Luk
Te Rono Tauareka Luk e taataa
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.4
Jisas laaua ma Jon ku hannau iho 1.5—2.52
Jon Baptis 3.1—3.20
Jon e hakoukou tapu Jisas, tena Satan ki tatakore Jisas 3.21—4.13
Jisas i roto Galili 4.14—9.50
Jisas i roto Galili, ia ku taapiri i Jerusalem 9.51—19.27
Jisas ku taapiri i Jerusalem 19.28—23.56
Jisas ku ora muri 24.1—24.53
1
Luk e taataa i te ora Jisas
Tiofilus, te hakamaatua:
Tammaki na tama e hai na mahi laatou ma ki tattaa ni launiu ki hakari atu na mee Jisas ni huri mai taatou raa. Na tama raa e tattaa na mee taatou ni llono na tama ni kkite na mee raa i te kaamata raa roo, tena ki haere tattara na tattara raa. Maitaname anau ni too hakaraoi roo na tiputipu nei hakaatoa i te kaamata roo, tena anau e maanatu ma kame e tauareka anau te taataa atu te launiu nei i akoe, ki iroa akoe pera ma te akoako akoe ni rono raa e hakamaoni.
Te ensel e tattara ake Sekaraia i te haanau iho Jon
He maatua i roto te hareakina Abiya raa e noho te saaita Herot ni tuku i roto Judia raa, te inoa aia raa ko Sekaraia. Tena te avana aia raa ko Elisabet, he hine i roto te hareakina Aron raa. Sekaraia laaua ma Elisabet e tauttari tahi na tuaa TeAtua raa, ia tokorua raa hoki e ttonu tahi i mua na karemata TeAtua. Tokorua raa ku mattua hakaatoa, e meia laaua se ki hai tamalliki roo e mee Elisabet e poka.
Teeraa he aho, na maatua raa e hirihiri Sekaraia ki too te lotu i roto te Hare Tapu te sao aia. Sekaraia e hehekau ma TeAtua pera ma he maatua. Teenei he tiputipu na maatua raa, tena na maatua raa e ttahao na hatu no hirihiri Sekaraia ki haere no hakkaa te insens i aruna te olta raa. Kito Sekaraia ki haere i roto te Hare Tapu TeAtua raa, 10 tena te kanohenua i aho raa ku lotu te saaita Sakaraia ni haere no hakkaa te insens raa.
11 Tena te ensel TeAtua raa ku tuu ake iaa Sekaraia i te vahi laaua te olta i te kina te insens raa e ura raa. 12 Te saaita Sekaraia ni kite te ensel raa, aia ku oho roo no mataku. 13 Tena te ensel raa ki meake, “Sekaraia! Auu se mataku, TeAtua ku rono te lotu akoe raa, tena Elisabet te avana akoe raa e me ki haanau he tamariki tanata ma akoe, tena akoe ku hui te inoa te tamariki naa Jon. 14 Te saaita naa, akoe e me ki hihia roo, tena tammaki na tama e me ki hihhia hoki te saaita te tamariki naa e haanau iho raa. 15 Jon e me ki hakanaaniu i mua na karemata TeAtua. Tama naa se lavaa te unu na wain ia ma na vai mmara. TeAnana Tapu e me ki noho i roto te tama naa kaamata te saaita aia e me ki haanau iho raa, 16 tena Jon e me ki hakattaki tammaki na tama Israel ki vakkai muri ake TeAtua, TeAriki laatou raa. 17 Jon e me ki haere i mua TeAriki ma na mahi hai mmahi pera ma ko profet Elaija. Tama naa e me ki hakapaa hakaraoi na tamana ia ma na tamalliki laatou raa. Tena Jon e me ki poroporo na tama e hakatapanatta raa ki hakallono na tattara mattonu na tama e ttonu tahi raa. Ia tena aia e me ki poroporo te kanohenua TeAtua raa ki tanattana te hamai TeAriki.”
18 Tena Sekaraia ki meake te ensel raa, “Anau e me ki iroa peehee ma na tattara akoe naa e me ki hakamaoni? E mee anau ku matua, tena te avana anau raa hoki ku matua.”
19 Kito te ensel raa ki meake, “Anau ko Gabriel, tena anau e tuu i mua TeAtua te Tama e kauna ria iho anau ki tattara atu akoe na tattara taualleka nei. 20 Emeia teenaa akoe se hakatina na tattara teeraa e me ki oo mai no hakamaoni he saaita raa, tena akoe e me ki se lavaa te tattara; te maihu akoe naa e me ki puni ki tae roo te saaita te tamariki naa e haanau iho raa.”
21 Te saaita naa, te kanohenua tera e hakattari Sakaraia ki hamai i mata hare raa ku mamannatu tammaki e mee te tama raa e nnahe roo te hakahura mai i aho. 22 Te saaita Sakaraia ni hakahura iho raa, aia ku se lavaa te tattara, tena na tama raa ku illoa pera ma te tama raa e isi te kite aia i roto te Hare Tapu. Tena Sekaraia ki auna ake na tama raa, e mee aia ku se lavaa te tattara.
