11
Iesu ke ualasira ra lotu pein God
A siokor marein Iesu ke lotu to tar siokor butur. I muduhia ke lotu uakapa baka peon, kare me kula na tang siokor tamatang uakuakelukono tatanono pare, “Ir Tamata Noman, o ualasira tamiueim pare, hape ring lotu peeim ngohina sira kompe ke ualasira pe Jon tosno tamatang uakuakeluk.” Inggono ke kula tasisina pare, “Tar binaka rung lotuoum, mu lotu pare,
‘Tamamiueim,
inggeim mi uouongono tar hangoumua.
Uamaluana tenang Nitoia e laha.
Ingga o heiriha tamiueim tar mamang mareinilik tar niein ring ein dedegieim.
O kusa luara liu tar niguata uasar nomiueim,
ngohina ring kusa luara pe inggeim tas gera guata tar niguata uasa tamiueim.
Ingga dehen to keip tamiueim tar uedang.’ ”
 
Kare kulanguaono tasisina pare, “Gete me tang sioko tamiuoum e lame me kaluana tatanono tar uantinaninar boung, kare kula pare, ‘Kaloug, heir baka totoguo mo touono ro bereit. Ge a tang sioko per kalouguo ke sabsabalame totoguo, doh inggo ahik uadeil me niein ru heirig tatanon.’ Song re turung mene hahaua kaloumuaetie iuma tar um pare, ‘Ahik paho menmene koutkout totoguo. O pirik o nibel tane manas, doh nogo keketikio inggeim gine manasa tenami uat. Inggo u de tun matu tentur, karu heir totomua me inet.’ Inggo gine ru hire tamiuoum, inggon ahik pahe turung tentur, kare heir tatanono toro bereit, ge a kaluana pe tatanon, bo teene e dangata totouaha puk peon, maene inggon e tentur uelhir, kare heir uamototo tun re malahir peon.”
“Temaeit ru hireo tamiuoum pare, Dangata mara turung heiriono tamiuoum. Mu sir marung tuparoum. Mu dok mara puk e ueleheirin ro pirik tamiuoum. 10 Ge o tamata uakapa pe gera dangata ra kale, mai re sir e tupar, mai re dok o pirik o turung takapuk.”
11 “Ahik uadeil me bulout tamiuoum re banot e heir me tuna me soi tar binaka re dangata me ian. 12 Ue gete dangatar tumua mo tagunung ein, ingga o ate ahik paho banoto heir tatanono me hilang.”
13 “Bo inggoum pukener tamata uasa, mu uoto heir pono tar inete uaia toso bung tumiu, toro mana tun Tamamiuoumenah i Heuen a tamata uaia tun re heir pe tar Iabena Dedeil tasisit ra dangata tatanon.”
Iesu, doh Belsebul
14 A siokor binaka Iesu ke geil tauete liu tar liouana uasa geke uapau tar tamat. Doh gine ke hiliu per liouan, a tamata ger pau ke men, kara lutarar manai. 15  * Mat 9.34; 10.25Bo o gisiamehe puk tasisina ka kula pare, “Inggon e guata keip tena nitampopokoho Belsebul ge nas uleikir liouana uasa, maeit re geil tauete liu tasir liouan.” 16  * Mat 12.38O gisiamehe ka marang uedanga tatanon, maeit ka dangata me niuaparoko gere la tur i Heuen.
17 Doh Iesu e ate teres ninamanasin, kare kula pare, “A pang uan gere pakpakahais tar toto, kare uelueluiliatunge katongo kompeis, gisina ra turung mamantouois. O matmatame gera ueluelsae, gisina ra turung uelueltageih. 18 Doh ge pake uiliatung katongoin Satan, hape re banoto pe na nitoiaon e uangoul uabarah. Inggo u kula pare, ter hauon inggoum mu kula pare, inggo ku uelueltula tauete liu keip tasir liouana tena nitampopokoho Belsebul. 19 Bo geto mana roono te mai ke heir tar nitampopokoho tosnomio tamatang uakuakelukioum tar geil liu tasir liouan? Temaene gisinasine tera turung bang kedanga tamiuoum. 20 Bo gete ku guata keipio tar kamot limana God tar geil tauete liu tasir liouan, inggon e ualasira tamiuoum tena Nitoia God ke la manasame tamiuoum. 21 Gete tur kaueke keipir tamata tampopokoho ter nanar um, kare uahekebe uatoro keipin teno baenat inggon e banoto tar kaueke tena inetenit re matotoig, 22  * Kol 2.15e tuka gete me tamata me tampopokohontiehe tun ke me pehuara tatanon, kare laruh liu tena ineteng uiliatungon gere uoto haono toig, kare la uelpakaha keip tena inetono tasir gisiameh.”
