Kolosi
Te launiu Pol e taataa i na tama i Kolosi
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.2
Na lotu Pol 1.3—1.14
Te ora Krais 1.15—1.23
Pol e hehekau ma TeAtua 1.24—2.5
Te ora Krais 2.6—2.23
Te ora vahao nei 3.1—4.1
Te akoako hakaoti 4.2—4.6
Na tattara hakaoti 4.7—4.18
1
Anau Pol, anau he tama TeAtua e hirihiri ma ki hehekau ma Jisas Krais ia ma Timoti hoki te taina taatou raa, maaua e tattaa atu i kootou na hakattina ana e ttapu e nnoho i roto Kolosi tera e ssoa laoi roo ma maaua i te huhukkui taatou ma Krais raa.
TeAtua Tamana taatou raa ki kou atu kootou te tauareka ia ma te nnoho laoi.
Pol e lotu ki hakammaha ake TeAtua
Maatou e lotu hakammaha tahi ake TeAtua, te Tamana Jisas Krais TeAriki taatou raa na saaita hakaatoa maatou e lotu mannatu kootou raa. Maitaname maatou ku llono i na hakattina kootou iaa Jisas Krais ia ma na laoi kootou i na tama TeAtua raa hakaatoa. Te saaita na tattara hakamaoni te Rono Tauareka raa ni ttae atu i te kaamata roo, kootou e llono no hakattina i te tauareka kootou e me ki too raa. Tena na hakattina ia ma na laoi kootou raa e mmoe i na mee taualleka koi oo mai tera e mmoe taualleka ma kootou i te vaelani raa. Te Rono Tauareka raa e tauhano te kou mai na hoki, ia te Rono Tauareka raa hoki ku ttoha i roto te maarama nei e ssau pera ma te aho kaamata roo kootou ni llono na mahi TeAtua raa, tena kootou ku illoa roo te hakamaoni na tattara raa. Epafras, te taina hakamaoni taatou raa, te tama hehekau hakamaoni ma Krais i na mee maatou ni akoako atu kootou i te vahi na mahi TeAtua raa. Tama raa ni tattara mai maatou i te vahi te laoi TeAnana Tapu raa ni kou atu kootou.
Teenei te hakataakoto tera e mee maatou ki lotu tahi ma kootou, kaamata mai roo te saaita maatou ni llono na tattara i te vahi kootou raa. Maatou e kainno ake TeAtua ki kou atu kootou te hoki ki illoa hea Aia e hihai ia ma te atamai, ia na illoa hakaatoa tera TeAnana Tapu raa ni kou atu kootou. 10 Kootou e me ki nnoho i roto na ora TeAriki e hihai raa, tena kootou e me ki ppena na mee tera e me ki mee Aia ki hihia raa. Na ora kootou raa e me ki pii roo na mee taualleka, tena kootou e me ki illoa hakamaoni roo TeAtua. 11 12 Anau e kainno ake TeAtua ki mee kootou ki ivi ma na mahi tera e oo mai i na mahi hai mmahi Aia raa, ki lavaa kootou te nnoho taravare i na mee hakaatoa. Tena kootou ki hakammaha TeAtua, te Tama ni kou atu na mahi ki too na tuhana tera TeAtua ni tukutuku ma na tama hakaatoa i te nohorana te maahina Aia raa. 13 Tama raa e hakasao taatou i taha ma na mahi te pouri raa, tena ki too taatou no hakanoho hakaraoi roo i te Hakamaatua ana te Tamariki Aia e hakasessere 14 tera ni hakattana taatou no ttana raa, e mee na hai sara taatou raa ku oti te ssorohia i taha.
