1 Timoti
Te launiu kaamata Pol e taataa iaa Timoti
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.2
Na tiputipu na tama hakamattua te Hare Lotu 1.3—3.16
Te ora Timoti 4.1—6.21
1
Anau Pol, anau he aposol Jisas Krais, maitaname TeAtua te Tokonaki taatou raa ia ma Jisas Krais te Tama taatou e tuunaki tahi raa ni hirihiri anau.
Anau e taataa atu i akoe Timoti taku tama hokotahi i te vahi te hakatina.
TeAtua Tamana ia ma Jisas Krais TeAriki taatou raa ki kou atu akoe te tauareka, te manava laoi ia ma te noho laoi.
Hakamattonu i na akoako malliu na tama
Anau e hihai ma akoe ki noho koi i Efesus pera ma anau ni tattara atu akoe te saaita anau ni haere peeraa i Masedonia raa. E isi na tama i te kina naa ku akoako na akoako se hakamaoni, tena anau e hihai ma akoe ki meake na tama naa ki hakaoti na akoako malliu laatou raa. Meake na tama naa ki tiaki na kkai malliu i mua raa ia ma te moe iho na tipuna laatou raa, maitaname na tattara naa e me ki mee koi kootou ki hakatauttau. Na tattara naa se lavaa te tokonaki na tama ki ppena hea TeAtua e hihai raa. Te hakatina koi e lavaa te tokonaki na tama ki tauttari TeAtua. Anau e tattara atu peenei ma ki lavaa kootou te isi te laoi hakamaoni i roto na hatu manava kootou ia ma na hakataakoto taualleka, tena ku hakattina hakamaoni. E isi na tama ku tiaki na akoako hakamaoni nei, tena ki haere tattara koi na tattara e vvare. Na tama nei e hihhai hoki ki akoako na tuaa TeAtua raa, e meia laatou se illoa hea laatou e tattara raa, ia se illoa hoki na mee laatou e tattara hakamamaha raa.
Taatou e illoa pera ma na tuaa raa e taualleka kame taatou e tauttari hakamaoni roo na tuaa raa. Taatou e tau te illoa pera ma na tuaa raa se mee ma e penapena iho ma na tama e ttonu, e meia na tuaa raa e penapena iho ma na tama se hai lou ia ma na tama kailallao, na tama se illoa TeAtua, na tama hai ssara, na tama se illoa te lotu, na tama se hakattina, na tama e taa na maatua laatou raa no mmate, na tama taa tama, 10 ia ma na tama e ppena na tiputipu se ttonu, tena na taanata e hai huri hokolaatou, na tama e too hemuu alaa tama no huu, na tama tattara malliu, na tama e hatuhatu na tattara malliu ia ma na tama e ppena na mee se ttonu i te vahi na poroporo hakamaoni raa. 11 Na poroporo nei e mmoe i roto te Rono Tauareka TeAtua ni kou mai anau ki hakatae atu kootou raa, teenei ko te Rono Tauareka tera TeAtua Hakanaaniu i Aruna raa ni kou mai anau.
Te rorohi laoi TeAtua
12 Anau e kou ake te hakammaha iaa Jisas Krais TeAriki taatou raa, te Tama e kou mai na mahi anau ki ppena te hehekau nei. Anau e kou ake te hakammaha Aia e mee Aia e maanatu ma anau ku tau, tena Aia ki hirihiri anau ki hehekau ma Aia, 13 niaina ma i mua raa anau e tattara sakkino roo Aia, tena ki kou ake na hakalono llihu ia ma na tattara e llihu Aia. Emeia TeAtua e aroha anau, maitaname anau se ki isi te hakatina, tena anau hoki se iroa hea anau ni ppena raa. 14 Tama raa e rorohi hakatauareka anau ki hukui ma Jisas Krais, ia ki laoi, tena ki hakatina Aia. 15 Na tattara nei ni tattara hakamaoni, tena taatou ki hakattina no too na tattara nei: Jisas Krais ni hamai i te maarama nei ki tokonaki na tama e hai sara raa ki ora. Na hai sara anau raa e haeo roo i aruna na hai sara na tama hakaatoa. 16 Niaina ma anau he tama roo e hai sara, e meia TeAtua e hai aroha anau ma ki lavaa Jisas Krais te huri mai te laoi Aia raa i anau. TeAtua e ppena peenei ma ki lavaa alaa tama te tuku na hakattina laatou raa iaa Jisas Krais, tena ku too te ora e ora tahi. 17 TeAtua e Tuku tahi raa ko te Tama se lavaa te mate ia ma te Tama taatou se lavaa te kkite raa, tena Aia ko TeAtua hokotahi koi taatou. Taatou ki hakammaha Aia na vahao roo hakaatoa! Amen.
18 Timoti taku tama, aanei na tattara poroporo anau e kou atu akoe. Na tattara nei e haere tonu ma na tattara TeAtua ni tattara i mua roo i te vahi akoe raa. Taohi mmau na tattara nei ki lavaa akoe te ppuhu ma na tiputipu sakkino i te maarama nei raa, 19 tena ku ttaohi mmau te hakatina akoe raa ki taualleka na maanatu akoe. Tammaki na tama ku se isi na hakataakoto taualleka tera e mee na hakattina laatou raa ki seai. 20 Tena Himeneus laaua ma Aleksanda e hhai hoki i roto te kuturana na tama anau ni kou ake i na rima Satan ki kou ake na hakalono llihu raa; na hakalono llihu nei e me ki mee laaua ki hakaoti te tattara haeo TeAtua.