Na hehekau
Na hehekau na Aposol Jisas
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na hakattina ana i Jerusalem 1.1—8.3
Na hakattina ana i Judia ia ma Samaria 8.4—8.25
Te tama Itiopia ku hakatina 8.26—8.40
Pol ku hakatina 9.1—9.31
Na hehekau Pita 9.32—12.25
Pol ku haere i Esia 13.1—14.26
Pol ku vaakai i Jerusalem 14.27—15.35
Pol ku haere i Grik ia ma Esia 15.36—20.38
Pol e noho i Jerusalem 21.1—26.32
Pol e haere i Rom 27.1—28.31
1
TeAtua ku too Jisas no kkave i te vaelani
Tiofilus, anau ni taataa te launiu kaamata anau raa ki hakari atu na akoako Jisas raa ia ma na mee hakaatoa Aia ni ppena raa haere no tae te aho TeAtua ni too Aia no kkave i te vaelani raa. I mua Aia ni too ria no kkave i te vaelani raa, Aia ni akoako ake ma na mahi TeAnana Tapu raa i na tama Aia ni hirihiri ki mee mo aposol Aia raa. I roto tipu haa na aho i muri te mate Jisas raa, Aia ni tuu ake i na aposol Aia raa tammaki na vahao ia ma tammaki na ara ki huri ake te hakamaoni pera ma Aia ku ora. Na tama raa e kkite Aia, tena Aia ki tattara ake na tama raa i te vahi te Hakamaatua ana i te Vaelani raa.
Na aposol raa ni kkutu hakaatoa te saaita Jisas ni nnoho ma laatou raa, tena Jisas ki kou ake te tattara e mmaha ma, “Auu se oo i taha ma Jerusalem, e meia kootou ki nnoho no hakattari ki too kootou te hoki Anau ni tattara atu raa, te hoki te Tamana Anau raa ni tattara ma Aia e me ki kou atu raa. Jon e hakoukou tapu ma te vai, e meia na aho i muri raa kootou e me ki hakoukou tapu ria ma TeAnana Tapu.”
Jisas ku too ria no kkave i te vaelani
(Mak 16.19–20; Luk 24.50–53)
Jisas e kkutu ma na aposol Aia raa hakaatoa, kito na tama raa ki vahiri ake Tama raa ma, “TeAriki! Teenei te saaita Akoe e me ki kou ake muri te Hakamaatua ana i te Vaelani raa i na tama Israel?”
Tena Jisas ki meake na tama raa, “Te Tamana Anau raa Hokoia e me ki tuku te maanatu Aia te saaita na mee nei e me ki kapihi atu raa, ia teenaa seai ma he mee kootou ki illoa te saaita na mee nei e me ki kapihi atu raa. Emeia te saaita TeAnana Tapu raa e tae atu kootou raa, tena kootou e me ki isi na mahi ki tattara ake na tiputipu Anau raa i roto Jerusalem ia ma i roto Judia ma Samaria ia ma na kina hakaatoa i roto te maarama nei raa.”
Jisas e tattara ake no oti roo, tena Aia ku too ria no kkave i te vaelani i mua na karemata na tama raa hakaatoa, kito te pukureurehu raa ki haere ake no uhi Jisas, tena na tama raa ku se kkite Tama raa.
10 Na karemata na tama raa koi ana koi i aruna te saaita Jisas ni too ria no kkave i te vaelani raa, tena te saaita naa koi tokorua na tama e uru na kaukahu makkini ku ttuu ake i te vahi laatou 11 no meake ma, “Na tama i Galili, aiea kootou e ttuu i te kina naa no kirakira i te vaelani naea? Jisas tera e too ria i taha ma kootou no kkave i te vaelani raa e me ki vaakai mai hoki peenei ma kootou ni kkite Aia e haere i te vaelani raa.”
Matias ku too te sao Judas
(Matiu 27.3–10)
12 Tena na aposol raa ku oo i taha ma te mouna e hhomo na Oliv raa no vakkai i Jerusalem, te matakaina e taapiri ake raa. 13 Na tama raa ku ttae te matakaina raa, tena ki kkake i aruna te rum laatou e nonnoho raa. Na tama nei ko Pita, Jon, Jems, Andru, Filip, Tomas, Bartolomyu, Matiu, Jems te tama Alfius raa, Saimon te tama i roto te kuturana na tama se hihhai ma Rom ki rorohi Israel raa, tena Judas te tama Jems raa. 14 Na tama nei e kkutu tahi pera ma he kuturana no lotulotu hakapaa ma na hhine, tena Meri te tinna Jisas raa ia ma na taina hoki Jisas raa.
15 Na aho i muri raa na hakattina ana raa ku kkutu ki tattara, tena te kooina na tama raa hakaatoa e ttae pera huitarau tipu rua na tama, tena Pita ki mahike i aruna ma ki tattara. 16 Tena aia ki meake, “Aku taina, te tattara i roto te Launiu Tapu tera TeAnana Tapu raa ni tattara ake Devit i te vahi Judas, te tama ni hakattaki mai na tama haeo raa ki hakapiki Jisas raa ku hakamaoni te aho nei. 17 Judas he tama i roto te kuturana taatou nei, e mee Jisas ni hirihiri hoki tama raa ki uata ma taatou.”
18 (Judas e too te sui i te haeo aia ni ppena raa no sui te kerekere. Aia e hina no mate i te kina raa, tena te manava aia raa e mahaa no oo iho na vava raa i aho. 19 Na tama i Jerusalem raa hakaatoa e llono hea ni kapihi ake iaa Judas raa, tena ki kanna te kerekere raa ma ko Akeldama i na tattara laatou, te tattara nei e mee ma, “Te kerekere ni hapu ria te toto.”)
20 “Maitaname te tattara nei e mmau i roto te launiu na Rue te Lotu raa ma:
‘Te hare aia raa e me ki tuu vare,
ia se hai tama e me ki noho i roto te hare naa.’
Tena e mmau hoki ma,
‘Teeraa tama e me ki too te sao te tama raa no uata.’
21 22 Ia tena e tau he tama ki hukui ma taatou ki takutaku i te vahi te ora muri TeAriki Jisas raa. Tena te tama naa ki hai hoki i roto te kuturana taatou nei i na vahao hakaatoa TeAriki Jisas ni hahaere ma taatou i na kina raa, kaamata mai te saaita Jon Baptis ni takutaku i te vahi te hakoukou tapu raa haere no ttae te saaita Jisas ku too ria i taha ma taatou no haere i te vaelani raa.”
23 Tena na tama raa ki tini tokorua na taanata: Josep te tama e kanna ria ma ko Barsabas raa (na tama e kakanna hoki tama raa ma ko Jastus), tena Matias. 24 25 Kito na tama raa ki lotu ake ma, “TeAriki, Akoe e iroa na hakataakoto na tama hakaatoa, ia tena huri mai maatou i te tokorua nei ma koai te tama Akoe e hirihiri ki mee mo aposol ki too te sao Judas tera ku mate no haere i te kina e tau roo ma aia raa.” 26 Kito na tama raa ki ttahao huhu na hatu ma ki hirihiri he tama i tokorua raa, tena te inoa Matias raa ku huri ake. Tena Matias ku hukui ma te sanahuru ma tahi na aposol raa.