18
Bepaŋdi Dewit tubulodaune mik gineŋ fafaŋeeŋ yalakapmeguk
Yahwe, du kubugoŋdi saŋiniŋne, wendoktiŋa welenedi gabukahile hinek tilat.
Yahwe adi kadokone, tiŋa adigoŋ gimbahaŋne fafaŋeniŋ. Wapumdi momooŋ hinek nabudokolak, tiŋa adigoŋ hebi-itne kwet tilak kaŋ kedem hatilat. Wapum adi kweletalak wondok tuwolit tiŋa yahehewe tinamulak. Adi kotigoŋ nanagila nabudokodok saŋiniŋ halimilak.
Nu Yahwe ninadiwene adi nehitubu-lodaune memikneyedi tuwot mu nehitubu-kadakaneŋ. Wendoktiŋa adi wou nintiloit.
Kumuŋnedi tawa niŋdi nehi-ibikilitiiŋ wendok tuwot nehitubu-dulalak. Kaŋ memikneyedi mik tinamiiŋ adi imeŋgwaŋdi buŋa nehikufulalak undiniŋ nabugoŋ. Muniniŋ agaŋ kumumbit, kaŋ tawa niŋdi nehi-ibikilitiiŋ wendok tuwot tibek. Kaŋ bom adi nehikumuyedok woomhat tilak.
Kaŋ nu welemulap nadiŋa Yahwe kutnimbulabulaye tilat. Nu Wapumne ninadiwene adi kedem nehitubu-lodawek. Adi yadi yolineŋ haliŋa medene diniŋ woliniŋ hogok nadiwek. Kaŋ yonadinedi magi gineŋ mintaune nadiwek.
Wendoktiŋa Wapum adi kwihita tilak. Tiŋa yobune kwet kenim tilak, eŋ kweboboe hapmeneŋ kwet daŋiniŋ hakiiŋ tibitim kisaŋ hinek tiiŋ.
Timei ginaneŋ mupmuk labulak. Kaŋ kudumebem maŋiŋ gineŋ labulak wendi nemek fee yehidalak.
Adi mulukwaŋ liliwenekula foune mulukwaŋ gouyeniŋdi kayoŋ hapmeneŋ kamehep tilak.
10 Adi aŋelo foloŋ ilune woleeŋ bulak. U adi sububa papali bagi heki’walaŋ undiniŋ, ala Bepaŋ foloniŋ uŋgoŋ ilune nagila pilap hinek woleeŋ bulak.
11 Adi ne uŋgoŋ yobune mambipdi tumulune hatak. Tiŋa undugoŋ gwi mulukwaŋ mambipnit wendi kelemadidapmaune hatak.
12 Kaŋ filimpit tiŋa sifo muŋkulap toŋa kwet tubu-hautalak. Eŋ kudup gut gwi munilit munilit wondi mulukwaŋ gouyeniŋ u youbulagineeŋ maaŋ foyamuk.
13 Yahwe adi kunum foloŋ hali mulukwaŋdi tawaaŋ muŋkulap tolak unduŋ kutifiyelak. Kaŋ metamdi Bepaŋ loloŋnit’walaŋ kutifiyeŋiŋ diniŋ maŋiŋ woliniŋ nadiiŋ.
14 Tiŋa memik heki filimpitdi tebe wele fiyagila yalambune momopupuheneiŋ.
15 Yahwe, du me kadakahi yenintolaŋ, woŋ adi sububa fafaŋeniŋ hinek niŋdi buŋa yehifedi-liliwenekutak wondok tuwolit hinek. Kaŋ imeŋgwaŋ kainiŋ hinek kwet hatak u miŋgilaŋgoŋ mintalak, eŋ kwet diniŋ daŋiniŋdi maaŋ undugoŋ mintadakale hinek tilak.
