Rom
Te launiu Pol e taataa i na tama i Rom
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.15
Te hakataakoto hakamaatua 1.16—1.17
Na tama hakaatoa e hai sara 1.18—3.20
Tiputipu e tonu tahi 3.21—8.39
TeAtua e tonu tahi 9.1—11.36
Te ora e tonu tahi 12.1—15.13
Na tattara hakaoti 15.14—16.27
1
Anau Pol, anau e taataa atu te launiu nei. Anau he tama hehekau ma Jisas Krais, ia he aposol tera TeAtua ni hirihiri ki takutaku te Rono Tauareka Aia raa.
TeAtua ni tattara ake te Rono Tauareka nei i mua roo i na profet Aia raa pera ma hea e mmau i roto te Launiu Tapu raa. Te Rono Tauareka nei e tattara mai i te vahi te Tamariki Aia Jisas Krais tera ni hamai no tipu tama, ia e haanau mai pera ma he mokopuna Devit. TeAnana Tapu raa e huri mai te hakamaoni pera ma Jisas Krais ko te Tamariki TeAtua, e mee TeAtua ni hakaora muri Tama raa no ora ma na mahi hai mahi Aia raa. TeAtua e kanna anau i na mahi Krais ki uata ma Krais pera ma he aposol ki hakattaki na kanohenua hakaatoa ki hakattina no tauttari Aia. Te tattara nei e haere hoki kootou na tama i Rom tera TeAtua ni kanna ki hukui ake no tauttari Jisas Krais raa.
Ia tena anau e taataa atu kootou na tama hakaatoa i Rom tera TeAtua e laoi no kanna ki mee mo tama Aia raa:
TeAtua taatou Tamana ia ma Jisas Krais TeAriki taatou raa ki kou atu te tauareka ia ma te noho laoi kootou.
Pol ku hihai ki kite na tama i Rom
Te mee kaamata, anau e hihai ki hakammaha ake TeAtua i na mahi Jisas Krais ma kootou hakaatoa, e mee te maarama nei hakaatoa ku lollono i te vahi na hakattina kootou raa. TeAtua tera anau e hehekau ma te hatu manava anau ki takutaku te Rono Tauareka te Tamariki Aia raa e iroa pera ma na mee anau e tattara nei e hakamaoni. Aia e iroa hoki pera ma anau e maanatu kootou 10 na vahao hakaatoa anau e lotu raa. Anau e kainno ake TeAtua i te tauareka Aia ki tokonaki; ki lavaa anau te haere atu no mmata kootou te saaita nei. 11 Maitaname anau e hihai roo ki haere atu no mmata kootou ma ki lavaa anau te vaevae atu na hoki taualleka TeAnana Tapu TeAtua raa ki tokonaki kootou ki ivi. 12 Te maanatu anau raa e mee pera ma te saaita naa taatou e me ki tokonaki taatou hokotaatou: anau e me ki tokonaki kootou ma te hakatina anau raa, tena kootou ku tokonaki anau ma na hakattina kootou raa.
13 Aku taina ma aku kave, anau e hihai ma kootou ki illoa pera ma tammaki roo na vahao anau e maanatu ma ki haere atu no mmata kootou, e meia e isi te mee e ttuu tahi vaa mua ki se lavaa anau te haere atu. Anau e hihai ki mee ni tama na tama e nnoho ma kootou raa ki hakattina pera ma anau ni mee na tama seai ma ni Jiu raa no hakattina raa. 14 Maitaname anau e isi te uata ki tokonaki na tama hakaatoa, na tama ku atamai ia ma na tama se ki atamai raa, tena na tama e mattonu ia ma na tama koi vvare raa. 15 Ia tena anau e hihai ma ki takutaku atu hoki te Rono Tauareka raa i kootou na tama e nnoho i Rom raa.
Na mahi te Rono Tauareka
16 Anau se napa te tattara atu i te vahi te Rono Tauareka raa e mee teenaa ko na mahi TeAtua ni tokonaki na tama hakaatoa tera ku hakattina raa no ora, kaamata mai na Jiu, tena ku haere hoki ma na tama seai ma ni Jiu raa. 17 E mee te Rono Tauareka raa e huri mai ma TeAtua ni mee peehee taatou no ttonu i na karemata Aia raa: te mee nei e kaamata mai ma te hakatina, tena ku hakaoti hoki ma te hakatina. Pera ma te Launiu Tapu raa e tattara ma, “Te tama e ttonu tahi i na karemata TeAtua raa e me ki ora e mee te hakatina aia raa.”
