2
Jisas e tokonaki te tama na vae e mmate
(Matiu 9.1–8; Luk 5.17–26)
E llava na aho ku llaka, tena Jisas ki vaakai i Kaperneam. Te kanohenua raa ku llono ma Jisas ku tae ake i te hare Aia ni noho raa. Tena tammaki na tama ku oo ake no nnoho i te hare raa. Te hare raa ku kappi roo, tena na totoka raa hoki ku kkapi. Jisas e takutaku ake na tama raa na tattara TeAtua raa, ia te saaita naa he tokohaa na tama e sausau ake te tama na vae e mmate raa ku ttae ake. Tena te tokohaa raa ku se lavaa te ttae i te kina Jisas e noho raa e mee te hare raa ku kappi roo. Kito na tama raa ki kkake no hakahotu te inaki i aruna roo te kina Jisas e noho raa, tena na tama raa ki hakatere iho te moena te tama na vae e mmate raa e moe. Jisas e kite na hakattina na tama raa, tena Aia ki meake te tama na vae e mmate raa ma, “Taku tama, Anau e ssoro na hai sara akoe raa i taha.”
Ia e isi na tama poroporo na tuaa e nnoho i te kina raa, tena na tama raa ku mamannatu hokolaatou ma, “Te Tama nei se mataku te tattara peenei? Te Tama nei e tattara haeo TeAtua! TeAtua ko te Tama hokotahi koi e lavaa te ssoro na hai sara i taha!”
Te saaita naa koi Jisas ku iroa na hakataakoto na tama raa, tena Aia ki meake, “Aiea kootou e mamannatu peenaa naea? Aiea te tattara hee e hainauhie ki meake te tama na vae e mmate nei, te tattara ma, ‘Na hai sara akoe raa ku oti te ssorohia’, ma te tattara ma, ‘Mahike i aruna no too te moena akoe naa no haere’? 10 Anau e me ki huri atu kootou pera ma te Tamariki te Tama nei e isi na mahi i te maarama nei ki ssoro na hai sara na tama i taha.” Kito Aia ki meake te tama na vae e mmate raa, 11 “Anau e meatu akoe, mahike i aruna no too te moena akoe naa no haere i hare!”
12 Te saaita naa koi te tama na vae e mmate raa ku tuu i aruna no too te moena aia raa, tena ki haere vaa lottonu na tama raa hakaatoa. Te kanohenua raa ku mahharo roo, tena ki hakammaha TeAtua ma, “Taatou se hai mee roo peenei ni kkite i mua.”
Jisas e kanna ake Livai ki tautari Aia
(Matiu 9.9–13; Luk 5.27–32)
13 Jisas ku vaakai i tai i te Namo Galili raa, tena tammaki na tama ku oo ake i Aia. Kito Jisas ki akoako ake na tama raa. 14 Jisas e haere vaa tai no kite Livai te tama Alfius raa e noho i te kina e aoao na takis te taumani i Rom raa. Tena Jisas ki meake te tama raa, “Tautari mai Anau.” Kito Livai ki mahike i aruna no tautari Jisas.
15 Jisas ma na disaipol Aia raa ku noho i te hare Livai raa no kkai, tena tammaki na tama aoao na takis ia ma na tama hai ssara e tauttari ake hoki Jisas, ia tammaki na tama ku nnoho ma ki kkai ma Jisas. 16 E isi na Farisi ia ma na tama poroporo na tuaa e kkite Jisas e kkai ma na tama hai ssara ia ma na tama aoao na takis raa, tena na tama raa ki vahiri ake na disaipol Jisas raa ma, “Aiea te Tama raa e kkai ma na tama aoao na takis ia ma na tama hai ssara raea?”
17 Jisas e rono na tattara na tama raa, tena Aia ki meake, “Na tama se lavvea raa se lavaa te oo no mmata te dokta, e meia na tama e lavvea raa koi e me ki oo no mmata te dokta. Anau se hamai no kanna na tama e mannatu ma laatou e ttonu raa, e meia Anau e hamai no kanna na tama ma laatou e ppii na hai ssara raa.”
Te tiputipu te hakamaatapu
(Matiu 9.14–17; Luk 5.33–39)
18 Na tama tauttari Jon Baptis ma na Farisi raa e isi na vahao e hakamaatapu ki se kkai. Tena e isi na tama e oo no meake Jisas ma, “Aiea na disaipol Jon Baptis raa ia ma na disaipol na Farisi raa e hakamaatapu, kaa na disaipol Akoe raa se hakamaatapu raea?”
19 Kito Jisas ki meake, “Eaa! Na tama e aruhia ki oo i te kai te avana raa e me ki nnoho koi se kkai? Seai! Te saaita te tama tane vahao nei raa e nnoho ma laatou, na tama raa se lavaa te nnoho se kkai. 20 Emeia e isi te aho e me ki hamai te saaita na tama raa e me ki too te tama raa i taha, tena na tama naa ku hakamaatapu.
21 “Se hai tama e me ki ttui te muri maro vahao nei raa i aruna te paamaro tuai, maitaname te kina e ttui hoou raa e me ki masae i taha no mee te rua raa no rahi roo. 22 Se hai tama e me ki utu na wain e pena vahao nei raa i roto te kiri na sipsip tera laatou ku oti te utu na wain i mua raa, e mee te hai mahi te wain raa e me ki ssaa te kiri na sipsip ku tuai raa, tena te wain raa ku manini puamu, tena te kiri na sipsip raa hoki e me ki haeo. Emeia utu na wain e pena vahao nei raa i roto na kiri na sipsip vahao nei raa.”
Jisas ko TeAriki te aho te Sabat
(Matiu 12.1–8; Luk 6.1–5)
23 Jisas ma na disaipol Aia raa ku oo vaa roto te paupaku e hhomo na wit raa i te aho te Sabat. Tena na disaipol Aia raa ku kotikoti na hua na wit raa no kkai. 24 Kito na Farisi raa ki meake Jisas, “Kira ake, te mee nei e sara ma na tuaa taatou ma na disaipol Akoe raa ki kotikoti na hua raa i te aho te Sabat!”
25 Kito Jisas ki meake na Farisi raa, “Kootou ni se ppau hea Devit ni ppena i mua te saaita aia ma na tama tauttari aia raa ni se isi na mee e me ki kkai? Devit ma na tama tauttari aia raa ku hikkai, 26 tena Devit ki haere i roto te Hare Tapu raa no kai na haraoa e ttapu na maatua raa ni hoki ake TeAtua raa. Te mee nei e kapihi mai te saaita Abiatar; te pohouru hakanaaniu na maatua raa. Na maatua raa koi e lavaa te kkai na haraoa raa, teenaa hea na tuaa raa e tattara mai, e meia Devit e kai no oti, tena ki kou ake na haraoa raa hoki no kkai na tama tauttari aia raa.”
27 Kito Jisas ki meake hoki na Farisi raa, “TeAtua e tuku te Sabat raa ma ki tokonaki na tama, e meia Aia se tuku ma te Sabat raa ki hakamaatua i aruna te tama. 28 Ia tena te Tamariki te Tama nei ko TeAriki te Sabat.”