9
A uatang tolimanar anggelou ke u tono tuil
* UGO 20.1Tar binaka ke u uakalingir uatang toliminar anggelou tono tuil, karu banganguao tar pitopit e tokane i kot ke punga turuha tar langit. Inggonor pitopit ka heirin tar ki nar butur a i lolonontiehe tun. * Uak 19.28; KT 10.12-15; Jol 2.2,10Binaka ke pukono tar buturuonener tungununtiehe tun, o diku ko totongung kai tur tar buturuon misiana toro diku na ro hue uleik. Roono ro diku ko uakitupungua tar pisar, doh tar langit.
Doho kakaring ka tauete tur pono toro diku roon, kara uounungua tar pang uanene i kot, gisina ka heiris tar nitampopokoho misiana tasir hilang. * UGO 7.3Gisina ka hireis, haik pah ra uauelmahing tar garas ue mo douk tar uanene i kot, bo ra uauelmahing kompe tas mais ge ahik pah ka uamoko tagu tena bubun God tar pores. Gisin ahik pah ka heiris tar nitampopokoho tar tung pous tasisin, bo ra uauelmahing kompe tasisina me tolimar bialok. Doha uelmahingonene ra turung kaleinisin a uelpisir tun. * Job 3.21; Jer 8.3Doh tar marein nilaninanine o tamata ra turung sir toro mat, bo ahik puk pah ra matotong ueltupara tang roon, gisina ra malara ra mat. Bo roono puk ro mat o turung uasuasiaua tasisin.
* Jol 2.4O kakaring misiana tasir hos gera kaleuatoro tanikais tar uiliatung. Gisina ra uamoko teil tar lus tar keuar a nituha keip tar goul, doha lususin misiana ro lunar tamat. * Jol 1.6A ulusisin a barah, kara sikoi, doha liuoususin misianar liuousur laion. * Jol 2.5Gisina nas uatar a haen e moko tar tukunus. Doha kalkalinginar pang titiauasisin misiana geta rourumer hos menia tar karis tar lang uelkoi. 10 Gisin o touihis, karo touelhungus misianar hilang, doh tar uihisisin e mokor nitampopokoho tar heir tar uleikir uelmahing tasir tamata tar tolimir bialok. 11 Gisina nas toia e kaueke uakapa tasisin, Inggono ter anggeloung tar tung ger uailolon. A hanganonor toia toro uelhireng Hibru te Abadon, doh toro uelhireng Grik inggono ra kilain tang Apolion.
12 A uakikilanganar niueldolom ke la uoum, kara torik harahar niueldolom ura la harahame.
A uatonomonor anggelou ke u tono tuil
13 A uatang tonomonor anggelou ke u tono tuil, karu longoronguao tar uau ke tauete tur toro toueit ro seir gere moko toro oltang uahung gero nituha tar goul o tok i uoum tang God. 14 Inggonor uau ke kula tar uatonomonor anggelou geke u tono tuil pare, “Uatauete tar tang toueitir anggelou geka kale uelmahing to tar kodomo uleik, gero moko ro reih i Upretis.” 15 Doh gisinar tang toueitir anggelou ka uataueteis, kara uinatoro tanik uaia tun tang hingiar binak, kara marein, kara bialok, kare hingia ro krismas ka uamaluanais tar tung pous toro sioko ro mahar tasir tamata tar uanene i kot, karo udeil mo mahar torik. 16 O tamatang uiliatung ra tabila tanik tonoso hos ra matoto tar 200ir milion. Inggo ku longoro ka aha peisisin.
17 O hos, karo tamata gera ualo teil, inggo ku borboriana tasisina ra baka sira pare, nas hikhikung uatarasin a kubarantiehe tun, kara bubulumuntiehe tun, kara iauiauel. A lusur hos misianar lusur laion. Doh tar uauasir hos e tautauete turur hue, kara diku, kara palau gera kilaig a salpa.* “salpa,” a palau a iauiauelentiehe tun o mok tar butur uelsuk 18 O manaiar tamata geka uamatotoisane i koto ka mata tar touonor inete rasiner uelsuk, o hue, o diku, kara palau gera kilaig a salpa gere tautauete tur tar uauasir hos. 19 A nitampopokoho tasir hos e moko tar uauas, kare tar uihis. Ge a uihis pesin misianar soi e moko teilir lun tero heir tar uelmahing tasir tamat.
20  * Ker 115.4-7; 135.15-18; Dan 5.23; UGO 16.9,11O bureher tamat ge ahik pah ka mata tagu, ahik dedempe pah ke uiuiris tar haua ka tuhaig tar limas. Gisin ahik pah ka uanua tar lotu tasir liouana uasa, doh tasir god bohoboh ger nituha keip tar goul, a silva, a bron a palau, kare gesir nipuruh tar douk, ge gisina per godosin ahik pah ra matotong bang ue ra longor ue ra la. 21 Doh gisinar tamat ahik pono pah ke uiuiris toroso tang uelpus, kara bilih, kare toro uraur, kare toroso ueuenau.

*9:1: UGO 20.1

*9:2: Uak 19.28; KT 10.12-15; Jol 2.2,10

*9:4: UGO 7.3

*9:6: Job 3.21; Jer 8.3

*9:7: Jol 2.4

*9:8: Jol 1.6

*9:9: Jol 2.5

*9:17: “salpa,” a palau a iauiauelentiehe tun o mok tar butur uelsuk

*9:20: Ker 115.4-7; 135.15-18; Dan 5.23; UGO 16.9,11