12
Inggeig i heir tar tukunugig a uahung tang God
* Roum 6.11,13; 1Pi 2.5Temaene ru mene uapopokoho inggo tamiuoum ro bung uanotoug i lolono tena nimalauelhir God menia keip tena niueldolomo tar heir tar tukunumiu a uahungener tua, kara dedeil, dohe uauaha tang God tar uangoulung kalekinale tang God ter lotu tunuonene pakung heirigioum pare, a uahung. Kara hik baka poluk pah mung uakeluk tar niguatang gane tar kot, bo mung uamaluana tena Iabena Dedeil God e uapalih teremi ninamanoum marung pilesoum me timuhur niuangoul. Tar hagarion, inggoum mung turung iate tar haua re malaraig God tamiuoum tar guat, a ineter uia, kara inete re uauaha tatanon.
Hape paka uangoul per tamatang tagorong man
* 1Ko 12.11; Epe 4.7; Pil 2.3Ge tar nimalauelhir pe menia keip tar nipoul geke uamatoto keipin God totoguo a aposoul, inggo u hire tamiuoum uakapar tang siok tang sioko pare, ahik paho namanaia a i rana uain, bo o namanaia tar ninamanar kodkodoh, karo kedanga katongo tolaia hape re baka per nitagorong mana ke heirig God totomua. * 1Ko 12.12,27Teeit inggeig a bureher mahmaharana tar tukunugig, doha mahmaharanin a kahakaha na kalekinale. Ter siokono komper hagar, giner burehe peeig, inggeig a siokon siounur tukununa keip tang Kristo dohi siokor tumana keipisieig pare, a kahakahar maharana tar siokor tukunun.
* 1Ko 12.4-11; 1Pi 4.10-11Doh inggeig a kahakahar niate uaia ke heirig God tena nimalauelhir menia keip tena nipoul. Gete ka heiria tar niate tar uelhire tauete sira tasir propet, uelhire tauete keip tar nitagorong man. Ge God pe e mene keip totomua. Gete ka heiria tar niate uaia tar kalekinale i kukulebanga tasir gisiameh, kalekinale uaia tasisin. Gete ka heiria tar niate uaia tar ualualasir, kalkalekinale hamas uaia tununguampe binaka ro ualasir. Gete ka heiria tar niate uaia tar mene uapopokoho tasir gisiameh, kale nomana tar kalekinaleon, karo guatang palakat. Doh ge teka heiria tar niate uaia tar pakaha tenang inet, heir keip tar niuah. Gete ka heiria tar niate uaia, a tamatang uoum keip tasir gisiameh, kalekinale uapopokoho tar uoum keip uaia tasir tamat. Gete ka heiria tar niate uaia tar uamamahoul tasisit ra ueldolom, guata keip dede tar niuah.
Ahik paho pepe boh o malauelhir tasir gisiameh, malauelhir nomana tasisin. Mu de tar niguata uasa, bo mung kale uanono tun puk tar niguatar uia. 10  * 1Pi 1.22Mu uelmalauelhir tunusioum misiana paho matmatatahinalik tun, karung ueltadesioum. 11 Ahik pah mung marapula kout, uakeluk dede kompe tar Iabena Dedeil, karung kalekinale tar Tamata Noman.
12  * 1Te 5.16-18Mu uah, teeit rung pepe uangoul hamas pe tar haua re turung guatain God tamiuoum, karung uanguangoul sikoro tar binaka re pokosor niduh tamiuoum, karung lotu dede. 13  * Hib 13.2Geta katup no tamata God me inet, inggoum mung poul tar heir tasisina me ineter namiu. Karung tororo keip tasir pokoso me niein, doh me buturung hohou.
14  * Mat 5.44; 1Ko 4.12Dangata tang God tar guata uaia tasisit ra guata uasa tamiuoum, dangata tatanono tar guata uaia, kara hik pahe guata uasa tasisin. 15 Mu uaha tagu tasisit ra uah, karung kiring tagu tasisit ra kiring. 16  * NU 3.7Mu kale tar ninamanang namana tasir tamata uakap. Ahik pah mung uairana katongosioum tesir i rana tasir gisiameh, bo mung kale uahiuasioum, karung matakaluana keip tasir tiome. Ahik pah mung namanasioum tesir uiantiehe tasir gisiameh.
17 Ahik pah mung pehahaua tar niguata uasa ka guataig tatamiu. Mu tagin tun, binaka rung guata tar ineter kodkodoho tar matasir manai.
18 Geta uiaon, peng tampopokoho tar uangoul keip toro hiarouo tasir tamata uakap.
19 Ro bung uanotoug, ahik pah mung pehahaua tasir gisiameh ge teka guata uasasin tamiuoum, bo mung heir me hagar tena nimaliana God, ge a nibolo peono tono uelhire God pare,
 
“A pehahaua nar niguata uasa nag kalekinaleo,
Inggo katongo uoumumpe ru turung pehahaua tenas niguata uasasin,
karu mamantouo tasisin.” Ualatut 32.35
Teke kula per Tamata Noman.
 
20  * Mat 5.44Bo inggoum mung guata pare,
 
“Gete gogo nang uelmatana ingga, ualaein tatanon,
gete kamadakon, uainum tatanon,
ge gitie pe geto guata ingga pare, ingga o turung uamatala
mata tununguampe tatanon tar haua ke guatain totomua.” Nitabila Uaia 25.21-22
 
21 Ahik pah mung uamaluana tar niguata uasa e reih uahiua tamiuoum, bo mung kale uahiua keip tar niguata uasa tar niguatar uia.

*12:1: Roum 6.11,13; 1Pi 2.5

*12:3: 1Ko 12.11; Epe 4.7; Pil 2.3

*12:4: 1Ko 12.12,27

*12:6: 1Ko 12.4-11; 1Pi 4.10-11

*12:10: 1Pi 1.22

*12:12: 1Te 5.16-18

*12:13: Hib 13.2

*12:14: Mat 5.44; 1Ko 4.12

*12:16: NU 3.7

*12:20: Mat 5.44