1 Korin
Te launiu kaamata Pol e taataa i na tama i Korin
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.9
Na hakattina ana i roto Korin e hakataukoti 1.10—4.21
Na mee e ssara i roto na ora na hakattina ana 5.1—6.20
Tiputipu te avvana 7.1—7.40
Tiputipu na kai 8.1—11.1
Tiputipu te hakamarumaru 11.2—11.34
Na hoki TeAnana Tapu 12.1—14.40
Te akoako i te ora muri i taha ma te mate 15.1—15.58
Tiputipu na hoki te lotu 16.1—16.12
Na tattara hakaoti 16.13—16.24
1
Anau Pol, anau ko te tama TeAtua e hihai no kanna ki mee mo aposol Jisas Krais, maaua ma Sostenes te taina taatou raa.
Maaua e tattaa atu kootou na tama i te hare lotu TeAtua i roto Korin ia ma na tama e ttapu TeAtua hakaatoa tera ku illoa mai Tama raa e mee laatou e hukui ma Jisas Krais, hakapaa hoki ma na tama na kina hakaatoa tera e hakamarumaru Jisas Krais TeAriki taatou raa; teenaa he Ariki na tama raa ia ma taatou hoki.
TeAtua Tamana ia ma Jisas Krais TeAriki taatou raa ki kou atu kootou te tauareka ia ma te noho laoi.
Na hoki i na mahi Krais
Anau e hakammaha tahi ake TeAtua anau raa ma kootou, e mee te tauareka Aia ni kou atu kootou i na mahi Jisas Krais raa. Kootou ku tuttuu laoi i na mee roo hakaatoa hakapaa ma na tattara ia ma na illoa kootou e mee kootou e hukui ma Krais raa. Na tattara i te vahi Krais raa ku hamai no hai mahi roo i roto kootou, maitaname kootou se raka ma na hoki roo hakaatoa i te saaita nei tera kootou e nnoho no hakattari Jisas Krais TeAriki taatou raa ki vaakai mai. Krais e me ki tokonaki kootou ki ttuu mmau hoki ki ttae te hakaoti, ki se lavaa kootou te isi na sara i te Aho Jisas Krais TeAriki taatou raa e tae mai. Kootou ki hakattina TeAtua, teenaa ko TeAtua tera ni kanna atu kootou ki nnoho hakaraoi ma te Tamariki Aia Jisas Krais TeAriki taatou raa.
Na nonnoho haeo i roto na hare lotu
10 Aku taina ma aku kave, anau e kainno atu kootou hakaatoa i na mahi Jisas Krais TeAriki taatou raa ki hakattina i na tattara kootou e tattara raa, ki se lavaa kootou te hakataukaa hokkootou. Kootou ki hukui hakaatoa no hehekau ma te hakataakoto hokotahi. 11 Aku taina, e isi na tama i roto te hareakina Kloe raa e tattara hakaataata mai anau ma e isi na tama i roto kootou e hakatauttau. 12 Anau e me ki tattara atu peenei: kootou hakaatoa e kkee na mannatu kootou. Teeraa tama e tattara ma, “Anau e tautari Pol”; teeraa tama e tattara ma, “Anau e tautari Apolos”; ia teeraa tama e tattara ma, “Anau e tautari Pita”, tena teeraa tama e tattara ma, “Anau e tautari Krais”. 13 Krais ku vaevae ria i na kuturana! Pol ni mee raa e mate i aruna te kros ma ki tokonaki kootou? Kootou ni mee raa e hakoukou tapu ma ki mee pera ma ni aposol Pol?