16 Wapum adi kunum foloŋ hali kohoŋ kihiwalune foune nohonelak. Nu adi me niŋ ime fuliŋ gineŋ fooŋ kumuŋdok tilak undiniŋ. Iŋgoŋ Bepaŋdi kotigoŋ nanagitak. 17 Tiŋa adigoŋ me nutok mu nadinamiiŋ eŋ nutok memik kisaŋ hinek tinamiiŋ heki’walaŋ kohohik gineniŋ kotigoŋ nanagitak. Meheki weŋ’walaŋ saŋiniŋhikdi nu’walaŋ saŋiniŋne kalakapme tilak.
18 Koom nai hogoli niŋ mintaune mik tinamne nehikelegiŋ, iŋgoŋ oŋ, Yahwedi nabudokoguk.
19 Adi unduŋ tiŋa nabudokoune memik heki yabuhebi tiŋa momo-ugut. Adi weleŋdi nabukahile hinek tilak doktiŋa kotigoŋ nanagikuk.
20 Nu titiŋ didimeniŋ takalilat wendok tuwolit Yahwedi momooŋ hinek tinamulak. Tiŋa undugoŋ, nu yom nemu tugut unduŋ doktiŋa Yahwedi kahaŋ momooŋ hinek tinamulak. 21 Nu Yahwe’walaŋ Yodoko Medeŋiŋ didimeŋgoŋ kelelat. Nu kudi kadakaniŋ tiŋa Bepaŋne nemu bikabugut.
22 Nu helemahelemaŋ Yodoko Medeŋiŋ didimehi wondok nadiŋa medeŋiŋdok sigilulum mu timilat. 23 Adi agaŋ nadilak, nu nemek nemu tibe kadakaguk. Tiŋa undugoŋ nu kadakaniŋ tibaatneŋ yoŋa fafaŋe tugut. 24 Unduŋ doktiŋa Yahwedi titiŋne didimeniŋ wendoktiŋa nadiŋa momooŋ hinek nabudokolak. Maŋgande, adi agaŋ nadinamulak, nu yomnenit mokit.
25 Bepaŋ, du biyagoŋ hinek medege tagimneeŋ me nediyeŋ du gehikelehinakalak u tubulodalaŋ. Tiŋa undugoŋ me nediyeŋ didimeniŋ hatiŋa yom nemu tilak, adi yadi momooŋ timilaŋ. 26 Du metam nediyeŋ welehik momohidok adi momooŋ tiyemilaŋ. Eŋ metam nediyeŋ kadakaniŋ tiiŋ adi yadi memik tiyemilaŋ. 27 Metam nediyeŋ nehitok nadiune fofoŋ tilak undihi adi kotigoŋ yanagitaŋ, eŋ metam nediyeŋ nehitok nadiune loloŋ tilak aditok adi toboniŋ nadiyembune fofoŋnit tilak.
28 Yahwe negoŋ hautane, doktiŋa Bepaŋne negoŋ mambipne liliwenekutnamulak. 29 Bepaŋ negoŋ memikneye widihi yehikele titiŋdok saŋiniŋ namulak. Tiŋa undugoŋ saŋiniŋhik tubugweheyeyemdok saŋiniŋ namulak.
30 Bepaŋ’walaŋ titiŋ adi momooŋ hinek tiŋa didimeniŋ hogok. Wendoktiŋa adi nemek niŋ titiŋdok yofafaŋelak undugoŋ tubune mintalak.
Metam nediyeŋ memik fiyeŋ doktiŋa momoŋ Yahwe’walaŋkade wiiŋ adi yadi momooŋ hinek yabudokolak. 31 Yahwe kubugoŋdi Bepaŋ hinek. Adi kubugoŋdi gimbahaŋnik.
32 Tiŋa adigoŋ talik yaulatneŋ saŋiniŋ namuŋa nabudokolak. 33 Adi nehitubu-lodaaŋ kwet hamham gineŋ yaudok kayone kale moiŋdi yawiiŋ wendok tuwot tubu-kilitiune momooŋ hinek yaulat. Tiŋa kweboboe foloŋ hayauluwene momooŋ hinek nabudokolak. 34 Adi mik titiŋdok nanindidimeeŋ tebe miŋ fafaŋeniŋ dediŋ hamaneeŋ tubu-gweheyedok u maaŋ nanimbune tilat.