Krais e hakanaaniu i aruna na mee hakaatoa
15 Te tipu Krais tera taatou ni kkite raa e ssau roo pera ma te tipu TeAtua tera taatou se kkite raa. Krais e hura mai i mua na mee hakaatoa te maarama nei raa, ia e hakanaaniu i aruna na mee roo hakaatoa TeAtua ni pena iho raa. 16 Maitaname TeAtua e pena na mee hakaatoa i te vaelani ia ma te maarama nei raa i na mahi Krais, aanaa ko na mee taatou e kkite ia ma na mee taatou se kkite raa, hakapaa hoki ma na mahunani hai mmahi, na nohorana, na tama hakamattua ia ma na taumani. TeAtua e pena na mee hakaatoa te maarama nei raa ma Krais i na mahi Krais. 17 Krais e tipu mai i mua na mee roo hakaatoa, tena Krais e tukutuku tonu na mee hakaatoa i na kina laatou. 18 Krais ko te hakamaatua na hakattina ana hakaatoa, Aia ko te tahito na ora na hakattina ana. Te Tama ni hura mai i mua na mee hakaatoa raa ni mahike muri i taha ma te mate ma ki lavaa Aia Hokoia te tuu i mua na mee roo hakaatoa. 19 Maitaname teenei he hakataakoto TeAtua pera ma te Tamariki Aia raa ki tipu roo pera ma Aia. 20 TeAtua e maanatu ma ki too muri te maarama Aia raa i na mahi te Tamariki raa. TeAtua ku noho tauareka ma taatou e mee te toto te Tamariki Aia raa e kkoo iho i aruna te kros raa, tena Aia ku too muri na mee hakaatoa i te maarama nei ia ma te vaelani raa.
21 Kootou e isi te saaita ni oo no mmao roo i taha ma TeAtua, ia ni nonnoho sakkino hoki ma Tama raa, e mee na mee sakkino kootou e ppena raa ia ma na hakataakoto sakkino kootou raa. 22 Emeia te saaita nei, e mee Krais e tipu tama no mate, tena TeAtua ku mee kootou pera ma ni soa laoi roo Aia ma ki lavaa Aia te tokonaki kootou ki ttapu, ki matahua, ia ki se hai sara i mua Aia. 23 Kootou ki tauhano tahi se isi te hakaoti, ia ki ttuu mmau roo ma na hakattina kootou raa ki se lavaa kootou te naue no tiaki na tattara taualleka te Rono Tauareka raa. Teenei ko te Rono Tauareka anau Pol ku mee mo tama hehekau raa. Te Rono Tauareka nei ku oti te takutaku ake i na tama hakaatoa i roto te maarama nei.
Pol e takutaku te Rono Tauareka
24 Ia te saaita nei anau e hihia i na hakalono llihu anau ni too i te vahi kootou raa, maitaname te hakataakoto anau e hakalono llihu i te tinotama anau raa, anau e tokonaki koi ki hakaotioti na hakalono llihu Krais i te vahi te tinotama Aia raa, teenaa ko te lotu. 25 Tena anau ku mee pera ma he tama hehekau te lotu TeAtua, te Tama tera ni kou mai anau te hehekau nei ki ppena ki tokonaki kootou raa. Teenei ko te hehekau ma ki takutaku atu na tattara hakaatoa Aia 26 tera Aia ni huu i mua roo ki se illoa na tama hakaatoa raa, e meia te saaita nei Aia ku hakari ake na hakataakoto raa i na tama Aia raa. 27 Te hakataakoto TeAtua ma ki hakari ake na tattara taualleka e pii na mahi Aia koi huuna tera Aia e tukutuku ma na tama e seai ma ni Jiu raa hoki. Teenei ko te hakataakoto tera e huuna ria: Krais e noho i roto kootou, tena te hakataakoto nei e huri mai pera ma kootou e me ki nnoho i roto na mahi TeAtua.
28 Ia tena maatou e takutaku ake i te vahi Krais raa i na tama hakaatoa. Tena na hakataakoto hakaatoa tera maatou e illoa raa, maatou e tattara hamatakutaku atu kootou, tena ki akoako atu na tattara raa ma ki lavaa na tattara raa te kou mai kootou ki ttae i te kina TeAtua raa pera ma ni tama ku mattua i te huhukkui kootou ma Krais raa. 29 Anau e hai na mahi, ia e hahaivi ma na mahi hai mmahi Krais e kou mai tera e moe i roto anau raa ki mee te mee nei ki hakamaoni.