23  * Luk 9.50Kare kula Iesu pare, “A tamata ge ahik paha uanotouguo, inggon e tur tane totoguo, doh mai ge ahik pahe kale toto taguha totoguo tasir tamat, inggon e uauelueltageih tasisin.”
A liouana geka geil liuin sioun e marang la tapokisime
24 Iesu e mene harah, kare kula pare, “Tar binaka re la tauete liu tur per liouana tar tamat, inggon e la uiloho tununguala i lolono toro butur padpadenen, e sir me buturung pepe uah, doh ge ahikiono pahe tupar, song re kular liouana pare, ‘Inggo u turung tapokisila tar uma geku hiliu turin.’ 25 Tar binakeit re me pokoson, e me tupara tar um a niuadelauan, doha mamang inetelik ka uamoko uamamaroro tunig re moko pe ium. 26 Song re la kaleme tar gime mouitir liouana gesir santiehe uain tatanon, kara me siokor lek ium, kara me uangoul. Doh na niuangoulur tamaton e la turung santiehe uain.”
Tasisit ra uaha tun toro man
27  * Luk 1.28,42,48Gine re mene pela Iesu tar inetenine, kare kula ualeikir kuahane tasir manai pare. “A niguata uaia e la tar kuahene ke poh, kare uahuh totomua.” 28 Iesu ke hahaua pare, “Bo a niguata uaiantiehe puk e hahaua uain e la tasisit geka longoro tono uelhire God, kara la guata uakeluk.”
Na uaparoko Jona
29  * Mat 16.4Gine ra burburehe uain per tamat, Iesu ke kula pare, “A babeir tamatane daan a sa nas niguat, ra dangata me nitouo ue me uaparok, bo ahik puk me uaparoko ra turung heirin, tena uaparoko puk manasampe Jona tera heirin. 30 Ge Jona pe ter niuaparoko tasir tamat i Ninive ter siokono komper niuaparoko re turung guatainir Tunar Tamata tasir babeir tamatang daan.”
31  * 1To 10.1-10“A kuaha toia gere la turume tar pang makoso re hara turuhar pisar, e turung tur kai keip tena binakang kedanga God tasir babeir tamatang daan, kare turung mene uakouh tasisin, ge inggono pe e la tur i rehentiehe tun tar me ualongoro tena ninamana uaia Solomon, doh gine daan a tang sioko gere uleikintiehe uain tang Solomon kaeinane. 32  * Jona 3.5-10O tamatang Ninive ra turung tur kai keip tena binakang kedanga God tasir babeir tamatang daan, kara mene uakouh tasisin, ge gisina pe ka uapalih tenas niguata uasa tar binaka ka longoro tena uelhire Jona, doh gine daan a tang sioko gere i ranantiehe uain tang Jona, kaeinane.”
A luh gere ualuh uakalahra tar tukunun
33  * Mak 4.21; Luk 8.16“Ahik me tang sioko re ualuh mo lam, kare uatoko uaou ue e uatok i kukulebanga me nouh. Bo e uatoko tun tang roon i rana toro teboul mara bang huarasis ra lekame iuma tar um. 34 A matoumiuoum tero lam tar tukunumiuoum. Doh geta uiar matamiuoum, a tukunumiuoum uakap e uoun pono tar luh. Bo geta sanin, a tukunumiuoum a uoun pono tar kitup. 35 Mu kaueke uaia katongosioum mara hikir luheit re moko keip tamiuoum pahe kitupin. 36 Temaene gete uoun uakapa tunur tukunumiuoum tar luh, kara hik me paina re kitupin, a tukunumiuoum e turung pe sira tar binaka ro bala ro lam tamiuoum.”
A tonomor niduh
