta tiŋa kwet weneeŋ maaneŋ kufulahebe hatak ala tubu-udanegamulat.’
26 “Unduŋ yobune bomboŋgiŋiŋdi mede toboniŋ indiŋ tubu-udanemiŋguk. ‘Du tipilapilaye-me hogoli tiŋa hatiliweliweŋ tilaŋ. Nu kwanai mu tiŋa me nolidi tubune folooŋ hogok moŋgotdok yolat, tiŋa undugoŋ me noli’walaŋ dinina gineŋ moŋgotna kaka tilat, 27 nu’walaŋ mebine undiniŋ u agaŋ nadiŋa maŋgoŋde muneeŋne u me nolidok mu yembune kwanaineeŋ noli maaŋ yehitubu-mintaaŋ boinamulune buŋa moŋgoletit?’
28 “Unduŋ yoŋa tipilapilaye-me noli indiŋ yeniŋguk, ‘Adi unduŋ tiŋak doktiŋa muneeŋ 1 tausen u lomtiŋa me muneeŋ 10 tausen boihatilakdok mimbut. 29 Nebek niŋ adi nemek miŋgiŋ u boiŋa hatibune kaŋ tomboyoulimimbune feegoŋ tibaak. Eŋ nebek niŋ nemek miŋgiŋ u mu kame hatibune kaŋ lomtubune hogok hatiluwaak. 30 Eŋ tipilapilaye mihi hatiliweliweŋ tilak woŋ adi mambip gineŋ silone tukulune fooŋ uŋoŋ hali kobulabulayeeŋ maŋiŋ sikilitiŋa masiŋkilip hati toluwaak.’ ”
Jesudi titiŋnikdok tuwolit nibunadiŋa nihidanewaak
31 “Hatigene Me Kobumuŋ adi aŋeloŋiye dut Mapme Wapum kunum namandap filimpipitnit mintadakaleeŋ mapme’walaŋ kumopop tehindilendileŋnit foloŋ ila baak. 32 Unduŋ tiŋa metam kwetkwet yehimanedapmaune buŋa hebeŋ gineŋ bopnedapmaneeŋ. 33 Kaŋ kadokome niŋdi dompa eŋ meme yehidanelak wendok tuwot yehidaneeŋ dompa kohoŋ didimeniŋneŋkade yehibopnewaak eŋ meme heki adi kohoŋ kapmadineŋkade yehibopnewaak.
34 “Unduŋ tiŋa Mapme Wapum loloŋnit kohoŋ didimeniŋneŋkade yatneeŋ indiŋ yenimbaak. ‘Batnedi kahaŋ tihamguk, hidi buŋa wooŋ Bepaŋ hebeŋ gineŋ Hatihati Uŋgoniŋ kahileut. U koom kunum kwet tububihila kameeŋ tiulidokohamguk. 35 Hidi nemek indiŋ tinamgiŋ doktiŋa. Map tibe nanaŋe namgiŋ. Mane galiune ime namgiŋ. Nu me nalum bene yohineŋ henapme ikiŋ. 36 Dahidahidok baniŋ tibe nehitubu-lodaaŋ dahidahi namgiŋ. Yagit tiŋa halene nabudokogiŋ. Yot fafaŋeniŋneŋ halene wooŋ nabugiŋ.’
37 “Unduŋ yobune metam didimehidi indiŋ yoneeŋ, ‘Wapum, du nanaŋe map daŋ tuguŋ kaŋ nanaŋe hegamgumun? Be ime map kwet deŋgoŋ tuguŋ kaŋ ime gamgumun? 38 Be me nalum buune yotnineŋ daŋ hegapme ikumun? Be dahidahidok baniŋ daŋ tuguŋ kaŋ dahidahi gamgumun? 39 Tiŋa undugoŋ yagit gineŋ be yot fafaŋeniŋneŋ nai deniŋ halune wooŋ gabugumun?’
40 “Unduŋ yobune Wapumdi indiŋ yenimbaak, ‘Nu biyagoŋ hinek hanilat. Notneye fofoŋhinitdok welesiloŋ kwanai-kabe niŋ tiyemgiŋ uŋakoŋ nutok tinamgiŋ tilak.’
41 “Unduŋ yoŋa yakaleeŋ kohoŋ kapmadineŋkade yatneeŋbo indiŋ yenimbaak, ‘Haki tihamŋit hidi tabaut! Hidi adi wooŋ Batnedi Sadaŋ tiŋa aŋeloŋiyedok kudup heyemguk kumukumuŋnit mokit yadalakneŋ uŋoŋ foneŋ. Hidi indiŋ tigiŋ doktiŋa: 42 Nu nanaŋe map tibene nanaŋe nemu namgiŋ. Eŋ mane galiune ime nemu namgiŋ. 43 Be me nalum bene yohineŋ mu henapme ikiŋ. Eŋ dahidahidok baniŋ tibene nemu namgiŋ. Be yagit gineŋ be yot fafaŋeniŋneŋ hatiluwene mu wooŋ nabugiŋ.’
44 “Unduŋ yenimbune kohoŋ kapmadineŋkade yatneeŋ hekidibo indiŋ yoneeŋ. ‘Wapum, du kwet deŋandiŋ hinek nanaŋe ime map tuguŋ kaŋ mu gehitubu-lodagumun, eŋ kwet daŋ yotnineŋ mu hegapme ikumun be dahidahidok baniŋ tuguŋ kaŋ mu gamgumun? Tiŋa undugoŋ kwet daŋgoŋ yagit gineŋ be yot fafaŋeniŋneŋ halune mu wooŋ gabugumun?’
45 “Unduŋ yobune indiŋ yenimbaak, ‘Nu biyagoŋ hinek hanilat. Notneye fofoŋhinitdok welesiloŋdok-kabe nemek nemu tiyemgiŋ uŋakoŋ nu nemu tinamgiŋ tilak.’
46 “Unduŋ doktiŋa adi wooŋ hatihati hogoli, folofigitanit dapmaŋ mu tibaak gineŋ foneeŋ. Kaŋ metam didimehi adi wooŋ Hatihati Momooŋ dapmandapmaŋnit mokit kahileneeŋ.”