2
Efeso Kayoŋbop mede kameyemguk
Me wendi koti tomboyoula Jon indiŋ niŋguk. “Efesohi Kayoŋbop’walaŋ aŋelohikdok mede indiŋ youleŋ. Hinantilamek 7 kohoŋ didimeniŋdi moŋgola kamaŋ boidok kwehik 7 goldi tiŋit lekiŋgoŋhik gineŋ uŋambuŋat tilakdi hiditok indiŋ yolak. Nu titiŋhikdok, be kwanaihikdok, be fafaŋehik diniŋ mebi a nadilat. Hidi yadi me kadakahi yabukabeleeŋ biyabu mu tiiŋ. Unduŋ doktiŋa me nolidi inde aposel yoŋa yalaŋ yobune yalaŋ medehik diniŋ mebi tubudakalegiŋ. Tiŋa fafaŋe tiŋa hatiŋila nutok tiŋa mik-kwadi gineŋ folofigita nadiŋila nadigweheyenit mokit hatigiŋ. Iŋgoŋ oŋ, nu yadi nemek indiŋ doktiŋa hiditok nadiwene yomnit tilak. Hidi timeŋ nutok mohinek nadinamgiŋ iŋgoŋ kobuk indinde wondok tuwolit mu nadinamiiŋ. Koom fafaŋe tiŋa hatigiŋ iŋgoŋ nai indide adi gweheyeeŋ fofoŋ tiiŋ. Ale hidi wendok nadisuŋa welehik tubutakaleeŋ titiŋhik koom tigiŋ u kotigoŋ tineeŋ. Unduŋ mu tineeŋ adi nu busuwaaŋ kamaŋhik holomtibaat. Biyagoŋ kuyoŋ, welehik mu tubutakaleneŋ adi unduku tibaat oŋ.
“Iŋgoŋ titiŋhik niŋ tubune utumba tilak uye indiŋ. Nikolas meŋimeŋiyedi nemek tubune yabuŋa nadikadakaiŋ wondok adi nu maaŋ undugoŋ tilat. Munabulidi Kayoŋbop mede yenilak uyadi nebek niŋdi nadidakalewe kaŋ magi baigoŋ kametnadiŋa nadiwaak. Unduŋ doktiŋa meeniŋ niŋ adi kwanai fafaŋe tiŋa titawooŋ tubudapmaune Bepaŋ’walaŋ fiye momooŋ* Bepaŋ’walaŋ fiye momooŋ wou Gilik mede gineŋ adi “Paladais” yoiŋ. gineŋ hatihati bem diniŋ folooŋ mintalak u nanaŋdok kedem nindapmawaat.”
Simena Kayoŋbop mede kameyemguk
Me wendi koti tomboyoula Jon indiŋ niŋguk. “Simenahi Kayoŋbop’walaŋ aŋelohikdok mede indiŋ youleŋ. Timeŋ hatiguk eŋ mindaŋ hatibaak tiŋa kumuŋa kaikagukdi hiditok indiŋ yolak. Hidi mik-kwadi tihambune ikulema mu tiŋa fiyewakahi hatiiŋ u a nadilat iŋgoŋ oŋ, kunum gineŋ hidi’walaŋ bomboŋ fee ihamiiŋ. Tiŋa undugoŋ Judame nolidi mede kadakaniŋ haniŋa hanintifoiŋ u maaŋ a nadilat. Ala adi yadi Judame hinek moŋ, adi yadi Sadaŋ’walaŋ metamŋiye. 10 Hidi yadi nemek maŋiŋ mikit kotigoŋ mintahambaak wondok munta mu tiyaneeŋ. I nadineŋ, Sadaŋ adi tikamanda tihamdok hidi’walahi me noli yot fafaŋeniŋ gineŋ yapmewaak. Kaŋ hidi’walaŋkade mik-kwadi melenai 10 mintawaak. Iŋgoŋ oŋ, hidi yadi Bepaŋ’walaŋ mede didimeniŋgoŋ kamehatigene kumumbune hatihati fafaŋeniŋ diniŋ kuluŋ tehindilendileŋnitdi mokohambaat. 11 Munabulidi Kayoŋbop mede yenilak uyadi nebek niŋdi nadidakalewe kaŋ magi baigoŋ kametnadiŋa nadiwaak. Unduŋ doktiŋa meeniŋ nediyeŋ kwanai fafaŋe tiŋa titawooŋ tubudapmawaak adi yadi kumuŋ fafaŋeniŋdi mu tubukadakawaak.”
