3
Bepaŋdi titiŋ momooŋ tiŋa kadakaniŋ gineniŋ ninigikuk
Du adi’walaŋ nadinadihik tubukaikaune mapme be gapman, eŋ me loloŋhinit gikiŋgoŋ tiyemiŋa medehik tagimneyaneeŋ. Unduŋ tiŋa kwanai momohi mebimebi hakiiŋ u lodaaŋ taneeŋ. Unduŋ tiŋa metam noli yenimpekit mu tiyaneeŋ, be tosiwe maaŋ mu taneeŋ. Helemahelemaŋ adi kulemaŋgoŋ hatiŋa metam wanaŋ titiŋ momohi hogok tiyemaneeŋ. Da-ku agaŋ nadilaŋ, indi maaŋ koom nadinadinikdi didimeŋ mu halune mede wobu tagumun. Sadaŋdi niniŋkamanda tubune indi Bepaŋ’walaŋ talii mu kelegumun. Woŋ adi siloda mebimebi diniŋ tipilapilaye-meŋiŋ eŋ foloonik diniŋ nadigalika gineŋ hatiyagumun. Tiŋa undugoŋ indi koom me noli’walaŋ nemenemek u yabusilodaaŋ kikakwihita tagumun. Unduŋ tiŋa me nolidi memik tinimbune indi maaŋ undugoŋ kibibo memik tiyemagumun. Iŋgoŋ Bepaŋ Tubulodanik adi nibukahile hinek tiŋa siloŋ tobogoŋ tinimiŋa titiŋ momooŋ hinek tinimilak. Titiŋŋiŋ u miŋgilaŋgoŋ mintadakaleguk nai uŋaniŋ adi kotigoŋ ninigikuk. Adi inde’walaŋ titiŋnik didimeniŋ doktiŋa mu ninigikuk. Mokoŋ. Adi ne’niŋ welebulaniŋgoŋŋiŋ doktiŋa kotigoŋ ninigikuk. Adi nihiyoutela nihitubu-kaikaune kobuli mintagumun, kaŋ Uŋgoniŋ Munabulidi hatihati kobuli nimguk.
Jesu Kilisto Tubuloda menik’walaŋ kwanaiŋiŋ diniŋ folooŋ Bepaŋdi Uŋgoniŋ Munabuli gibitaŋ kwatnenimilak. Kilistodi siloŋ tobogoŋ tinimbune Bepaŋ namanda foloŋ indi metam didimehi mintayam. Indi hatihati dapmandapmaŋnit mokit u kahiledok Bepaŋdi nibukahileeŋ unduŋ tilak. Hatihati u indi dibek nadikunakunaleeŋ woomhatiyam uŋakoŋ. Mede i biyagoŋ hinek. Unduŋ doktiŋa du nemenemek wendok saŋiniŋnit hinek yohautaweŋdok nadilat. Unduŋ tubune metam Bepaŋ nadisukilitimiiŋ heki adi titiŋ fofooŋ u gigine tiŋa taneeŋ. Titiŋ undihi u momooŋ hinek, doktiŋa metam wanakaŋ yehitubu-lodalak. Unduŋ tiŋa me tokwihita eŋ tosiwe tiiŋ eŋ papahiye eŋ dadahiye wohiye kunalu labulak eŋ Moses’walaŋ Yodoko Mede gineŋ mede hakiiŋ diniŋ mede mebidok siwe tihatiiŋ, du me undihi’walaŋ mede kaulehi wendok magi kametnadi mu tiluwaaŋ. Indi a nadiyam, mede hogohi hogohi undihidi titiŋ momohi takalidokneŋkade nemu nihitubu-lodaiŋ. 10 Me niŋ kayoŋbop ulitawadok titiŋ tubune kaŋ du me u nadinadiŋiŋ tubudidimedok mede niluwaaŋ. Du nai kubugoŋ be nai lufomuk wendok tuwot unduŋ tiŋa kaluwaaŋ, adi mede mu nadiune kaŋ bikabudapmaaŋ sigilulum timiluwaaŋ. 11 Da-ku a nadilaŋ, me undihi adi talik fofooŋ bikabuŋa kadakaniŋ titiŋme mintalak. Kaŋ ne’walaŋ kadakaniŋŋiŋ wendigoŋ mede gineŋ kambiyatak.
Yodapmaŋ eŋ yokahaŋ
12 Nu Atemas be Tikikus niŋkulene du’walaŋ uŋoŋ busuwaune kaŋ pilap buŋa Nikopoli yokwetneŋ uŋoŋ nehitubu-mintawaaŋ. Nu gwi sububa nai gineŋ yokwet uŋoŋ hatidok nadilat. 13 Metam’walaŋ yodoko mede diniŋ nadinadime Senas eŋ Apolo adi momooŋgoŋ hinek yabudokowaaŋ. Du nemenemek tali uuŋdok moŋgo udemeek u yehitubu-lodaaŋ yembaaŋ. Unduŋ tibaaŋ kaŋ talik udemeekneŋ uŋoŋ nemek niŋdok baniŋ nemu tidemeek.
14 Indi’walaŋ metam adi kwanai momooŋ titiŋdok lodaloda tiŋa nadineeŋ. Unduŋ tiŋa metam nemenemekdok baniŋ tiiŋ u yehitubu-lodadok. Tigene kayoŋbop heki adi hogok hatiŋa Bepaŋ’walaŋ titiŋŋiŋ mu takaliŋa tineeneŋ.
15 Metam hogohogok nukut hatiiŋ adi youtumba mede kamegamiiŋ. Ale dubo indi’walaŋ youtumba medenik i metam Jesu nadisukilitimiŋa indi nibukahile tiiŋ adi hekidok yenimbeŋ. Bepaŋ’walaŋ siloŋ tobogoŋdi hidut wanaŋ halaak.