35 Wapum, du nabudokooŋ saŋiniŋgedi nehitubu-lodaaŋ kotigoŋ nanagikuŋ. Du kubugoŋdi nehitubu-lodaune metam namandahik foloŋ me wotnenegigitnit tugut.
36 Du talikne yali yaudok tubu-hamandanamguŋ doktiŋa kayone yahihili mu bideneguk. Tiŋa undugoŋ mu maaŋ nukuk.
37 Nu memikneye yehikeleeŋ yohonelat. Tiŋa pilap mu udaneeŋ bulat. Mokoŋ. Nu widihidapmaŋ hinek tiŋa udaneeŋ bulat. 38 Unduŋ tiyembene adi kotigoŋ tuwot mu pilakiiŋ, nu widihiliwewene adi wabiŋa kayone foloŋ baigoŋ deihakiiŋ.
39 Memikneye gut mik titiŋdok dagoŋ saŋiniŋ namulaŋ. Tiŋa dagoŋ nehitubu-lodaune adi mulelem tinamiiŋ. 40 Da’walaŋ saŋiniŋge doktiŋa memikneye sigilulum tinamuŋa momoiŋ. Nu memik tinamiiŋ u widihikumuŋ tilat.
41 Nebek neeŋ yehitubu-lodawek yoŋa kutiiŋ, iŋgoŋ nebek niŋdi nemu yehitubu-lodaiŋ. Kaŋ Yahwe kutiniiŋ, iŋgoŋ adi maaŋ undugoŋ adi’walaŋ kutikutihik mu nadiyemilak.
42 Nu yehitubu-kadakawene sububadi kwam yehifedikutak dabugoŋ tiiŋ. Tiŋa undugoŋ memik heki talipmeŋ dagik yalilat wendok tuwot yehiyali-moŋgofolat.
43 Du nehitubu-lodaune me fokohinitdi mu nehitubu-kadakagiŋ. Dagoŋ metam mu nadigamiiŋ heki’walaŋ me mapme napmeguŋ. Kaŋ metam mu nadiyemilat hekidi buŋa kwanai tinamgiŋ. 44 Me kweetniŋhi buŋa mulelem tinamiiŋ, tiŋa medene nadiŋa pilap hinek tagimneiŋ. 45 Adi saŋiniŋhik lohiŋa hehele kisaŋ tiiŋ, unduŋ tiŋa moŋ kaŋ hebi-it kwethik gimbahaŋ fafaŋeniŋnit u bikabuŋa buŋa nu hebetne foloŋ hatiiŋ.
46 Yahwe adi hatilak, adigoŋ helemahelemaŋ saŋiniŋ namulak. Wendoktiŋa wou nintilolat. Bepaŋ adi Tubulodane wendoktiŋa wougigitŋiŋ niŋa tilolat. 47 Negoŋ nehitubu-lodaaŋ kibibo memik tinamiiŋ yehibefolak. Adi kubugoŋdi metam Bepaŋ mu nadisukilitimiiŋ heki hebetneneŋ yapmelak.
48 Wapum, dagoŋ nehitubu-lodaune memik hekidi mu nehitubu-kadakaiŋ. Biyagoŋ hinek, Wapum, du dagoŋ nehitubu-lodaune mik gineŋ fafaŋeŋ memikneye yehimoŋgofolat. Du nehitubu-lodaune mikme fafaŋehidi mu nulukumiiŋ. 49 O Yahwe, wendoktiŋa nu mebop noli mu nadisukilitigamiiŋ heki lekiŋgoŋhik gineŋ ganintiloit, eŋ kap nadifonit hinek toŋa wohoge yotiloit.
50 Wapumdi Dewit, nu mapme nehitubu-dakaleguk. Tiŋa helemahelemaŋ nehitubu-lodaune mik gineŋ fafaŋe tilat. Adi nu nabukahile hinek tilak, undugoŋ yalakineye kougoŋ mintaneeŋ maaŋ undugoŋ yabukahile hinek tibaak.