Galesia
Te launiu Pol e taataa i na tama i Galesia
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.10
TeAtua Hokoia e kauna ria Pol 1.11—2.21
Te Rono Tauareka TeAtua 3.1—4.31
Tiputipu na hakattina ana 5.1—6.10
Na tattara hakaoti 6.11—6.18
1
Te launiu Pol e taataa i na tama i Galesia
Anau Pol, anau he tama ni kanna ria ki mee mo aposol, tena te kanna nei se hamai te tama, ia seai ma he hakataakoto te tama, e meia te kanna nei e hamai Jisas Krais ia ma TeAtua Tamana tera ni hakamahike Krais i taha ma te mate raa. Anau, hakapaa ma na hakattina ana hakaatoa i te kina nei raa e kou atu te tauareka maatou ia ma na tattara te nnoho laoi i na hare lotu hakaatoa i roto Galesia raa.
Ia tena TeAtua Tamana taatou ia ma TeAriki Jisas Krais e me ki hakatapu kootou, tena ku kou atu te nnoho laoi.
Jisas e hakarono no tautari te hihai TeAtua Tamana taatou raa, tena ki hoki mai Aia Hokoia ki mate ma na hai sara taatou raa ma ki lavaa taatou te hakassao i taha ma na hai sara i te maarama nei raa. Tena taatou ki hakammaha TeAtua na vahao hakaatoa. Amen.
Te Rono Tauareka hokotahi
Anau e maaharo roo i kootou! Saaita nei se mmao hoki, tena kootou ku tiaki te Tama tera ni kanna atu kootou i na mahi Krais raa no tauttari te akoako e kee. Tena i te hakamaoni, se isi hoki te Rono Tauareka peeraa, e meia anau e tattara peenei maitaname e isi na tama e mee kootou ki mamannatu tammaki, tena ki hahaivi ma ki hakatike te Rono Tauareka Krais raa. Ia niaina ma he tama maatou ia ma he ensel i te vaelani e takutaku atu te rono tauareka e kee ma te Rono Tauareka maatou ni takutaku atu raa, te tama naa e me ki hakalono llihu i te kina te mate raa. Maatou ku oti te tattara atu i mua, tena anau e me ki tattara atu hakaraoi: kame he tama e takutaku te Rono Tauareka e kee ma te Rono Tauareka kootou ni llono raa, tena te tama naa ku tau te too na hakalono llihu i te kina te mate raa.
10 Kootou e llono raa anau e hahaivi ma ki mee te kanohenua raa ki mee ma na tattara anau raa e hakamaoni? Seai! Anau e hihai koi ma ki mee TeAtua ki hihia. Eaa! Anau e hahaivi ma ki mee te kanohenua raa ki illoa anau? Kame anau ni ppena peeraa, tena anau se tau te mee pera ma he tama hehekau Krais.
TeAtua e kanna Pol mo tama hehekau
11 Aku taina, anau e hihai ki hakamatahua atu kootou pera ma te Rono Tauareka anau e takutaku raa se hamai te hakataakoto te tama. 12 Anau se too Te Rono Tauareka nei i alaa tama, ia se hai tama ni akoako mai anau. Jisas Krais Hokoia e hakari mai anau te Rono Tauareka nei.
13 Kootou kame ku oti te llono na tiputipu te ora anau i mua te saaita anau ni hakatina hai mahi roo na tiputipu na Jiu raa. Te saaita naa anau se isi taku aroha, tena anau e taataa puamu roo na hakattina ana TeAtua raa, tena ki hai na mahi anau ma ki seu na hakattina na tama raa. 14 Anau e raka i aruna ma na tama te tautama anau raa i te tautari na tiputipu na Jiu raa, tena anau hoki e hakatina hai mahi roo i na tuaa na tipuna maatou raa.
15 Emeia i na mahi Aia, TeAtua ni hirihiri anau i mua anau ni haanau iho, tena ki kanna anau ki hehekau ma Aia. Te saaita nei Aia ku maanatu 16 ma ki hakari mai anau te hakamaoni te Tama Aia raa ma ki lavaa anau te takutaku ake te Rono Tauareka Aia raa i na tama seai ma ni Jiu raa. Anau se hai tama ni haere no too na hakataakoto nei, 17 ia anau ni se haere i Jerusalem ma ki mmata na aposol ni hehekau i mua anau raa. Emeia anau e haere i Arebia, tena ki vaakai i Damaskus.
18 Tena i muri e toru na hetau, anau ku haere i Jerusalem ma ki too ni tattara iaa Pita, tena anau ki nnoho maaua e rua na latapu. 19 Anau se kite hoki alaa aposol, anau e kite koi Jems te taina TeAriki raa.
20 Hea anau e taataa nei e hakamaoni. TeAtua e iroa pera ma anau se mariu!
21 Tena i muri, anau ki haere i na matakaina Siria laaua ma Silisia raa. 22 Te saaita naa hoki na hakattina ana i roto Judia raa se illoa anau. 23 Na tama raa e illoa koi anau hea alaa tama ni tattara ake ma, “Te tama ni taataa puamu taatou i mua raa vahao nei ku takutaku te hakatina tera aia ni hahaivi ma ki seu raa.” 24 Kito na tama raa ki hakammaha ake TeAtua i na mee Aia e kou mai anau ki ppena raa.