1 Jon
Te launiu kaamata Jon e taataa
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.4
Te maahina ma te pouri 1.5—2.29
Na tamalliki TeAtua ma na tamalliki Satan 3.1—3.24
Te hakamaoni ma na mee e ssara 4.1—4.6
Na tiputipu te laoi 4.7—4.12
Na mahi te hakatina 5.1—5.21
1
Te Tattara te Ora
Maatou e tattaa atu i kootou te Tattara te Ora tera ni tipu mai i te kaamata roo. Maatou e llono na tattara Aia raa, tena maatou e kkite roo te Tama raa ma na karemata maatou, tena maatou ni ttaohi hoki Tama raa ma na rima maatou. Maatou e kkite te Ora raa te saaita te Ora raa ni tipu tama, tena maatou ku tattara i te vahi te Ora raa, tena maatou ku tattara atu kootou i te Ora e ora tahi tera ni noho ma te Tamana raa, tena te aho nei maatou ku illoa te Tama raa. Hea maatou ni kkite ia ma hea maatou ni llono raa, maatou ku hakatae atu i kootou hoki, ki lavaa kootou te hukui mai maatou, tena taatou ku hukui ma te Tamana ia ma Jisas Krais te Tamariki Aia raa. Maatou e tattaa atu na mee nei ma ki mee taatou ki hihhia hakamaoni.
TeAtua ko te Maahina
Teenei na tattara maatou ni llono i te Tamariki Aia raa, tena maatou ku hakatae atu i kootou: TeAtua ko te Maahina, tena Aia se isi roo te pouri hokotahi i roto Aia. Tena kame taatou e tattara ma taatou e hukui ma Tama raa, e meia taatou e tauttari koi na tiputipu sakkino, tena taatou e malliu koi i na tattara taatou ia ma na auna taatou raa. Emeia kame taatou e tauttari na tiputipu te maahina pera ma te Tama raa e noho i roto te maahina raa, tena taatou e hukui ma na tama hakaatoa, tena te toto Jisas te Tamariki Aia raa e ssoro taatou no matahua i taha ma na hai sara taatou raa.
Kame taatou e tattara ma taatou se isi na hai sara, tena taatou e tattara malliu i taatou hokotaatou, tena te hakamaoni raa se moe i roto taatou. Emeia kame taatou e ui ake na hai sara taatou raa i TeAtua, Tama raa e me ki ttaohi na tattara e ivi Aia raa no pena hea e tonu: Tama raa e me ki ssirihia na hai sara taatou raa hakaatoa, tena ku mee taatou ki matahua i na tiputipu sakkino taatou ni ppena raa. 10 Kame taatou e tattara ma taatou se isi na hai sara, tena taatou hoki e me ki tattara ma TeAtua he Tama tattara mariu, tena na tattara Tama raa se mmoe hoki i roto taatou.