Pegamam Kayoŋbop mede kameyemguk
12 Me wendi koti tomboyoula Jon indiŋ niŋguk. “Pegamamhi Kayoŋbop’walaŋ aŋelohikdok mede indiŋ youleŋ. Miknoŋ maŋiŋ fukufukuŋ mikit kamehatilakdi hiditok indiŋ yolak. 13 Hidi yokwet hatiiŋ, wendiniŋ mebi a nadilat. Uŋoŋ adi Sadaŋdi yolikweli tuguk. Kaŋ hidi adigili nutok tiŋa medene didimeniŋgoŋ kame hatiiŋ. Nu’walaŋ mede tiloloŋ mohinek tuluguk, notne momooŋ Antipas, adi yohikwehik Sadaŋdi itoulakneŋ uŋgoŋ hinek-ku ukiŋ, kaŋ hidi nai uŋaniŋgoŋ nu nadisukilitinamuŋa gweheye mu tigiŋ. 14 Iŋgoŋ oŋ, nu hiditok nadiwene kabe-tuwot mu tilak. Hidi’walaŋ yohikwehineŋ meeniŋ noli hatiiŋ, adi Balamdi tuguk unduŋ tiiŋ. Balam adi indiŋ tuguk. Balakdi Isilae metam yehitubu-kadakadok nadiŋa Balam nimbune Isilae metam yenihohokeneune nemek welewele boiŋa Bepaŋ yoŋa bepaŋ yalayalaŋ muni heyemagiŋ. Unduŋ tiŋa siloda eŋ kefifile kwanai tiŋa kadakagiŋ. 15 Ala hidi’walaŋ yohikwehineŋ meeniŋ noli adi Nikolas meŋimeŋiye’walaŋ titiŋ u keleeŋ tiiŋ. 16 Unduŋ doktiŋa hidi welehik tubutakaleneŋ. Biyagoŋ hinek kuyoŋ, hidi unduŋ mu tineŋ adi nu pilap hinek buŋa meeniŋ undihi mane diniŋ miknoŋ mikitdi widihiwaat. 17 Munabulidi Kayoŋbop mede yenilak uyadi nebek niŋdi nadidakalewe kaŋ magi baigoŋ kametnadiŋa nadiwaak. Meeniŋ niŋ titiŋ fofooŋ gigine tiŋa titawooŋ tubudapmawaak adi yadi mana Mana adi nanaŋe Bepaŋdi Isilaehi kwet fiileŋ yemtoiguk. Kahat u Kisim Bek 16 gineŋ kunali kakaŋdok. hebiniŋ mintoiwaat. Tiŋa niŋ indiŋ, kawade fafau mimbaat. Tiŋa wou kobuli uŋgoŋ youle halune molom ne kubugoŋdi kaŋ nadiwaak.”
Tayataila Kayoŋbop mede kameyemguk
18 Me wendi koti tomboyoula Jon indiŋ niŋguk. “Tayataila Kayoŋbop’walaŋ aŋelohikdok mede indiŋ youleŋ. Bepaŋ’walaŋ mihi, dawi kudupmebem nabugoŋ, eŋ kayoŋ ain kudup dafafaŋeŋ giminiŋ diweiŋ nabugoŋ, adi hiditok indiŋ yolak. 19 Nu titiŋhik diniŋ, be welesiloŋhik, be nadisukilitihik, be kwanaihik diniŋ mebi agaŋ nadilat. Tiŋa folofigita mintahambune gigine tiŋa fafaŋe tiiŋ diniŋ mebihik maaŋ a nadilat. Tiŋa koom gigine tigiŋ iŋgoŋ kobuk adi gigine hinek tiiŋ, u agaŋ nadilat. 20 Iŋgoŋ oŋ, indiŋ doktiŋa nu hiditok nadiwene kadakalak. Hidi tam Jesebel kakabeleeŋ bikabune adi “na polofet tam” yoŋa nu’walaŋ metamneye yenihohokeneeŋ mede yeniyehitubu-didimeune bepaŋ yalayalaŋ’walaŋ hinamuni tiŋila siloda kadakaniŋ tiŋa kefifile kwanai tiiŋ. 21 Adi yadi weleŋ tubutakaledok nai timiŋgut, iŋgoŋ oŋ, adi weleŋ tubutakaleeŋ siloda tiŋa kefifile kwanaiŋiŋ bibiŋdok mu yolak. 22 Nadiiŋbe? Nu wendegoŋ tiŋa yobene yagit fafaŋeniŋ mintamimbune halaak, eŋ adut kefifile tiiŋ adi yadi yagit folofigita kisaŋ mintayembaak. Tam wendi’walaŋ titiŋ hogoli mu wabineeŋ adi unduku tiyembaat oŋ. 23 Tiŋa wapmihiŋiyedok yobene yagit fafaŋeniŋ tiŋa kumuneeŋ. Unduŋ tibene yokwetkwet kayoŋbop adi nu adi’walaŋ welehik diniŋ mebi nadidapmalat u nadidakaleneeŋ. Nu meeniŋ wanakaŋ titiŋhikdok kibikoŋ tubu-udanehambaat.
24 “Tayatailahi meeniŋ noli hidi yalaŋ mede u sigilulum timiiŋ, tiŋa meeniŋ nolidi Sadaŋ’walaŋ mede nadihinakayam yoiŋ, adi mu yehitomboyoukiŋ, hiditok indiŋ yobe nadineŋ. Nu hidi nemek malabumuŋ noli nemu hamulat. 25 Unduŋ doktiŋa nemek u be u hahamulak u gitagoŋ boihatilune busuwawaat. 26 Meeniŋ niŋ adi fafaŋeŋ nu nadilat u titawooŋ tubudapmawaak, adi yadi nu saŋiniŋ mimbene 27 tot fafaŋeŋ maliŋa meeniŋ Judahi’walaŋ feknit mokit kwetkwet hatitawiiŋ hati yehitubu-didimeŋ yabudokowaak. Tiŋa nemek kwet kabot nabugoŋ upupuheneyam unduŋ tiyembaak. Nu batnedi saŋiniŋ namuŋguk unduku aditokbo mimbaat. 28 Tiŋa bamholiŋa wapum maaŋ tomboyoula mimbaat. 29 Munabulidi Kayoŋbop mede yenilak uyadi nebek niŋdi nadidakalewe kaŋ magi baigoŋ kametnadiŋa nadiwaak.”

*2:7: Bepaŋ’walaŋ fiye momooŋ wou Gilik mede gineŋ adi “Paladais” yoiŋ.

2:17: Mana adi nanaŋe Bepaŋdi Isilaehi kwet fiileŋ yemtoiguk. Kahat u Kisim Bek 16 gineŋ kunali kakaŋdok.