14 Anau e hakammaha TeAtua e mee anau se hai tama ni hakoukou tapu, anau e hakoukou tapu koi Krispus laaua ma Gaius. 15 Ia tena, se hai tama kootou e lavaa te tattara ma kootou e hakoukou tapu ki mee pera ma ni disaipol anau. 16 (Anau ku ssiri, anau ni hakoukou tapu hoki Stefanas ia ma te hareakina aia raa, tena anau se hai tama hoki peeraa e maanatu ma anau ni hakoukou tapu.) 17 Krais ni se kauna ria mai anau ma ki hakoukou tapu. Tama raa e kauna ria mai anau ki takutaku te Rono Tauareka raa, tena ma anau ki se too te atamai na tama raa no takutaku atu te Rono Tauareka raa, ka oti na mahi te mate Krais i aruna te kros raa ku haere koi no seai.
Na mahi Krais ia ma te atamai TeAtua
18 Maitaname na tattara i te mate Krais i aruna te kros raa ni tattara vvare koi i na tama se hakattina raa; e meia taatou na tama ku too te ora raa e illoa pera ma na mahi raa ni mahi TeAtua. 19 Te Launiu Tapu raa e tattara mai ma,
“Anau e me ki seu na illoa na tama e atamai raa,
tena ku hakaoti na illoa na tama e mattonu raa.”
20 Kaa na tama e atamai raa laatou ma na tama e mattonu raa ia ma na tama e tattara mahi i roto te maarama nei raa e me ki mee peehee? TeAtua e huri mai pera ma na atamai hakaatoa i te maarama nei raa ni atamai koi e vvare!
21 Maitaname TeAtua e atamai, tena ki mee na tama no hainattaa te illoa Aia i na atamai laatou. Emeia TeAtua e maanatu ma ki tokonaki na tama e hakattina raa ki ora ma na tattara taatou e takutaku tera na tama e tattara ma ni tattara koi na vvare raa. 22 Na Jiu raa e hihhai ma ki kkite ni hakkatu ki lavaa laatou te hakattina, tena na tama seai ma ni Jiu raa e sesee te atamai. 23 I te vahi taatou: taatou e tattara i te mate Krais i aruna te kros raa, tena na tattara nei ni tattara tera na Jiu raa se hihhai ki hakallono, ia ni tattara hoki tera na tama seai ma ni Jiu raa e mee ma ni tattara vvare; 24 e meia taatou na Jiu ia ma na tama seai ma ni Jiu tera TeAtua ni kanna raa: na tattara nei ko Krais, tena Krais ko na mahi ia ma te atamai TeAtua. 25 Na hakataakoto taatou e mee ma TeAtua e vvare raa ko na hakataakoto te atamai TeAtua, tena na hakataakoto taatou ma TeAtua ku se hai mahi raa e huri mai te hakamaoni na mahi TeAtua.
26 Tena mannatu aku taina, na tiputipu kootou raa e huri ake ma kootou ni tama peehee te saaita TeAtua ni kanna kootou raa. Se tammaki na tama kootou e atamai, ia e isi na mahi ia ma e hakanaaniu. 27 TeAtua e hirihiri na mee te maarama nei e mannatu ma e vvare raa ki mee na tama e atamai raa ki nnapa, tena ki hirihiri hoki na mee te maarama nei e mannatu ma se isi na mahi raa ki mee na tama e isi na mahi raa ki nnapa. 28 TeAtua e hirihiri na tama vare te maarama nei raa, teenaa ko na tama alaa tama e kkira ma ni tama mouraro se isi na inoa laatou raa ma ki hakannapa na tama te maarama nei ma ni tama hakanaaniu ia ma ni tama e isi na mahi raa. 29 Te mee nei e huri mai pera ma se hai tama e lavaa te ahu i mua na karemata TeAtua. 30 Emeia TeAtua e hukui kootou ma Jisas Krais, tena ki tuku Krais pera ma ko te atamai taatou. Taatou ku ttonu ma TeAtua i na mahi Krais, tena taatou ku ttana no mee pera ma ni tama e ttapu TeAtua. 31 Ia tena te Launiu Tapu raa e tattara mai ma,
“Te tama e hihai ki ahu raa e tau te ahu koi i na mee TeAriki e ppena raa.”