23 Te saaita Sekaraia ni oti na hehekau aia i roto te Hare Tapu raa, tena aia ki vaakai muri i hare. 24 Ki oti roo Elisabet te avana aia raa ku hai tama, tena i roto e rima na marama, aia ku munimuni koi vaa hare, se hahaere vaa aho. 25 Elisabet ku tattara ma, “Te saaita nei roo TeAtua ku tokonaki anau, tena Aia e tokea te napa anau ni isi i mua te kanohenua raa i taha.”
Ensel Gabriel e tattara ake Meri i te haanau iho Jisas
26 27 Elisabet ku tae te hakaono na marama aia, tena TeAtua ki kauna ria iho ensel Gabriel ki tattara ake Meri, he taukupu e tonu tera e noho i Nasaret, he matakaina i roto Galili. Te taukupu raa e hakamattino ma te taupeara e hui ma ko Josep, he tama i roto te hareakina te tuku Devit raa. 28 Te ensel raa e haere iho no meake Meri ma, “Te noho laoi ki noho ma akoe! TeAriki e hakatapu akoe, tena ki rorohi laoi akoe.”
29 Meri ku tipuaina haeo roo i na tattara te ensel raa, tena aia ku maanatu ma te hakataakoto na tattara te ensel raa e mee maea. 30 Tena kito te ensel raa ki meake, “Meri! Akoe se lavaa te mataku, TeAtua e hakatapu akoe. 31 Akoe e me ki hai tama no haanau he tamariki tanata, tena akoe ku hui te inoa te tamariki naa Jisas. 32 Tama naa e me ki hakanaaniu, tena Aia e me ki kanna ria ma, te Tamariki TeAtua i Aruna. TeAtua e me ki mee te Tama naa ki tuku pera ma Devit te tipuna Aia i mua raa. 33 Tama naa e me ki hakamaatua i aruna te kaha Jekop raa na vahao hakaatoa, tena te Hakamaatua ana Aia raa se isi te hakaoti.”
34 Tena kito Meri ki meake te ensel raa, “Anau he taukupu e tonu, ia se hai tama ni mmoe ma anau, kaa anau e me ki hai tama peehee?”
35 Kito te ensel raa ki meake, “TeAnana Tapu e me ki noho ma akoe, tena na mahi TeAtua raa e me ki takoto i roto akoe. Tena i te hakataakoto nei koi te tamariki e tapu naa e mee ki taapa ma te Tamariki TeAtua. 36 Maanatu te tinna akoe raa, Elisabet. Na tama e tattara ma te tama raa ku se lavaa te isi na tamalliki, e meia te saaita nei aia ku hai tama, tena teenei ko te hakaono na marama aia, niaina ma aia ku matua haeo roo. 37 Maitaname se isi roo te mee e hainattaa ma TeAtua te ppena.”
38 Kito Meri ki meake, “Anau he taukupu e hehekau ma TeAtua, tena hea akoe ni tattara mai raa, tiaki peenaa ki kapihi mai anau pera ma akoe ni tattara mai raa.” Tena kito te ensel raa ki tiaki te hine raa no haere.
Meri ku haere no mmata Elisabet
39 Se roroa i muri koi te ensel raa ni tattara ake raa, tena Meri ku haere i te hare Sekaraia i te matakaina tera e tuu i aruna na mouna i Judia raa. 40 Meri ku tae atu i te hare raa, tena aia ki kanna ake Elisabet, te avana Sekaraia raa. 41 Te saaita Elisabet ni rono te nnana Meri raa, te tamariki i roto aia raa ku hihia no tatahuki, tena TeAnana Tapu raa ku tau i roto Elisabet. 42 Tena aia ki tattara hakamaroa ake ma, “Akoe e hakatapu ria TeAtua, e raka i aruna ma alaa taukupu. Tena TeAtua e me ki hakatapu te tamariki akoe e me ki haanau raa. 43 Akoe ko te tinna taku Ariki, tena anau e maaharo e mee akoe e hamai no mmata anau. 44 Te saaita anau ni rono te nnana akoe raa, te tamariki i roto te manava anau nei e hihia roo no tatahuki. 45 Akoe e me ki hakatapu ria e mee akoe e hakatina pera ma na tattara TeAtua e tattara atu akoe raa e me ki oo mai no hakamaoni!”
Meri e hakammaha TeAtua
Magnificat
46 Tena Meri ki tattara ma,
“Taku hatu manava e hakammaha TeAtua,
47 te anana anau e hihia i TeAtua taku Tokonaki,
48 maitaname Aia e maanatu roo anau, te tama mouraro e hehekau Aia nei!
Kaamata te saaita nei na tama hakaatoa e me ki tattara ma anau ku hakatapu ria,
49 e mee na mee e llahi TeAtua Hai mahi raa ni ppena i anau raa.
Te inoa Aia raa e tapu;
50 kaamata teeraa tautama haere no tae teeraa tautama,
Aia e me ki huri ake te aroha Aia raa i na tama e hakammaha Aia raa.
51 Aia e ssora iho te rima hai mahi Aia raa,
no hakatui na tama hai ahu e hai mannatu raa i taha.