Na hai sara na tama te maarama nei
18 Te roto TeAtua i na tama hai ssara e ppena na mee haeo raa e hamai i te vaelani, e mee na tiputipu sakkino na tama raa e ppui na tama ki se illoa te hakamaoni raa. 19 TeAtua e me ki kou ake na hakalono llihu na tama raa, e mee na tiputipu i te vahi TeAtua tera na tama e tau te illoa raa e matahua roo, maitaname TeAtua Hokoia ni huri ake na mee raa no matahua. 20 Kaamata roo te saaita TeAtua ni pena te maarama nei raa, na tama ku kkite hakaraoi roo na tiputipu Aia tera taatou se kkite raa, teenaa ko na mahi hai mmahi ia ma te noho tahi Aia se isi te hakaoti raa, tena na mee nei e huri mai i roto na mee hakaatoa Aia ni pena iho raa. Ia tena taatou se hai ara hoki te tattara malliu! 21 Na tama raa e illoa TeAtua, e meia laatou se lavaa te kou ake te hakammaha tera laatou e tau te kou ake Tama raa, tena laatou hoki se lavaa te ssau te inoa Tama raa i aruna e mee na hakataakoto laatou raa e vvare, tena na hakataakoto laatou raa hoki e mmoe i te kina pouri raa. 22 Na tama raa e tattara ma laatou e atamai, e meia laatou e vvare koi, 23 e mee na tama raa e tau te lotulotu ake TeAtua e ora raa, e meia na tama raa e lotulotu ake koi na hatu tipua laatou e penapena pera ma na manu lellee, na manu hahaere ia ma na manu kai ttama raa.
24 Tena TeAtua ki tiaki na tama raa ki ppena na mee sakkino laatou e hihhai raa, kito na tama raa ki ppena na mee e hakannapa roo i laatou hokolaatou. 25 Na tama raa e tiaki te hakamaoni TeAtua raa, tena ki hakattina i na mee malliu raa. Na tama raa e hakamarumaru no hehekau ma na mee TeAtua ni pena iho i te maarama nei raa, tena ki tiaki te Tama tera ni pena na mee raa, te Tama tera taatou e tau te hakammaha na vahao hakaatoa raa! Amen.
26 E mee na tama raa e ppena na mee nei, tena TeAtua ku tiaki laatou ki nnoho ma na tiputipu hakannapa laatou raa. Na hhine raa e tiaki te avanavvana ma na taanata raa, tena ki ppena na mee se ttonu ma alaa hhine* 1.26 na hhine nei e meemee ma alaa hhine hoki. 27 Ia na taanata raa peeraa hoki, na tama raa e tiaki te avanavvana ma na hhine raa, tena ki ppena na mee se ttonu ma alaa taanata. Na taanata raa e ppena na mee se ttonu ma alaa taanata, tena i te hakaotioti na tama naa e me ki too na hakalono llihu e tau ma laatou raa i na sara laatou ni ppena raa.
28 E mee laatou se hihhai ki ttaohi mmau te hakamaoni TeAtua raa i roto na kapuroro laatou, tena TeAtua ku mee na kapuroro na tama raa ki vvare ma ki ppena na tama raa na mee laatou se tau te ppena raa. 29 Na pohouru na tama raa e ppii roo na mee sakkino, ia e mannako na mee alaa tama, tena ki nnoho ma na tiputipu sakkino. Na tama raa e manava kkere, ia ni tama taa tama, ni tama hi ppuhu, ni tama tattara malliu, ia ni tama e usuusu alaa tama. Na tama raa e tamoa haeo 30 no tattara haeo alaa tama; na tama raa e manava haeo TeAtua, tena se isi na hakammaha laatou i alaa tama, tena e hakatannata, ia e hai ahu; na tama raa e mamannatu tammaki na ara ki ppena na mee sakkino, tena ku se hihhai ki hakallono na maatua laatou raa. 31 Na tama raa se isi na hakataakoto laatou, ia na tama raa se taohi mmau na tattara laatou e hakammoe no ttonu ma alaa tama raa, ia na tama raa se isi na laoi ia ma na alloha laatou i alaa tama. 32 Na tama raa e illoa ma na tuaa TeAtua raa e huri ake pera ma na tama e isi na tiputipu peenei raa e tau te mmate. Ia se mee ma na tama raa e ppena koi na mee sakkino, e meia na tama raa e tokonaki hoki alaa tama ki ppena na mee sakkino raa.

*1:26 1.26 na hhine nei e meemee ma alaa hhine hoki