Efesus
Te launiu Pol e taataa i na tama i Efesus
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Hukui ma Krais 1.1—3.21
Takattaka ma Krais 4.1—6.9
Tuu mmau no ppuhu ma Satan 6.10—6.24
1
Anau Pol, anau e taataa atu te launiu nei. TeAtua e hihai ma anau ki mee pera ma he aposol Jisas Krais.
Anau e taataa atu kootou na tama i roto Efesus tera e hakamaoni i na ora laatou e hukui ma Jisas Krais raa.
TeAtua te Tamana taatou ia ma TeAriki Jisas Krais e me ki tokonaki kootou, tena ku kou atu te noho laoi.
Na hoki e Ttapu Krais
Taatou ki hakammaha TeAtua te Tamana Jisas Krais TeAriki taatou raa! Maitaname TeAtua ku kou mai taatou na hoki hakaatoa e ttapu i te vaelani raa, e mee taatou ku hukui ma Krais. I mua TeAtua ni pena te maarama nei, Aia ko na hirihiri avare taatou ki mee mo tamalliki Aia, e mee taatou e hukui ma Krais, tena taatou ki ttapu no nnoho se hai sara i na karemata Tama raa.
E mee TeAtua e laoi taatou, tena Aia ni maanatu i mua roo ma Aia e me ki mee taatou pera ma ni tamalliki Aia i na mee Jisas Krais ni ppena raa. Teenei he maanatu Aia, tena Aia e hihai ki ppena te mee nei. Taatou ki hakammaha TeAtua e mee Aia e huri mai hakamaoni te laoi Aia raa i taatou, maitaname Aia e hoki marino mai taatou te Tamariki Aia e hakasessere mahi raa. Maitaname te toto Krais raa e hakattana taatou, tena ki ssoro na hai sara taatou raa i taha. Te laoi TeAtua i taatou raa e rahi roo, tena Aia ki nnini iho te laoi Aia raa i aruna taatou.
I te kite ma te atamai Aia, TeAtua e ppena hea Aia ni hakataakoto raa, tena ki hakairoa mai taatou te hakataakoto e huuna ria tera Aia ku oti te mamaanatu ma ki hakaoti ake iaa Krais raa. 10 Te hakataakoto TeAtua raa e mee peenei, te saaita hakamaoni raa e me ki tae mai, tena Aia e me ki tuku na mee hakaatoa i te vaelani ia ma te maarama nei raa i raro na mahi te Tuku hokotahi raa, teenaa ko Krais.
11 Na mee hakaatoa e ppena tauttari te maanatu ia ma te hihai TeAtua, tena TeAtua e hirihiri taatou ki mee pera ma ni tama roo Aia i te huhuki taatou ma Krais raa, e mee te hihai Aia raa e moe i aruna hea Aia ni maanatu i te kaamata raa roo. 12 Tena taatou na tama kaamata tera ni hakattina iaa Krais raa, ki hakammaha TeAtua i na mahi Aia.
13 Ia tena kootou hoki ku mee pera ma ni tama TeAtua te saaita kootou ni llono na tattara hakamaoni te Rono Tauareka tera e tokonaki taatou ki ora raa. Kootou e hakattina iaa Krais, tena TeAtua e hakammau te hakamaatino Aia raa i aruna kootou pera ma Aia e ttino kootou, tena ki kou atu kootou TeAnana Tapu Aia ni tattara atu raa. 14 Ia e mee taatou ku oti te too TeAnana Tapu raa, tena taatou ku illoa te hakamaoni pera ma taatou e me ki too alaa mee taualleka hoki tera TeAtua ni tattara hakamaoni i mua ma Aia e me ki kou ake ma na tamalliki Aia raa. Taatou e hakattari ki too na mee nei te saaita TeAtua e too muri taatou raa, tena taatou ku nnoho hihhia ma Aia. Ia tena taatou ki hakammaha TeAtua i te tauareka Aia!
Te lotu Pol
15 Tera hea te kaamata roo anau ni rono na hakattina kootou i TeAriki Jisas ia ma te laoi kootou e huri ake i na tama TeAtua raa, 16 anau e tauhano te hakammaha ake TeAtua ma kootou. Anau e maanatu kootou i na lotu anau raa, 17 tena anau e kainno ake TeAtua te Tamana Jisas Krais TeAriki taatou raa, te Tamana e noho i roto te maahina e tii raa ki kou atu TeAnana Tapu tera e me ki mee kootou ki atamai, tena ku hakari atu ki kkite kootou i TeAtua ia ma ki illoa kootou Tama raa. 18 Anau e kainno ake ki taaraki na kapuroro kootou raa ki kkite kootou te maahina Aia raa ma ki lavaa kootou te illoa te hakataakoto tera Aia ni kanna atu kootou raa, ia ki illoa hoki kootou te taualleka na hoki Aia ni tattara hakamaoni ake i te kanohenua Aia raa, 19 ia ki kkite hoki kootou na mahi hai mmahi Aia tera e hehekau i roto na ora taatou na tama tera e hakattina Aia raa. Na mahi e hehekau i roto taatou nei e ssau pera ma na mahi hai mmahi 20 Aia ni huri mai te saaita Aia ni hakaora muri Krais i taha ma te mate raa, tena ki hakanoho Tama raa i te vahi laaua Aia i te vaelani i aruna raa. 21 Krais e hakamaatua i aruna na ensel i te vaelani, na tuku, na mahunani ia ma na ariki; te kakkae Aia e too raa e raka mmao roo ma na kakkae na tama hakamattua i roto te maarama nei ia ma te maarama i muri raa; 22 TeAtua e tuku na mee hakaatoa i raro na vae Krais, tena ki kou ake Tama raa i na lotu raa pera ma he Ariki e hakanaaniu i aruna na mee hakaatoa. 23 Tena te lotu raa e huri mai te kaatoa te tinotama Krais raa, tena Krais Hokoia e mee na mee roo hakaatoa no kaatoa.