Filipai
Te launiu Pol e taataa i na tama i Filipai
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.11
Te ora Pol 1.12—1.26
Te ora Krais 1.27—2.18
Timoti laaua ma Epafroditus 2.19—2.30
Lollohi hakappuru i na mee e ssara 3.1—4.9
Na soa laoi Pol 4.10—4.20
Na tattara hakaoti 4.21—4.23
1
Anau Pol, maaua ma Timoti ni tama hehekau ma Jisas Krais.
Maaua e tattaa atu i na hakattina ana hakaatoa TeAtua i roto Filipai tera e hukui ma Jisas Krais raa, hakapaa hoki ma na tama hakamattua i roto na hare lotu ia ma na tama e totokonaki raa.
TeAtua te Tamana taatou raa ia ma TeAriki Jisas Krais ki kou atu te tauareka ma te noho laoi.
Te lotu Pol
Na vahao hakaatoa anau e maanatu kootou, anau e hakammaha ake TeAtua ma kootou; tena na vahao hakaatoa anau e lotu ma kootou raa, anau e lotu roo ma te hihia, e mee tammaki na ara kootou ni tokonaki anau ki hehekau ma te Rono Tauareka raa, kaamata mai roo te aho kaamata raa haere no ttae te aho nei. Ia tena anau e iroa roo pera ma TeAtua, te Tama ni kaamata te hehekau nei i roto kootou raa e me ki tokonaki roo kootou ki tae te hakaoti, i te Aho Jisas Krais raa. Anau e maanatu tahi kootou! Ia e tonu hoki anau te isi na maanatu peenei i te vahi kootou, maitaname kootou hakaatoa e tokonaki roo anau i te vahi te hehekau TeAtua e kou mai anau raa, ia te saaita nei anau e noho i roto te hare karapusi, tena anau e isi te saaita e me ki ttana ki tattara ki tokonaki te Rono Tauareka raa ki moe tahi. TeAtua e iroa pera ma te hakataakoto e mmaha anau e tattara atu ma anau e isi i kootou raa e hamai i te hatu manava Jisas Krais Hokoia.
Anau e lotu pera ma na laoi kootou raa ki hhomo koi no hhomo, hakapaa ma te atamai hakamaoni ia ma te hakatonutonu e tonu raa, 10 ki lavaa kootou te hirihiri hea e tauareka. Tena kootou e me ki hakattana i taha ma na mee sakkino hakaatoa, ia ki se isi na sara i te Aho Krais raa e tae mai. 11 Na ora kootou raa e me ki ppii roo na mee taualleka hakamaoni tera Krais Hokoia e lavaa te kou atu ma na mahi ki hakammaha TeAtua.
Tiputipu te ora Pol
12 Aku taina ma aku kave, anau e hihai ma kootou ki illoa pera ma na mee tera ni kapihi mai anau raa e tokonaki roo te Rono Tauareka raa ki ttoha. 13 Ia tena na soldia hakaatoa ia ma alaa tama hoki ku illoa pera ma anau e ponotia i roto te hare karapusi raa e mee anau he tama hehekau ma Krais. 14 Tena te noho anau i roto te hare karapusi nei e tokonaki tammaki na hakattina ana ki hakattina hai mahi i TeAriki, tena na tama raa ku oo roo no se mattaku te takutaku na tattara TeAtua raa.
15 Hakamaoni, e isi na tama e takutaku i te vahi Krais, maitaname laatou e manava kkere, ia ni tama e hihhai ki hakatauttau, e meia alaa tama e takutaku ma na hakataakoto taualleka. 16 Na tama nei e takutaku ma te laoi, maitaname laatou e illoa pera ma TeAtua e kou mai te hehekau nei i anau ki tattara atu te hakamaoni te Rono Tauareka raa. 17 Alaa tama se tattara te hakamaoni Krais, e meia laatou e tattara ma na hakataakoto sakkino, na tama raa e mannatu ma laatou e me ki ppena na mee ki mee te hakataakoto anau raa ki haeo te saaita anau e noho i roto te hare karapusi raa.
18 Niaina! Anau e hihia koi, e mee tammaki na ara taatou e lavaa te takutaku ake Krais i na tama, niaina taatou e takutaku ma na hakataakoto haeo ia ma na hakataakoto taualleka. Tena anau e me ki tauhano te noho hihia, 19 maitaname anau e iroa pera ma i te vahi na lotu kootou ia ma te tokonaki tera e hamai TeAnana Tapu Jisas Krais raa, anau e me ki hakattana ria i taha ma te hare karapusi nei. 20 Te hakataakoto e rahi ia ma te hihai anau peeraa anau ki se lavaa te tteiho ma hea anau e ppena nei, ki ssau pera ma na saaita hakaatoa koi, ia taohi mua te saaita nei, tena anau e tuu se mataku ki lavaa anau te hakammaha Krais ma te tinotama anau, niaina anau koi ora, ia niaina ma anau ku mate. 21 Kaa te ora raa hea? I te iroa anau, te ora raa ko Krais. Te mate anau raa e me ki tokonaki ki ttoha te Rono Tauareka raa. 22 Emeia, kame anau e ora koi, anau e lavaa te ppena tammaki na mee taualleka, tena anau se iroa te hirihiri te ora hee anau e hihai. 23 E rua na hakataakoto e ttiri tahi anau. Tena te mee e tauareka roo, anau ki tiaki te ora nei, tena ku haere no noho ma Krais; 24 e meia, te mee hakamaatua roo; anau ki ora ki tokonaki kootou. 25 Anau e iroa hoki te mee nei, ia tena anau e iroa pera ma anau e me ki ora. Anau e me ki noho koi ma kootou ki tokonaki hakamarie kootou ki hihhia i na hakattina kootou raa, 26 ia te saaita anau e noho hakaraoi ma kootou raa, kootou e me ki isi roo na mee e me ki tattara ahuahu i te vahi anau, e mee kootou e hukui na ora kootou raa ma Jisas Krais.
27 Ia tena te mee hakamaatua, kootou ki ppena na ora kootou raa ki ssau pera ma hea te Rono Tauareka Krais raa e hihai, ki mmata ma anau e lavaa te haere atu no mmata kootou ma ku seai. Anau e hihai ki rono pera ma kootou e ttuu mmau ma te hakataakoto hokotahi, tena kootou hakaatoa ki hai na mahi kootou ki hakattina te Rono Tauareka raa. 28 Auu se mattaku na tama haeo raa; kootou ki hakattina, tena na hakattina kootou raa e me ki huri ake na tama naa pera ma laatou e me ki llano, tena kootou e me ki ora, maitaname TeAtua ko te Tama tera e kou atu na mahi kootou. 29 Maitaname TeAtua ku oti te kou atu kootou na mahi ki hehekau ma Krais, ia se mee ma kootou ki hakattina koi, e meia kootou ki hakalono llihu hoki ma Tama raa. 30 Tena te saaita nei taatou ki hakapaa hakaatoa no ppuhu te taua. Teenei ko te taua tera kootou ni kkite, ia ni llono anau ni ppuhu na saaita ku llaka raa, tena anau koi ppuhu koi te taua nei.