52 Aia e hakatuu na tuku hai mmahi raa i taha ma na nohorana laatou raa,
tena ki ssau na tama mouraro raa ki hakananniu.
53 TeAtua e haanai na tama e hikkai raa no ppohu ma na mee taualleka,
tena ki kauna na tama hai sileni raa i taha, se hai mee e kou ake.
54 TeAtua e taohi mmau na tattara hakamaoni Aia ni meake na tipuna taatou raa,
tena ki hamai no tokonaki Israel, te tama hehekau Aia raa.
55 Aia e maanatu ma ki huri ake te laoi Aia raa iaa Abraham,
ia ma na hai mokopuna aia raa na vahao hakaatoa.”
56 Meri e nnoho laaua ma Elisabet no ttae e toru na marama, tena aia ki vaakai muri i te matakaina aia raa.
Te mamaoha iho Jon Baptis
57 Elisabet ku tae te saaita aia ku mee ki mamaoha, tena aia e haanau te tamariki tanata. 58 Na tama te kauhare raa ia ma na hareakina aia raa ku llono pera ma TeAtua e aroha no tokonaki Elisabet, tena na tama raa ku hihhia hakaatoa ma Elisabet.
59 Te saaita te tamariki raa ku tae e varu na aho te matua aia, na tama hakamattua raa ku oo ake no ttuu te hakamaatino e tapu te tamariki raa, tena na tama raa ku mee ma ki hui te tamariki raa Sekaraia, te inoa te tamana te tamariki raa. 60 Emeia Elisabet te tinna te tamariki raa e meake ma, “Seai! Te inoa te tamariki naa ko Jon.”
61 Kito na tama raa ki meake Elisabet, “Emeia se hai tama i roto te hareakina akoe raa e hui te inoa naa.” 62 Kito na tama raa ki auna ake te tamana te tamariki raa ma te tamariki raa e me ki hui aai.
63 Tena Sekaraia ki auna ake ma ki kou ake he mee ki taataa, tena aia ki taataa na tattara nei, “Te inoa te tamariki nei ko Jon.” Tena na tama raa hakaatoa ku mahharo roo. 64 Te saaita naa koi Sekaraia ku lavaa te tattara hakaraoi, tena aia ki hakammaha TeAtua. 65 Na tama te matakaina raa ku mattaku, tena te rono raa ku paa no ttae alaa matakaina i aruna na mouna i roto Judia raa hakaatoa. 66 Na tama e llono te rono raa ku mamannatu tammaki, tena ki tattara ma, “Te tamariki naa e me ki tipu peehee?” E mee ku matahua pera ma TeAtua e kou ake na mahi Aia raa i te tamariki raa.
Sekaraia e hakammaha TeAtua
67 TeAnana Tapu raa ku tau i roto Sekaraia, te tamana Jon raa, tena Sekaraia ki tattara ake na tattara TeAtua nei,
68 “Taatou ki hakammaha TeAtua, TeAriki na tama Israel raa!
Aia ni hamai ki tokonaki no hakattana te kanohenua Aia raa i taha ma na hai sara laatou raa.
69 TeAtua e kou mai te Tama hai mahi ki tokonaki taatou,
Tama raa he mokopuna Devit,
te tama hehekau Aia raa.
70 Aia ni tattara hakamaoni ake na profet e ttapu Aia i mua raa
71 pera ma Aia e me ki hakattana taatou i taha ma na tama e nohonoho haeo ma taatou raa,
ia i taha hoki ma na mahi na tama e kiri lloto taatou raa.
72 Aia e tattara ma Aia e me ki huri ake te laoi Aia raa i na tipuna taatou raa,
tena ku maanatu na tattara hakamaoni e ttapu Aia raa.
73 74 TeAtua e tattara hakamaoni ake Abraham te tipuna taatou raa pera ma Aia e me ki hakattana taatou i taha ma na mahi na tama e nohonnoho haeo ma taatou raa,
ki se mattaku taatou te hehekau tahi ma Aia,
75 ia ki mee na ora taatou raa ki ttapu,
ia ki ttonu tahi hoki i mua na karemata TeAtua na aho hakaatoa i roto na ora taatou.
76 Taku tama, akoe e me ki kanna ria pera ma he profet TeAtua Hakanaaniu i Aruna.
Akoe e me ki haere i mua TeAriki,
no tanattana te mateara Aia ki hamai vaa aruna,
77 no hakailloa ake na kanohenua Aia raa pera ma laatou e me ki ora,
kame laatou e ttike i taha na hai sara laatou.
78 TeAtua taatou raa he atua e manava aroha,
ia e laoi.
Aia e me ki mee te maahina te noho laoi raa ki maahina mai i aruna taatou,
79 tena ku hakamaahina mai te vaelani raa i aruna na tama e nnoho i raro te maru te mate raa,
tena ku hakattaki taatou raa ki oo tonu i te mateara te noho laoi raa.”
80 Te tamariki raa e homo no matua, ia e atamai hoki. Tena aia e noho i te kina se hai tama e tuu mahoa raa no tae roo te saaita aia ni hakahura iho no tuu i mua na tama Israel raa.