2 Pita
Te launiu hakarua Pita e taataa
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.2
Tiputipu taualleka na hakattina ana 1.3—1.11
Te taku Pita 1.1—1.21
Na tama seai ma ni tama hakamaoni e akoako 2.1—2.22
Te hamai hakaoti Krais 3.1—3.10
Na tattara hakaoti 3.11—3.18
1
Anau Saimon Pita, anau he tama hehekau, ia he aposol Jisas Krais.
Anau e taataa atu i kootou na tama e ttonu tahi tera ni too na hakattina hai mmahi peenei ma na hakattina maatou nei i na mahi TeAtua ia ma taatou Tokonaki Jisas Krais raa.
Na illoa kootou i TeAtua ia ma Jisas TeAriki taatou raa ki kou atu te tauareka ia ma te noho laoi se isi te hakaoti.
Te kanna ia ma te hirihiri TeAtua
Na mahi hai mmahi TeAtua raa e kou mai taatou na mee hakaatoa taatou e hihhai raa, ma ki lavaa taatou te nnoho na ora te lotu hakamaoni i te atamai taatou i te Tama tera ni kanna taatou ki nnoho i roto na mahi ia ma na tiputipu taualleka Aia raa. Teenei hea Tama raa ni kou mai na hoki e llahi, ia e sui mmaha tera Aia ni tattara mai i mua raa. Tena na hoki nei e lavaa te tokonaki kootou ki hakassao i taha ma na tiputipu haeo i te maarama nei raa, tena ku oo mai ki nnoho i roto na mahi hai mmahi TeAtua raa.
I roto te hakataakoto nei kootou ki hai na mahi kootou ki too te tauareka raa i roto na hakattina kootou, tena na taualleka kootou raa e me ki kou atu te iroa, tena na illoa kootou raa e me ki kou atu te noho hakavaratoa, tena te nnoho hakavaratoa raa e me ki kou atu te pasemmu, tena te pasemmu raa e me ki kou atu na tiputipu taualleka hakaatoa, tena na tiputipu taualleka raa e me ki kou atu te hakamaoni na tiputipu te lotu, tena na tiputipu te lotu raa e me ki kou atu te laoi. Teenei na tiputipu kootou e tau te isi, ia kame kootou e isi hakamaoni na tiputipu nei, tena na tiputipu nei e me ki mee kootou ki mataora, ia ki hakanuu na illoa kootou iaa Jisas Krais TeAriki taatou raa. Emeia kame kootou se isi na tiputipu taualleka nei i roto kootou, tena kootou e me ki ssau pera ma na tama se lavaa te kkite i mmao raa, tena kootou se lavaa te kkite, ia e me ki ssiri ma kootou ku oti te ssorohia no matahua i taha ma na hai sara kootou i mua raa.
10 Ia tena aku taina, kootou ki hai na mahi kootou ki mee te kanna ia ma te hirihiri Aia raa ki hai mahi i roto kootou; kame kootou e too te hakataakoto nei, tena kootou se lavaa te tiaki na hakattina kootou raa. 11 Kame kootou e tauttari, tena kootou e me ki isi na mahi roo hakaatoa ki uru i te Hakamaatua ana TeAriki ia ma te Tokonaki taatou Jisas Krais raa.
12 Ia tena anau e me ki hakailloa atu kootou i na mee nei, niaina ma kootou ku oti te illoa na mee nei, tena kootou ki ttuu mau roo i te hakamaoni kootou ni too raa. 13 Anau e hakataakoto ma e tonu anau ki tataaraki na kapuroro kootou raa ma na tiputipu nei te saaita nei anau koi ora. 14 Anau e iroa pera ma se roroa anau ku mate, e ssau pera ma TeAriki Jisas Krais ni tattara hakamatahua mai anau raa. 15 Tena anau e me ki hai na mahi anau ki sesee he ara ki tokonaki kootou ki mannatu na mee nei na vahao hakaatoa te saaita anau ku mate raa.
Krais e hakamaahina na ora taatou
16 Maatou se mee ma e tuunaki na tattara na tama e hatuhatu raa ki hakailloa ake na tama i te vakkai mai muri ia ma na mahi TeAriki taatou Jisas Krais raa. Maatou e kkite roo ma na karemata maatou na mahi Tama raa. 17 Maatou e nnoho i te kina raa te saaita TeAtua Tamana ni kou ake te hakammaha ia ma na mahi Tama raa, te saaita te reo i te Maahina i te Kina Hakanaaniu raa ni tattara iho ma, “Teenei ko te Tamariki hakamaoni Anau, tena Anau e hihia roo i Aia.” 18 Maatou hokomaatou e llono te reo raa e tattara iho i te vaelani te saaita maatou ni nnoho ma Tama raa i aruna te mouna e tapu raa.
19 Ia tena maatou e illoa hakamaoni na tattara na profet raa ni tattara mai raa. Kootou e me ki ttonu hakamaoni kame kootou e tauttari na tattara raa, maitaname na tattara raa e ssau pera ma he ahi e hakamaahina i te kina e pouri raa ki tae te saaita te ata raa ku haere ake, tena te tapao raa e me ki hakamaahina i roto na hatu manava kootou. 20 Tena i aruna na mee hakaatoa, kootou ki mannatu pera ma se hai tama maatou e lavaa te hakamaarama atu na tattara i roto te Launiu Tapu. 21 Maitaname se hai tama e tattara na tattara TeAtua raa i na hakataakoto koi te tama, e meia TeAnana Tapu e hakattaki na tama naa ki tattara na tattara e oo mai TeAtua raa.