2 Timoti
Te launiu hakarua Pol e taataa iaa Timoti
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Tattara kaamata 1.1—1.2
Te tattara hakammaha 1.3—2.13
Te tattara hakamattaku 2.14—4.5
Te ora Pol 4.6—4.18
Te tattara hakaoti 4.19—4.22
1
Anau Pol, TeAtua e hihai no hirihiri anau ki mee mo aposol Jisas Krais, tena ki kauna anau ma ki tattara atu te ora TeAtua ni mee ma Aia e me ki kou ake na tama e hukui ma Jisas Krais raa.
Akoe Timoti taku tama,
TeAtua Tamana ia ma Jisas Krais TeAriki taatou raa ki kou atu akoe na mahi, te manava aroha ia ma te noho laoi.
Auu se nnapa na tattara te Rono Tauareka
Anau e hakammaha TeAtua, te Tama anau e hehekau ma te maanatu e tauareka pera ma na tipuna anau i mua raa. Anau e hakammaha Aia na saaita hakaatoa anau e lotu ma akoe te ao ma te poo raa. Anau e tani i taku maanatu akoe, tena anau e hihai roo ma ki haere atu no mmata akoe ki lavaa anau te noho hihia. Anau e maanatu hoki te hakatina e rahi akoe e isi raa, te hakatina akoe raa e ssau pera ma na hakattina Lois te tipuna hine akoe raa ia ma Yunis te tinna akoe raa. Anau e hakatina pera ma akoe e isi te hakatina raa hoki. Tera hea anau e meatu akoe ma ki ttaohi mmau i roto akoe te hoki TeAtua ni kou atu akoe te saaita anau ni hakapiri na rima anau raa i aruna akoe raa. Maitaname TeAnana Tapu TeAtua e kou mai taatou raa se mee taatou ki mattaku; e meia TeAnana Tapu Aia raa e kou mai taatou na mahi, te laoi ia ma te laumarie.
Tena auu se mataku te tattara ake na tama i te vahi TeAriki taatou raa; ia auu se napa e mee anau e karapusi ria i na hehekau TeAriki raa. Emeia taohi mmau na mahi TeAtua ni kou atu akoe ki hakalono llihu ma te Rono Tauareka raa. Tama raa e tokonaki taatou ki ora, tena ki kanna taatou pera ma ni tamalliki Aia, ia taatou se mee ma ni tamalliki Aia i na hehekau taatou ni ppena raa, e meia taatou e mee pera ma ni tamalliki Aia i te hakataakoto ia ma na mahi Aia. Aia ni kou mai na mahi nei i mua i te kaamata iho na mee hakaatoa i na mahi Jisas Krais, 10 e meia te saaita nei taatou ku kkite na mee hakaatoa te saaita Jisas Krais te Tokonaki taatou raa ni hamai. Aia e hakaoti na mahi te mate, tena Aia e hakari mai te ora e ora tahi raa i na mahi te Rono Tauareka.
11 TeAtua ni hirihiri anau ki mee mo aposol, ia mo tisa ki takutaku te Rono Tauareka raa; 12 tera hea anau e too na hakalono llihu na mee nei te saaita nei. Emeia anau se mataku, maitaname anau e iroa te Tama tera anau e tuunaki raa, tena anau e iroa pera ma Aia e lavaa te rorohi anau ki tae roo te Aho Aia e tuku ma anau raa. 13 Taohi mmau na tattara hakamaoni anau ni akoako atu akoe raa ki lavaa na tattara raa te hakattaki akoe, ia ki noho akoe ma te hakatina ia ma te laoi taatou e isi i te huhukkui ma Jisas Krais raa. 14 Akoe ki taohi mmau na tiputipu taualleka akoe e noho ma akoe raa i na mahi TeAnana Tapu tera e hehekau i roto akoe raa.
15 Akoe e iroa pera ma na tama hakaatoa i roto Esia raa hakapaa ma Figelus laaua ma Hermogenes ku huro i taha ma anau.
16 TeAriki taatou raa ki rorohi hakaraoi te hareakina Onesiforus raa, maitaname aia ni mee anau no hihia tammaki na vahao. Tama raa se napa ma anau e noho i te hare karapusi, 17 e meia te saaita koi aia ni tae mai i Rom raa, aia ku haere sesee anau i na kina roo hakaatoa no lave anau. 18 TeAriki ki huri ake te aroha Aia raa te tama raa i te aho hakaoti! Tena akoe e iroa laoi roo e hia na tokonaki te tama raa ni kou mai anau i roto Efesus raa.