37 Tar binaka ke mene uakapa Iesu, a Parisi ke dangata tatanono maura me ein tokaha to tena umon, temaeit ke la lekalaon iuma, kare la tabila toro teboul. 38 Bo git pukur Parisi ke bangala tang Iesu ahik pe mata uahuhu baka uoum tar limana tar binakang ein, kare lutarangua. 39 Song ke kular Tamata Nomana tatanono pare, “Daan, inggoumur Parisi mu uoto uadelauana tar mudinar kap mer peileit, bo i lolono puk tamiuoum, inggoum kung uoun tar niguatang kipal, kara niguatanitir sa. 40 Inggoumener tuktukar! O mamang tamatalik ra ate tang God pare, teono teke tuh i kalahar, dohi lolono tar inet. 41 Temaeit inggoum pakung heir tasir tiome tar haua re moko teil i lolono tar dis mara delauanar mamang inetelik tamiuoum.”
42 “Mu tagin teil, inggoumeitir Parisi, ge a mamang nieining koboro penit tar iomo re uoto ualingia tar niein, inggoum mu uoto polaka liu tur tar sisiokor hangaul ro mahara tar siokor hangaul, karung heir tang God, bo inggoum puk kung bangang duk tar guata uakokodoho tasir tamat, doh tar malauelhir tang God. Inggoum pakung guata tar puhunine, doh pakung guata pono tar giniamehenar puh.”
43 “Mu tagin teil inggoumur Parisi, ter hauon inggoum mu malauelhirintiehe tar tabila toro tabtabila uakosop iuma tar umang lotu, kara mene uaia tosioum tar buturung uabulbulau.”
44 “Mu tagin teil, ter hauon inggoum misiana sira tar matmat ger bulbulutun, kara nitabung uaanas, kara teler tamata ra la ueih uapono pela.”
45 Kare mene hahauar tamatang ate tar ualatut tang Iesu pare, “Tang Ualasir, tar binaka ro uelhiremea tar inetenine, ingga ko uelsigala tamiueim.”
46 Iesu ke mene hahau pare, “Doh inggoumener tamatang ate tar ualatut, mu tagin teil, ter hauon inggoum kung uahuata tasisina tar niduhunitir uleikintiehe tun, doh inggoum ahik tun menami sikir nipoul tar uamamahoul tar niduh.”
47 “Mu tagin teil, ter hauon, inggoum kung tuha tenas lebangang mater propet, doho bung tamas ro tamamiuoum teka tung pous tasisin. 48 Maeit inggoum tekung ualasirampesioum pare, mu uauia tar haua ka guatais ro bung tamas ro tamamiuoum. Gisina ka tung pous tasir propet, doh inggoum tekung tuha tenas keuisin. 49 Temaeit na niate uaia God e kula pare, ‘Inggo u turung heiriha mo propet, doh mo ualualatue tasisin, doho gisiamehe tasisina ra turung uiliatung pousis, doho gisiamehe ra turung uauelmahingis.’ ”
50 “Temaeit giner babeir tamatang daan tere turung kusa manasaisir niguatanine ke sa tar deuatingisir propet uakapa geka uiliatung pousis ke la tur peme ke uakekenena per kot, 51 e uakekene tur toro deuatingina Ebol e la tuka toro deuatingina Sekaraia geka uiliatung pous toin i uantinanina toro oltang uahung, doh tena umang lotu God. Aa! Inggo gine ru hire tun tamiuoum toro man, a babeir tamatang daan tere turung kusa manasaisir mamang niduhuninanine.”
52 “Mu tagin teil, inggoumur tamatang ate tar ualatut, ter hauon inggoum kung uoho uanono tar leleng kale tar niate tang God, doh inggoum katong halana tung kale tar niateon, karung tur tane tasir tamata gera marang ate pon.”
53 Tar binakeit ke hiliu Iesu, o Parisi, doho tamatang ualasira tar ualatut ka uakekena tar tur tane uapopokoho tun mara dangdangata keipila tenas nidangat, 54 tar marang uakouh me puh gere mene siauaion.

*11:15: Mat 9.34; 10.25

*11:16: Mat 12.38

*11:22: Kol 2.15

*11:23: Luk 9.50

*11:27: Luk 1.28,42,48

*11:29: Mat 16.4

*11:31: 1To 10.1-10

*11:32: Jona 3.5-10

*11:33: Mak 4.21; Luk 8.16