Hibru
Te launiu e taataa i na Hibru
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.3
Krais e hakanaaniu i aruna na ensel 1.4—2.18
Krais e hakanaaniu i aruna na tama hakamattua 3.1—4.13
Krais te Maatua Hakanaaniu 4.14—6.20
Melkisedek 7.1—7.28
Krais e hakanaaniu i aruna te tattara e ivi 8.1—9.28
Krais e mate no tokonaki na kanohenua 10.1—10.39
Te hakatina hakamaoni 11.1—12.29
Na tattara hakaotioti 13.1—13.25
1
Jisas ko te maihu TeAtua
I mua roo tammaki na vahao ia ma na ara TeAtua ni tattara ake na profet raa ki tattara ake na tipuna taatou raa, e meia i roto na aho nei, TeAtua ku tattara mai taatou i na mahi te Tamariki Aia raa; te Tama Aia ni hirihiri ki ttino na mee hakatoa i te hakaotioti, ia te Tama hoki TeAtua ni pena iho na mee hakatoa i roto te maarama nei. Tama raa e hakamahina mai na mahi hai mmahi TeAtua, tena Aia Hokoia e tipu roo pera ma TeAtua, tena Aia e pena te maarama nei hakaatoa ma na mahi na tattara Aia. Aia e ssoro na hai sara te maarama nei raa no oti, tena Aia ku noho i te vahi laaua TeAtua te Tama na Mahi Hai mmahi raa.
Na mahi te Tamariki TeAtua
Te Tamariki TeAtua raa e hakanaaniu i aruna na ensel, e ssau pera ma te inoa TeAtua e kou ake Aia raa e hakanaaniu i aruna na inoa na ensel raa hoki. Maitaname TeAtua se hai vahao ni meake he ensel ma,
“Akoe he Tamariki Anau;
te aho nei Anau ku mee mo Tamana akoe.”
Ia TeAtua hoki ni se hai tattara e tattara ake he ensel ma,
“Anau ku mee mo Tamana tama raa, tena tama raa ku mee mo tama Anau.”
Emeia te saaita TeAtua ku mee ki kauna ria iho te Tamariki Aia raa ki hamai i te maarama nei, Aia e meake ma:
“Kootou na ensel Anau raa hakaatoa ki lotu ake Tama raa.”
Emeia i te vahi na ensel raa, TeAtua e tattara ake ma,
“Anau e mee na ensel Anau raa ki ssau pera ma ni matani,
tena ki mee na tama hehekau Anau raa ki ssau pera ma ni ahi.”
Ia i te vahi te Tamariki Aia raa, TeAtua e tattara ma,
“Te Hakamaatua ana Akoe raa e me ki moe tahi se isi te hakaoti!
Na mahi Akoe raa e kou mai te tauareka i na tama hakaatoa.
Akoe e hihai koi na tiputipu e ttonu,
tena ki se hihai na mee e ssara.
Tera hea Anau, TeAtua Akoe raa ni hirihiri Akoe,
tena ki kou atu Akoe te hihia e rahi e raka ma te hihia na soa Akoe raa hakaatoa.”
10 TeAtua e tattara hoki ma,
“TeAriki, Akoe e pena iho te maarama nei i te kaamata roo,
tena ki pena te vaelani raa ma na rima roo Akoe.
11 Na mee roo hakaatoa e me ki seai,
e meia Akoe e me ki noho tahi roo,
na mee raa e me ki oo no se mmau pera ma ni paamaro.
12 Akoe e me ki hatuhatu na mee raa pera ma ni kaukahu,
ia na mee raa e me ki ssau pera ma na hekau.
Emeia Akoe e me ki tipu koi peenaa na vahao hakaatoa, tena te ora Akoe raa se lavaa te isi te hakaoti.”
13 TeAtua se hai vahao ni meake he ensel ma:
“Noho i te vahi laaua Anau nei ki tae roo te saaita Anau e tuku na tama e kiri lloto akoe raa i raro na tapuvae akoe raa pera ma he tuai.”
14 Kaa na ensel raa niaa? Na ensel raa ni anana tera e hehekau ma TeAtua. Tena TeAtua e kauna na tama raa ki oo no tokonaki na tama e me ki too te ora e ora tahi raa.